A solid solution
RepMix F25

Betonrenovering

RepMix F25

Hurtighærdende, fiberforstærket reparationsbeton

Produktbeskrivelse

Marlon RepMix F25 er et cementbaseret færdigblandet tørmørtelprodukt, der kun skal tilsættes vand. Produktet er kunststofmodificeret og baseret på specialcement, tilsætningsstoffer, fibre og ovntørret kvartssand. Er i afbunden tilstand spændingsfattig og vand- og vejrbestandig.

Fordele
  • Ud- og indvendig brug
  • Særdeles god bearbejdelighed
  • Polymermodificeret
  • Hurtighærdende
  • Fiberforstærket
  • Lagtykkelser på op til 50 mm i en arbejdsgang
  • Spændingsfattig
  • Skal kun tilsættes vand
Anvendelsesområde

Marlon RepMix F25 er et alsidigt reparationsprodukt, der er sammensat til ind- og udvendige reparationsopgaver, hvor der ønskes en hurtig afbinding. Produktet er svindkompenseret og har en god bearbejdelighed, der gør den anvendelig til mange forskellige reparationsopgaver, faststøbning af dåser, rør, lukning af huller m.m. Anvendes ligeledes til fremstilling af hulkehl mellem væg- og gulvafslutninger.

Forarbejde

Underlaget skal være velegnet og rengjort for olie, fedt, cementslam og andre løse partikler. Det afrensede betonunderlag skal fugtes til en ensartet, mat og svagt sugende overflade. For at sikre bedst mulig vedhæftning til underlaget, anbefales det at svumme underlaget med Marlon Hæftesvumme CP (se separat datablad).

Blanding

Marlon RepMix F25 tilsættes koldt/lunkent vand, efterfulgt af effektiv blanding i en egnet tvangsblander. Der blandes grundigt i min. 3 min., indtil der opnås en klumpfri plastisk konsistens. Mindre blandinger kan udføres i balje/spand med en langsomtgående boremaskine påsat tobladet propelmixer. Ved blanding med boremaskine hældes vandet først i baljen, hvorefter pulveret tilsættes under omrøring. Det anbefales at blande hele posens indhold.

Udførelse

Den færdigblandede Marlon RepMix F25 udsættes og komprimeres grundigt. Udsætningen kan foretages med hånden (husk handsker) eller med egnet murerværktøj. Hvis der anvendes en vedhæftningssvumme (Marlon Hæftesvumme CP) skal det sikres, at der arbejdes ”vådt i vådt”. Undgå at lave overgange der går helt i 0. Finish kan foretages med pudse- eller stålglittebræt. Ved fremstilling af hulkehl, anvendes en hulkehlske. Lavere temperaturer forlænger og højere temperaturer forkorter forarbejdnings- og hærdetiden. Marlon RepMix F25 er hurtighærdende, vær derfor opmærksom på at forarbejdningstiden er kortere end normale reparationsprodukter. Under normale forhold ved +20°C er forarbejdningstiden ca. 20 min.

Efterbehandling

I varme perioder skal nystøbt Marlon RepMix F25 beskyttes med Marlon Curing B75, mod for hurtig udtørring ved træk, høje temperaturer og solbestråling. I vinterperioder beskyttes betonen (evt. med vintermåtter) i de første hærdedøgn mod stærk nattefrost, hård vind m.m..

Begrænsninger

Reparationsopgaver bør ikke udføres ved temperaturer lavere end +5°C. Tåler ikke frost i hærde- og afbindingsperioden.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Hærdet Marlon RepMix F25 kan kun fjernes mekanisk.

Kontrol

Marlon RepMix F25 er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringsstem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Teknisk information

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Cementbaseret reparationsbeton type PCC.

Tilslagsmateriale
Ovntørret og sorteret kvartssand (Dmaks) 1 mm

Tilsætningsstoffer
Polymer, polypropylenfibre, plastificerende og klæbeforbedrende additiver.

Vandtilsætning
3,6-4,0 l pr. 20 kg.

Udbytte
Ca. 12,5 l pr. 20 kg.

Lagtykkelse
2-50 mm. Retningsgivende.

Cementtype
Hydraulisk afbindende hurtig cement.

Farve
Grå.

Holdbarhed
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage
20 kg plastsæk.

Egenskaber
Værdi
Metode
Trykstyrke, 3 timer
5 MPa
DS/EN 12190
Trykstyrke, 1 døgn
9 MPa
DS/EN 12190
Trykstyrke, 7 døgn
22 MPa
DS/EN 12190
Trykstyrke, 28 døgn
> 30 MPa
DS/EN 12190
Bøjningstrækstyrke, 28 døgn
> 7 MPa
DS/EN 12190
Luftindhold
11 %
DS/EN 1015-7
Densitet
1844 kg/m³
DS/EN 1015-6
Kromatindhold
< 2 mg/kg cement
 
Kloridindhold
< 0,02 vægt %
 

 


 

Information    
Varenr. 1000564  
Pr nr. Under udarbejdelse  
Version 04.17  

 


 

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 18
DoP 1000564

DS/EN 998-1
Receptmørtel type GP: Pudsemørtel til udfyldning af el riller m.m.

 


 

Brandbarhed Klasse A1
Vandabsorption
W0 (ikkespecificeret)
Dampdiffusionskoefficient NPD
Vedhæftning NPD
Varmeledningsevne/densitet NPD
Frostfasthed Passivt miljø