Beregn materialeforbrug

Mængdeberegner

Udregn hvor meget du skal bruge af et given produkt

Angiv arealet i m²

Angiv tykkelsen i mm

Angiv antal sten

Angiv arealet i m²

Produkter Udjævning af gulve Flydespartel HMF30
Flydespartel H30

Flydespartel H30

Flydespartel H35

Flydespartel H35

Produkter Udjævning af gulve Flydespartel HMF30
Udjævning af gulve

Flydespartel HMF30

Varenummer: 100048825

Fiberarmeret stærk gulvspartel til indvendig brug

Standardvare

Choose worksite

Marlon Flydespartel HMF30 er en stærk hurtigudtørrende, fiberarmeret og selvnivellerende flydemørtel på basis af hurtighærdende cement, mineralske tilsætningsstoffer, polymer og ovntørret, finkornet kvartssand. Produktet er klar til brug efter tilsætning af rent, afmålt vand, efterfulgt af en effektiv blanding.

Specifikationer
Rengøring

Udstyr, maskiner og værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Afhærdet Flydespartel kan kun fjernes mekanisk.

Kontrol

Marlon Flydespartel HMF30 er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Blanding

Manuel blanding foretages med langsomtgående boremaskine påsat tobladet propelmixer. Marlon anbefaler, at ¾ af vandmængden først hældes i balje/blandekar. Derefter tilsættes tørpulveret, og der blandes grundigt, imens den resterende vandmængde gradvis tilsættes. Der blandes grundigt, indtil der opnås en klumpfri og letflydende masse. Ved større arbejdsopgaver kan der med fordel anvendes en blandingspumpe.

Efterbehandling

Nyudlagt flydespartel skal beskyttes mod for hurtig udtørring ved træk, høje rumtemperaturer, solbestråling m.m.

Forarbejde

Underlaget skal være velegnet, fast og rengjort for løstsiddende partikler, cementslam, støv eller anden forurening, der kan forhindre tilstrækkelig vedhæftning til underlaget, som bør have en trækstyrke på min. 1 MPa i overfladen. Den rengjorte overflade primes 1-2 gange med Marlon Primer FL indtil overfladen er mættet, før arbejdet påbegyndes. Undgå, at der dannes primersøer (se separat datablad for Marlon Primer FL).

Anvendelsesområder

Marlon Flydespartel HMF30 anvendes typisk til indstøbningsopgaver af varme kabler, og til opretningsopgaver af gulvkonstruktioner hvor bæreevnen kan være tvivlsom. Flydespartel HMF30 andvendes også i erhvervsbyggeri til f.eks. opretning og spartling af betongulve, betonelementer, træ, fliser og klinkegulve, samt som færdig gulv i bl.a. garage, forretninger, lagerlokaler og andre belastede lokaler. Som færdig gulvoverflade skal Flydespartel HMF30 efterbehandles med en egnet overfladebehandling, som Marlon Sealer VB. Flydespartel HMF30 må ikke anvendes udendørs, og skal på vedvarende vandbelastede områder være påført en MK-godkendt vandtætningsmembran. Til tætte belægninger, som linoleum, vinyl, membraner og til fugefri belægning er det vigtigt, at flydespartlen har opnået fornøden udtørring. Se skema for udtøringsforløb på næste side (ved trægulve, følg altid leverandørens anvisninger).

Skriv din egen anmeldelse
Du anmelder:Flydespartel HMF30

No Related Posts

Produktbeskrivelse

Marlon Flydespartel HMF30 er en stærk hurtigudtørrende, fiberarmeret og selvnivellerende flydemørtel på basis af hurtighærdende cement, mineralske tilsætningsstoffer, polymer og ovntørret, finkornet kvartssand. Produktet er klar til brug efter tilsætning af rent, afmålt vand, efterfulgt af en effektiv blanding.

  • Hurtigtørrende
  • Fiberarmeret
  • Indstøbninger af varmeslanger
  • Lagtykkelser op til 40 mm
  • Pumpbar
  • Selvnivellerende
  • Volumenstabil
  • Skal kun tilsættes vand

Marlon Flydespartel HMF30 anvendes typisk til indstøbningsopgaver af varme kabler, og til opretningsopgaver af gulvkonstruktioner hvor bæreevnen kan være tvivlsom. Flydespartel HMF30 andvendes også i erhvervsbyggeri til f.eks. opretning og spartling af betongulve, betonelementer, træ, fliser og klinkegulve, samt som færdig gulv i bl.a. garage, forretninger, lagerlokaler og andre belastede lokaler. Som færdig gulvoverflade skal Flydespartel HMF30 efterbehandles med en egnet overfladebehandling, som Marlon Sealer VB. Flydespartel HMF30 må ikke anvendes udendørs, og skal på vedvarende vandbelastede områder være påført en MK-godkendt vandtætningsmembran. Til tætte belægninger, som linoleum, vinyl, membraner og til fugefri belægning er det vigtigt, at flydespartlen har opnået fornøden udtørring. Se skema for udtøringsforløb på næste side (ved trægulve, følg altid leverandørens anvisninger).

Underlaget skal være velegnet, fast og rengjort for løstsiddende partikler, cementslam, støv eller anden forurening, der kan forhindre tilstrækkelig vedhæftning til underlaget, som bør have en trækstyrke på min. 1 MPa i overfladen. Den rengjorte overflade primes 1-2 gange med Marlon Primer FL indtil overfladen er mættet, før arbejdet påbegyndes. Undgå, at der dannes primersøer (se separat datablad for Marlon Primer FL).

Manuel blanding foretages med langsomtgående boremaskine påsat tobladet propelmixer. Marlon anbefaler, at ¾ af vandmængden først hældes i balje/blandekar. Derefter tilsættes tørpulveret, og der blandes grundigt, imens den resterende vandmængde gradvis tilsættes. Der blandes grundigt, indtil der opnås en klumpfri og letflydende masse. Ved større arbejdsopgaver kan der med fordel anvendes en blandingspumpe.

Nyudlagt flydespartel skal beskyttes mod for hurtig udtørring ved træk, høje rumtemperaturer, solbestråling m.m.

Må ikke anvendes udendørs. Tåler ikke frost under udstøbning, i hærde- og afbindingstiden. Byggepladsforhold, som nedkølede omgivelser i konstruktionen og/eller nedkølede produkter, vil nedsætte flydeevnen, samt produktets hærde- og tørreegenskaber. Modsat, kan høje temperaturer ligeledes påvirke produktets egenskaber, ved at forkorte bearbejdningstiden og give for hurtig udtørring.

Udstyr, maskiner og værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Afhærdet Flydespartel kan kun fjernes mekanisk.

Marlon Flydespartel HMF30 er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Hurtighærdende cementbaseret, flydespartel beregnet til indvendig brug.

Tilslagsmateriale
Sorteret og ovntørret kvartssand, (Dmaks) 1 mm.

Tilsætningsstoffer
Portland- og aluminatcement, fibre, polymer og mineralske tilsætningsstoffer.

Miljø
Fri for ammoniak og formaldehyd.

Vandtilsætning
17-19 % af tørpulvervægten. (4,2-4,7 l pr. 25 kg).

Udlægningstemperatur
Mellem +5°C og +25°C.

Åbningstid
15-20 minutter afhængigt af temperatur.

Lagtykkelse
Ca. 5-40 mm. Retningsgivende.

Forbrug
Ca. 1,7 kg tørprodukt pr. m2 ved 1 mm lagtykkelse.

Hærdningstid
1-3 timer for gangtrafik.
24 timer for let trafik.
1 uge for tung trafik.

Lagringstid
Min. 9 mdr. i uåbnet originalemballage.

Emballage
25 kg plastsæk, big bags samt løst.

Egenskaber Værdi Metode
Trykstyrke, 28 døgn > 30 MPa DS/EN 13892-2
Bøjningstrækstyrke, 28 døgn 6 MPa DS/EN 13892-2
Vedhæftning til højstyrkebeton < 2 MPa DS/EN 13892-8
Overfladehårdhed 135 N/mm2 DS/EN 13892-6
Flydemål 150-155 mm (Ring 50 x 22 mm) SS 923519
Svind, 28 døgn 0,25 ‰ DS/EN 13872
Kromatindhold < 2 mg/kg cement  
Kloridindhold 0,002 vægt %  
pH-værdi Ca. 11,5  
Vandskadestabilitet Svældning under vand < fri krympning  
 

 
Udtørringsforløb    
Døgn 10 mm 40 mm
1 < 85 % RF 94 % RF
14   85 % RF
Udført ved +20°C og 65 % RF    
 

 
Information    
Varenr. 1000488  
Pr nr. 2179690  
DB-nr. 1461138  
Version 06.14 erst. 11.12  
 

 
{ce} Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 10
DoP 1000489
DS/EN 13813
CT-C30-F6-SH100
Cementbaseret afretningsmateriale til anvendelse indendørs i bygninger
 

 
Reaktion ved brand Aifl
Afgivelse af korroderende stoffer CT
Vandpermeabilitet NPD
Vanddamppermeabilitet NDP
Trykstyrke C30
Bøjningsstyrke F6
Overfladehårdhed SH100
Modstandsevne over for slidtage NPD
Lydisolering NPD
Lydabsorption NPD
Isolans NPD
Kemisk modstandsevne NPD

Specialdesignede produkter

Vi laver også skræddersyet tørmørtel af høj kvalitet, så hvis du ikke finder, hvad du søger, er du velkommen til at kontakte os direkte med din forespørgsel.