A solid solution
TurboFlow 5 HS

Flydemørtel
Kloakrenovering

TurboFlow 5 HS

Hurtighærdende cementbaseret flydemørtel til specialopgaver

Produktbeskrivelse

Marlon TurboFlow 5 HS er en cementbaseret og særdeles hurtighærdende flydemørtel til støbeopgaver, hvor der ønskes en ekstrem kort afbindingstid og hurtig styrkeudvikling. Marlon TurboFlow 5 HS er sammensat af specialcement, tilsætningsstoffer og ovntørret kvartssand. Er klar til brug efter tilsætning af rent, afmålt vand, efterfulgt af en effektiv blanding.

Fordele
  • Gode flydeegenskaber
  • Særdeles hurtig afbinding
  • Hurtig styrkeudvikling
  • Kan belastes efter 30 min.
  • Svindkompenseret
  • Vand- og frostbestandig
  • Skal kun tilsættes vand
Anvendelsesområde

Marlon TurboFlow 5 HS anvendes til støbning af topringe i forbindelse med bl.a. WM Tool FO-60 forskalling, understøbning af faste eller justerbare brøndkarme samt andre lignende opgaver, hvor der kræves en hurtig hærdetid og trykstyrke. Anvendes til både ind- og udvendige reparationer/opgaver og er i afbunden tilstand vand- og vejrbestandig.

Forarbejde

Underlaget skal være velegnet og rengjort for olie, fedt, cementslam og andre løse partikler. Det afrensede underlag bør have en trækstyrke på min. 1,5 MPa og fugtes til en ensartet, mat og svagt sugende overflade.

Blanding

Marlon TurboFlow 5 HS tilsættes koldt/lunkent vand, efterfulgt af en effektiv blanding i balje/spand med en egnet propelmixer. Vandet tilsættes i baljen/spanden, hvorefter pulveret tilsættes under omrøring. Produktet blandes til en homogen letflydende masse, det anbefales maks. 1 minuts blandetid. Anvendes direkte efter blanding grundet sin korte afbindingstid.

Udførelse

Marlon TurboFlow 5 HS skal anvendes umiddelbart efter blanding, da afbindingstiden er væsentlig hurtigere end ved traditionelle flydemørtler. Åbningstiden er ca. 5 min. ved +20°C. Den færdigblandede masse hældes direkte ned i det afgrænsede område. Højere temperaturer forkorter og lavere temperaturer forlænger både åbnings- og hærdetiden.

Begrænsninger

Opgaver med Marlon TurboFlow 5 HS bør ikke udføres ved temperaturer lavere end 0°C eller over +30°C. Tåler ikke frost i hærde- og afbindingsperioden.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Afhærdet Marlon TurboFlow 5 HS kan kun fjernes mekanisk.

Kontrol

Marlon TurboFlow 5 HS er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyring. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Teknisk information

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Cementbaseret hurtighærdende flydemørtel.

Tilslagsmateriale
Sorteret og ovntørret kvartssand (Dmaks) 0,5 mm.

Tilsætningsstoffer
Plastificerende og stabiliserende additiver.

Vandtilsætning
18-19% af tørpulvervægten (3,6-3,8 l pr. 20 kg/sæk).

Åbningstid
Ca. 5 min. afhængigt af temperatur.

Udbytte
Ca. 11 l pr. 20 kg.

Cementtype
Specialcement.

Lagringstid
Min. 6 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage
20 kg plastsæk.

Egenskaber Værdi Metode
Trykstyrke, 28 døgn > 55 MPa DS/EN 12190
Bøjningstrækstyrke, 28 døgn > 10 MPa DS/EN 12190
Vedhæftningsstyrke, 28 døgn > 3 MPa DS/EN 1542
Trykstyrkeudvikling    
30 min > 8 MPa DS/EN 12190
1 time > 15 MPa DS/EN 12190
2 timer > 30 MPa DS/EN 12190
1 døgn > 45 MPa DS/EN 12190
7 døgn > 50 MPa DS/EN 12190
Kloridindhold < 0,02 vægt% DS 423.28
Kromatindhold < 2 mg/kg cement TI-B 9

 


 

Information    
Varenr. 1000291  
Pr nr. 4341970  
Version 08.17 -  

 


 

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 17
DoP 1000291
EN 1504-3
1073-CPR-171-01
Hurtighærdende cementbaseret flydemørtel til specialopgaver

 


 

Trykstyrke > 45 MPa
Kloridindhold ≤ 0,05%
Vedhæftning ≥ 2,0 MPa
Karbonatisering Bestået
Elaticitetsmodul ≥ 20 GPa
Termisk kompabilitet Del 1 ≥ 2,0 MPa
Kapillær absorption ≤ 0,5 kg x m-2 x h-5
Farlige stoffer I overenstemmelse med afsnit 5.4
Brandmodstandsevne Klasse A1