A solid solution
Beton P35

Betonrenovering

Beton P35

Alsidig, vibreringsfri beton

Produktbeskrivelse

Marlon Beton P35 er et fabriksfremstillet tørmørtelprodukt, der efter tilsætning af vand og en effektiv blanding er klar til brug. Produktet er fremstillet af portlandcement, additiver samt ovntørret og sorteret kvartssand med en kontrolleret kornkurve. Marlon Beton P35 er i blandet tilstand en plastisk og vibreringsfri beton, der kan anvendes til vidt forskellige støbeopgaver. Marlon Beton P35 er ikke selvnivellerende, den behøver fortsat afretning, og kan udføres med et vist fald. Produktet overholder materialekravene til aggressivt miljø jf. DS/EN 206 DK NA:2020.

Fordele
  • Selvkompakterende beton
  • Lagtykkelse op til 200 mm
  • Hurtighærdende, kan betrædes efter 4-6 timer
  • Skal kun tilsættes vand
Anvendelsesområder

Marlon Beton P35 kan med fordel, anvendes til reparationer og støbninger i større lagtykkelser i forbindelse med f.eks. støbning og reparationer af trapper, afretningslag, gulve, brodæk osv., der kræver middelsvær belastning.

Forarbejde

Underlaget skal være velegnet, fast og rengjort for løstsiddende partikler, cementslam, støv eller anden forurening, der kan forhindre tilstrækkelig vedhæftning til underlaget.

Blanding

Marlon Beton P35 blandes i en egnet blandemaskine i mindst 5 min. Manuel blanding kan udføres i balje/spand med en boremaskine påsat piskeris. Ved blanding med boremaskine hældes vandet først i baljen, hvorefter tørpulveret tilsættes under blanding. Der blandes, til der opnås en god bearbejdelig og plastisk konsistens.

Udførelse

Marlon Beton P35 kan retningsgivende udlægges i lagtykkelser mellem 20 og 200 mm. Under normale forhold ved +20°C er forarbejdningstiden ca. 30 min. Lavere temperaturer vil forlænge, og højere temperaturer vil forkorte forarbejdnings- og hærdetiden. Afhængigt af underlagets karakter kan for store variationer i underlaget medføre svindrevner. Der skal tages hensyn til svindog dilatationsfuger, samt anvendelse af armeringsjern ved større lagtykkelser efter samme retningslinjer, som ved almindelig betonstøbning. Tilsættes der mere vand end beskrevet, vil dette nedsætte styrken og øge tendensen til svindrevner.

Efterbehandling

Nyudlagt beton skal hurtigst muligt sikres mod for hurtig udtørring, ved hjælp af tætsluttende plastfolie, sealer eller andet velegnet og godkendt materiale der sikrer mod for hurtig udtørring.

Begrænsning

Uhærdet beton tåler ikke frost. Temperaturen bør ligge mellem +5°C og +30°C i hele hærdeperioden

Rengøring

Udstyr, maskiner og værktøj bør rengøres i umiddelbar forlængelse af brugen med vand.

Kontrol

Marlon Beton P35 er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Teknisk information

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Cementbaseret tørbeton.

Tilslagsmateriale
Sorteret og ovntørret kvartssand, samt kl. A sten. 0-8 mm.

Tilsætningsstoffer
Plastificerende og stabiliserende additiver.

Vandtilsætning
Ca. 8,5 % af tørpulvervægten. (2,2-2,5 l pr. 25 kg).

Blandetid
Min. 5 minutter.

Udlægningstemperatur
+5°C til +30°C.

Begyndende afbinding
Ca. 2 timer, afhængigt af temperatur.

Udbytte
Ca. 13 l pr. 25 kg.

Lagtykkelse
Ca. 20-200 mm. Retningsgivende.

Holdbarhed
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage
25 kg plastsæk samt big bags.

Egenskaber Værdi Metode
Trykstyrke, 28 døgn ≥ 45 MPa DS/EN 12190
Bøjningstrækstyrke, 28 døgn > 5 MPa DS/EN 12190
Densitet (våd) Ca. 2200 Kg/m³ DS/EN 1015-6
Vedhæftningsstyrke > 2 MPa DS/EN 1542
Elasticitetsmodul Esec 25 GPa DS/EN 13412
Resistivitet < 11,4 k0hm cm APM 219
Kromatindhold < 2 mg/kg cement  
Kloridindhold < 0,003 vægt % DS/EN 1015-17

 


 

Information    
Varenr. 1000310  
Pr nr. 2476521  
Version 01.14 erst. 09.11  

 


 

 

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 12
DoP 1000505
EN 1504-3
1073-CPR-171-01
Betonreparationsprodukt til konstruktiv reparation. CC mørtel, baseret på hydraulisk cement.

 


 

Trykstyrke > 45 MPa class R4
Kloridindhold ≤ 0,05 %
Vedhæftning ≥ 2,0 MPa
Karbonatisering Bestået
Elasticitetsmodul ≥ 20 GPa
Termisk kompatibilitet Del 1 ≥ 2,0 MPa
Kapillær absorption ≤ 0,5 kg x m-2 x h-5
Farlige stoffer I overenstemmelse med afsnit 5.4
Brandmodstandsevne Klasse A1