A solid solution
RepMix 10

Betonrenovering

RepMix 10

Cementbaseret, hurtighærdende reparationsbeton

Produktbeskrivelse

Marlon RepMix 10 er en cementbaseret, hurtighærdende reparationsbeton til støbeopgaver, hvor der ønskes en kort afbindingstid og hurtig styrkeudvikling. Marlon RepMix 10 er sammensat af specielt hurtighærdende cement, svindreducerende tilsætningsstoffer og ovntørret kvartssand med en kontrolleret kornkurve. Klar til brug efter tilsætning af rent, afmålt vand, efterfulgt af en effektiv blanding.

Fordele
  • Alsidig brug
  • Hurtighærdende
  • Svindkompenseret
  • Særdeles hurtig stykeudvikling
  • Skal kun tilsættes vand
Anvendelsesområder

Marlon RepMix 10 anvendes typisk til udfyldningsopgaver, hvor der ønskes en hurtighærdende letbearbejdelig reparation. Må ikke anvendes i bærende bygningsdele.

Egenskaber

Ved oprøring med den anførte vandmængde fås en reparationbeton med en god bearbejdningsevne. Marlon RepMix 10 håndudsættes i det område der ønskes udstøbt. Marlon RepMix 10 opnår en relativ høj styrke allerede i løbet af få timer.

Forarbejde

Før et reparationsarbejde påbegyndes, skal man sikre et velegnet og fast underlag, hvor løstsiddende partikler er fjernet, og der er rengjort for cementslam, olie og anden forurening. Er underlaget sugende, skal der forvandes, så der opnås en tilpas svagtsugende overflade, således at størst mulig vedhæftning opnås.

Blanding

Marlon RepMix 10 tilsættes ca. 1,9-2,1 l rent vand pr. 10 kg. Afmålt blandevand hældes op i en plastikspand, eller i et egnet blandekar, hvorefter pulveret tilsættes under oprøring. Der blandes, indtil Marlon RepMix 10 fremstår ensartet, uden klumper og i en stiv plastisk konsistens.

Udførelse

Marlon RepMix 10 skal anvendes umiddelbart efter blandingen, da afbindingsprocessen er væsentlig hurtigere end ved traditionel beton. Åbningstiden er ca. 10-15 min. ved +20oC. Højere temperaturer forkorter og lavere temperaturer forlænger både åbnings og hærdetiden. Ved større udstøbninger skal der tages hensyn til svind- og dilatationsfuger efter samme retningslinjer som ved almindelig betonstøbning. Tilsættes der mere vand end beskrevet, vil dette nedsætte styrken og hærdetiden samt øge tendensen til svindrevner. Marlon RepMix 10 anvendes retningsgivende i lagtykkelser på 2-50 mm.

Efterbehandling

Marlon RepMix 10 skal beskyttes mod for hurtig udtørring de første 12-15 timer ved hjælp af tætsluttende plastfolie, sealer eller anden velegnet og godkendt metode.

Begrænsninger

Støbninger bør ikke foretages ved temperaturer under +5°C. Marlon RepMix 10 tåler ikke frost i afbindings- og hærdetiden.

Rengøring

Udstyr, maskiner og værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Afhærdet RepMix 10 kan kun fjernes mekanisk.

Kontrol

Marlon RepMix 10 er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Teknisk information

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Hurtighærdende, cementbaseret reparationsbeton.

Tilslagsmateriale
Ovntørret og sorteret kvartssand, kl. E.

Vandtilsætning
1,5-1,6 l pr. 8 kg spand.
3,7-3,9 l pr. 20 kg sæk.

Åbningstid
Ca. 10-15 minutter, afhængigt af temperatur.

Udbytte
1 kg flydemørtel svarer ca. til 0,5 l vådmørtel.

Lagtykkelse
Ca. 2-50 mm. Retningsgivende.

Cementtype
Specialcement

Lagringstid
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage
8 kg spand samt 20 kg plastsæk.

Egenskaber
Værdi
Metode
Trykstyrke, 1 time
> 10 MPa
DS/EN 12190
Trykstyrke, 4 timer
> 15 MPa
DS/EN 12190
Trykstyrke, 7 døgn
> 45 MPa
DS/EN 12190
Trykstyrke, 28 døgn
> 50 MPa
DS/EN 12190
Bøjningstrækstyrke, 7 døgn
> 7 MPa
DS/EN 12190
Bøjningstrækstyrke, 28 døgn
> 9 MPa
DS/EN 12190
Densitet (våd)
Ca. 2000 kg/m³
DS/EN 423.16
Kromatindhold
< 2 mg/kg cement
 
Kloridindhold
< 0,003 vægt %
TI-B9

 


 

Information    
Varenr. 1000563  
Pr nr. Under udarbejdelse  
Version 12.14  

 


 

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 18
DoP 1000563

DS/EN 998-1
Receptmørtel type GP: Reparationsmørtel til diverse reparationer.

 


 

Brandbarhed Klasse A1
Vandabsorption

W0 (ikkespecificeret)

Dampdiffusionskoefficient NPD
Vedhæftning NPD
Varmeledningsevne/densitet NPD
Frostfasthed Passivt miljø