A solid solution
BetonMix HH

Betonrenovering

BetonMix HH

Hurtighærdende, fiberarmeret tørbeton

Produktbeskrivelse

Marlon BetonMix HH er en cementbaseret, fiberarmeret tørbeton beregnet til indvendig brug, hvor der ønskes en kort afbindingstid. Marlon BetonMix HH er sammensat af speciel hurtighærdende cement, tilsætningsstoffer og 0-4 mm ovntørret kvartssand med en kontrolleret kornkurve, som opfylder kravene til miljøklasse E jf. DS/EN 206 DK NA:2020. Marlon BetonMix HH er klar til brug efter tilsætning af rent, afmålt vand, efterfulgt af en effektiv blanding.

Fordele
  • Gangbar efter 2-3 timer
  • Fiberforstærket
  • Skal kun tilsættes vand
Anvendelsesområde

Marlon BetonMix HH anvendes til indvendige reparationer, udfyldning og til mindre støbeopgaver af ikke bærende og belastede bygningsdele. Er gangbar efter ca. 3 timers udtørring og kan fliselægges efter yderligere 1-2 timer. Pålægning af tæt belægning vil dog kræve yderlig udtørringstid.

Forarbejde

Ved reparations- og pudseopgaver på gammel beton skal underlaget være rent for cementslam, olie, fedt og andre løstsiddende urenheder. Den afrensede overflade forvandes, så den har et ensartet, mat udseende, og er svagtsugende for at sikre mørtlen tilstrækkelig vedhæftning. Alternativt kan der anvendes Marlon Primer FL eller der svummes med et materiale, som sikrer den største mulige vedhæftning.

Blanding

Marlon BetonMix HH tilsættes ca. 2 l koldt vand pr. 25 kg tørmørtel. Marlon BetonMix HH blandes i en egnet tvangsblander eller i balje/spand med boremaskine påsat piskeris, der blandes indtil en god bearbejdelig konsistens er opnået. Blandetiden er min. 5 min. Der bør ikke blandes mere mørtel, end der kan bruges inden for max. 30 min. Marlon BetonMix HH udlægges/støbes i op til ca. 60 mm lagtykkelse efter ledere med retholt og pudses/glittes efterfølgende. Marlon BetonMix kan også påføres med almindeligt murerværktøj.

Udførelse

Ved udlægningen skal der tages hensyn til svind- og dilatationsfuger efter samme retningslinier som ved almindelig betonstøbning. Tilsættes der mere vand end beskrevet, vil dette nedsætte styrken og øge tendensen til svindrevner. Marlon BetonMix HH skal udlægges i min. 12 mm lagtykkelser på betonunderlag og i min. 25 mm lagtykkelser på fast træunderlag.

Efterbehandling

Den nystøbte mørtel må ikke udsættes for belastninger, og skal hurtigst muligt efter udlægningen beskyttes mod for hurtig udtørring ved træk, høje rumtemperaturer, solbestråling m.m. Der anbefales tætlukkende plastik eller velegnet curring.

Begrænsninger

Pudseopgaver bør ikke foretages ved temperaturer under +5°C. Marlon BetonMix HH tåler ikke frost i afbindings- og hærdetiden.

Egenskaber

Ved oprøring med den anførte vandmængde fås en mørtel/beton med god bearbejdningsevne og hurtig afbinding. Marlon BetonMix HH fremtræder med en naturgrå farve, som fremkommer ved blanding med portlandcement. Ved korrekt udført blanding vil farven altid fremtræde ens.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Afhærdet BetonMix HH kan kun fjernes mekanisk.

Kontrol

Marlon BetonMix HH er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Teknisk information

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Hurtighærdende, cementbaseret støbe- og reparationsbeton tilsat fibre. Beregnet til indvendig brug.

Tilslagsmateriale
Ovntørret kvartssand, kl. E.

Vandtilsætning
Ca. 2,0 l pr. 25 kg.

Udbytte
1000 kg tørmørtel, ca. 475 l vådmørtel.

Lagtykkelse
12-60 mm. Retningsgivende.

Bindemiddel
Portland- og aluminatcement CEM I 52,5 N (LA).

Hærdningstid
Er gangbar efter ca. 2-3 timer ved +20°C.

Holdbarhed
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage
25 kg plastsæk samt big bags.

Egenskaber Værdi Metode
Trykstyrke, 28 døgn ≥ 35 MPa DS/EN 13892-2
Bøjningstrækstyrke, 28 døgn > 7 MPa DS/EN 13892-2
Luftindhold 7-8 % DS 423.16
Densitet (våd) 2150 kg/m3 DS/EN 1015-7
Konsistens Stiv plastisk - plastisk TI-B18(86)
Svind, efter 28 døgn 0,85 ‰ NT BUILD 366
Kromatindhold < 0,00 mas % af mørtel DS 423.28
Kloridindhold < 0,02 % DS/EN 1015-17
Flydemål på faldbord 120-130 mm ASTM C23-68

 


 

Information    
Varenr. 1000303  
Pr nr. 1740845  
Version 07.14 erst. 01.12  

 


 

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 17
DoP 1000303
DS/EN 13813
Cementbaseret støbe- og reparationsmateriale.

 


 

Reaktion ved brand A1fl
Afgivelse af korroderende stoffer CT
Vandpermeabilitet NPD
Vanddamppermeabilitet NDP
Trykstyrke C35
Bøjningsstyrke F7
Overfladehårdhed NPD
Modstandsevne over for slidtage NPD
Lydisolering NPD
Lydabsorption NPD
Isolans NPD
Kemisk modstandsevne NPD