A solid solution
Reparationsbeton R3

Betonrenovering

Reparationsbeton R3

Fiberforstærket letvægtsreparationsbeton

Produktbeskrivelse

Marlon Reparationsbeton R3 er et letvægtsog fiberforstærket, færdigblandet tørmørtelprodukt, der kun skal tilsættes vand. Produktet er kunststofmodificeret og indeholder cement, pozzolaner, tilsætningsstoffer, ovntørret kvartssand og et mineralsk let tilslag, der forøger rækkeevnen og forbedrer produktets bearbejdelighed.

Produktet opfylder kravene til klasse R3 i EN 1504-3 og indeholder ingen korrosionsfremmende bestanddele. Er i afbunden tilstand vand- og vejrbestandig.

Fordele
  • Håndudsætning og vådsprøjtning
  • Særdeles god bearbejdelighed
  • Fiberforstærket letvægtsmørtel
  • Lagtykkelser op til 60 mm i én arbejdsgang
  • Svindkompenseret
  • 20 % længere rækkeevne
  • Skal kun tilsættes vand
Anvendelsesområder

Marlon Reparationsbeton R3 er specielt sammensat til reparationsopgaver, hvor en høj trykstyrke ikke er det vigtigste parameter, men derimod reparationsbetonens lave vægt, bearbejdelighed og lave svindkarakteristika. Anvendes typisk til lodrette og neden-op reparationer, hvor overfladen er af beton/mørtel på betonkonstruktioner, facader m.m. Steder, hvor der stilles særlige konstruktive krav til trykstyrken, anvendes Reparationsbeton FT.

Forarbejde

Underlaget skal være velegnet og rengjort for olie, fedt, cementslam og andre løse partikler. Det afrensede betonunderlag skal fugtes til en ensartet, mat og svagt sugende overflade. Armeringsjern skal være rengjort for rust og klorider. Metaloverflader skal afrenses for fedt, rust m.m. For at sikre bedst mulig vedhæftning til underlaget anbefales det at svumme underlaget med Marlon Hæftesvumme CP (se separat datablad).

Blanding

Marlon Reparationsbeton R3 tilsættes koldt/ lunkent vand, efterfulgt af effektiv blanding i en egnet tvangsblander. Der blandes grundigt i minimum 3 min., indtil der opnås en klumpfri, plastisk konsistens. Mindre blandinger kan udføres i balje/spand med en langsomtgående boremaskine påsat tobladet propelmixer. Ved blanding med boremaskine hældes vandet først i baljen, hvorefter pulveret tilsættes under omrøring. Det anbefales at blande hele posens indhold.

Udførelse

Den færdigblandede Reparationsbeton R3 udsættes og komprimeres grundigt. Udsætningen kan foretages med hånden (husk handsker) eller med egnet murerværktøj. Hvis der anvendes en vedhæftningssvumme (Marlon Hæftesvumme CP), skal det sikres, at der arbejdes ”vådt i vådt”. Undgå at lave overgange, der går helt i 0. Finish kan foretages med pudse- eller stålglittebræt. Lavere temperaturer forlænger, og højere temperaturer forkorter, forarbejdningstiden og hærdetiden. Under normale forhold ved +20°C er forarbejdningstiden ca. 60 min.

Efterbehandling

I varme perioder skal nystøbt Reparationsbeton R3 beskyttes mod for hurtig udtørring ved træk, høje temperaturer og solbestråling med Marlon Curing B75. I vinterperioder beskyttes betonen (evt. med vintermåtter) mod stærk nattefrost, hård vind m.m. i de første hærdedøgn.

Begrænsninger

Reparationsopgaver bør ikke udføres ved temperaturer lavere end +5°C. Tåler ikke frost i hærde- og afbindingsperioden.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Hærdet Reparationsbeton R3 kan kun fjernes mekanisk.

Kontrol

Marlon Reparationsbeton R3 er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringsystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Teknisk information

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Cementbaseret reparationsbeton, type PCC.

Cementtype
Portland cement, CEM I 52,5 N (LA).

Tilslagsmateriale
Ovntørret og sorteret kvartssand, kl. E.

Tilsætningsstoffer
Polymer, polypropylenfibre, plastificerende og klæbeforbedrende additiver.

Farve
Grå

Miljø
Moderat.

Vandtilsætning
15-17 % af tørpulvervægten.
(2,7-3,0 l pr. 18 kg)

Udbytte
Ca 13 l pr. 18 kg.

Lagtykkelse
2-60 mm. Retningsgivende.

Forbrug
Ca. 1,5 kg tørprodukt pr. m2/mm lagtykkelse.

Holdbarhed
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage
18 kg plastsæk.

Egenskaber Værdi Metode
Trykstyrke, 28 døgn > 25 MPa DS/EN 12190
Bøjningstrækstyrke, 28 døgn > 6 MPa DS/EN 12190
Vedhæftningsstyrke, 28 døgn > 1,5 MPa DS/EN 1542
Luftindhold 12 % DS/EN 1015-7
Resistivitet < 8,9 kΩcm APM 219
Kromatindhold < 2 mg/kg cement DS/EN 1015-17
Densitet 1660 kg/m3 DS/EN 1015-6
Konsistens (sætmål) 130 mm DS 423.12

 


 

Information    
Varenr. 1000383  
Version 07.16 -  
Pr. Nr. 4341831  

 


 

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 16
DoP 1000383
EN 1504-3
1073-CPR-171-01
Betonreparationsprodukt til konstruktiv reparation. PCC beton, baseret på hydraulisk cement.

 


 

Trykstyrke > 25 MPa Class R3
Vedhæftning ≥ 1,5 MPa
Kloridindhold ≤ 0,05 %
Brandmodstandsevne Klasse A1
Karbonatisering Bestået
Elasticitetsmodul ≥ 15 GPa
Termisk kompatibilitet Del 1 ≥ 1,5 MPa
Kapillær absorption ≤ 0,5 kg x m-2 x h-5
Farlige stoffer I overensstemmelse med afsnit 5.4