A solid solution
RepMix 5

Betonrenovering

RepMix 5

Hurtighærdende stop- og reparationsmørtel

Produktbeskrivelse

Marlon RepMix 5 er en cementbaseret, 1-komponent, hurtighærdende reparationsmørtel, der kun skal tilsættes vand.

Fordele
  • Kun tilsætning af vand
  • Hurtig afbinding
  • Stopper utætheder meget hurtigt
  • God vedhæftning, selv ved sivende vand
  • Kontrolleret afbindingstid
Anvendelsesområder

Marlon RepMix 5 anvendes til hurtige reparationer af utætheder, hvor der er sivende vand. Ideel til småreparationer, lukning af revner og huller, hvor der skal efterbehandles umiddelbart efter en reparation. Marlon RepMix 5 håndudsættes i området, der ønskes udstøbt. Afbindingstiden er ca. 5 min. Kan anvendes både udendørs og indendørs.

Forarbejde

Før et reparationsarbejde påbegyndes, sikres et velegnet og fast underlag, hvor løstsiddende partikler er fjernet, og der er rengjort for cementslam, olie og anden forurening. Underlaget skal være svagt sugende og befugtes efter behov, så størst mulig vedhæftning opnås.

Blanding

Afmålt blandevand hældes op i en plastikspand, hvorefter pulveret tilsættes under omrøring. Blanding foretages manuelt med murerske, eller der håndblandes. Grundet produktets meget korte bearbejdningstid, opblandes kun den mængde mørtel, der kan anvendes, før begyndende afbinding indtræffer – typisk 3-5 min.

Udførelse

Marlon RepMix 5 påføres med egnet murerværktøj eller formes i hånden og udsættes direkte i reparationen, hvor mørtlen fastholdes, indtil fornøden afbinding er opnået. Marlon RepMix 5 skal anvendes umiddelbart efter blandingen, da afbindingsprocessen er hurtig. Anvendes retningsgivende i lagtykkelser på 10-100 mm. Anvendes RepMix 5 til tætning mod rindende eller sivende vand, skal der altid udføres en efterfølgende vandtætning. Lavere temperaturer forlænger, og højere temperaturer forkorter, åbnings- og hærdetiden.

Begrænsninger

Støbninger bør ikke foretages ved temperaturer under +1 °C. Tåler ikke frost i afbindings- og hærdetiden.

Rengøring

Udstyr, maskiner og værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Afhærdet RepMix 5 kan kun fjernes mekanisk.

Teknisk information

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Hurtighærdende, cementbaseret reparationsmørtel.

Tilslagsmateriale
Ovntørret og sorteret kvartssand, kl. E.

Tilsætningsstoffer
Plastificerende og stabiliserende additiver.

Blandingsforhold
Ca. 210 ml/kg – 1 del vand til 3 dele pulver (volumen)

Materialeudbytte
1 kg tørpulver svarer til 0,5 l vådmørtel

Anvendelsestid
+10°C 8-10 min. / +20°C 3-5 min

Lagtykkelse
10–100 mm

Konsistens
Plastisk

Farve
Grå

Lagringstid
12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage1 og 8 kg plastspand samt 15 kg plastsæk.

Information    
Varenr. 1 kg 100056301  
Varenr. 8 kg 100056308  
Varenr.15 kg 100056315  
Version 12.23  

 


 

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 23
DoP 1000563

EN 1504-3
1073
Cementbaseret reparationsbeton til metode 3.1 Manuel påføring

 


 

Trykstyrke > 10 MPa Class R1
Kloridindhold ≤ 0,05%
Vedhæftning ≥ 0,8 MPa
Brandbarhed Klasse A1
Termisk kompatibilitet Del 1 Gennemsnitlige revner ≤ 0,05 mm,
Ingen revner ≥ 0,1 mm,
ingen delaminering
Farlige stoffer I overensstemmelse med afsnit 5.4