A solid solution
Flow GF

Flydemørtel

Flow GF

Cementbaseret, grout- og forankringsmørtel

Produktbeskrivelse

Marlon Flow GF er et letflydende cementog polymerbaseret færdigblandet tørmørtelprodukt, der kun skal tilsættes vand. Marlon Flow GF har en hurtig styrkeudvikling og med sin polymere tilsætning en særdeles god vedhæftningsevne til substratet. Er i afbunden tilstand spændingsfattig, korrosionshæmmende og kloridtæt samt frost- og vejrbestandig.

Fordele
  • Hurtig styrkeudvikling
  • Let flydende
  • Polymermodificeret
  • Øget vedhæftning
  • Spændingsfattig
  • Ekspanderende i den plastiske fase
  • Skal kun tilsættes vand
Anvendelsesområder

Marlon Flow GF er letflydende og er derfor velegnet til vertikale faststøbningsopgaver af metalgenstande som bolte, armeringsjern, gevindstænger m.m. i beton, mur og granit. Produktet anvendes også som grout og til injektion af statiske revner i beton samt til almindelige reparationsopgaver.

Forbehandling

For at sikre bedst mulig vedhæftning til underlaget/emnet skal der være rengjort for støv, olie, fedt, cementslam og andre løse partikler. Stærkt sugende underlag skal fugtes til en ensartet, mat og svagt sugende overflade. Ved injektion af hulrum eller revner i beton, anbefales det, at der bores et passende antal udluftningshuller, alt efter revnen eller hulrummets omfang, således Marlon Flow GF frit kan flyde ud og fylde revner eller hulrum.

Blanding

Marlon Flow GF blandes med en langsomtgående boremaskine påsat to-bladet propelmixer. Rent, koldt blandevand tilsættes i balje/spand, hvorefter pulveret tilsættes under omrøring. Der blandes grundigt i minimum 4-5 min., indtil der opnås en klumpfri letflydende konsistens.

Udførelse

Den færdigblandede mørtel anvendes direkte efter blanding. Marlon Flow GF bør under normale forhold ved 20ºC anvendes inden for ca. 20 min. Massen bør holdes i bevægelse under hele støbeprocessen. Til injekseringsopgaver anvendes en velegnet stempel, membran eller skruepumpe. Det er vigtigt at injektionshullet er åbent, således at mørtlen frit kan flyde ind i revnen. Ved et større område, anbefales det, at der anvendes specielle injektionsnipler for at opnå fornødent tryk. Lavere temperaturer forlænger og højere temperaturer forkorter forarbejdnings- og hærdetiden.

Efterbehandling

Fritliggende overflader bør beskyttes mod for hurtig udtørring ved træk, høje temperaturer og solbestråling med Marlon Curing B75. I vinterperioder beskyttes mørtlen (evt. med vintermåtter) i de første hærdedøgn mod stærk nattefrost, hård vind m.m.

Begrænsninger

Bør ikke udføres ved temperaturer lavere end +5°C. Tåler ikke frost i hærde- og afbindingsperioden.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Afhærdet Flow GF kan kun fjernes mekanisk.

Kontrol

Marlon Flow GF er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Teknisk information

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Cementbaseret grout- og forankringsmørtel.

Tilslagsmateriale
Ovntørret og sorteret kvartssand (Dmaks) 0,5 mm.

Tilsætningsstoffer
Polymer, plastificerende og stabiliserende additiver.

Vandtilsætning
19-21% af tørpulvervægten (3,4-3,8 l pr. 18 kg)

Udbytte
10 l færdigmørtel pr. 18 kg/sæk.

Lagtykkelse
2-30 mm. Retningsgivende.

Cementtype
Portlandcement. CEM I 52,5 N (LA).

Anvendelsestid
Ca. 20-30 min.

Lagringstid
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage
18 kg plastsæk.

Egenskaber Værdi Metode
Trykstyrke, 1 døgn > 20 MPa DS/EN 12190
Trykstyrke, 7 døgn > 45 MPa DS/EN 12190
Trykstyrke, 28 døgn > 55 MPa DS/EN 12190
Bøjningstrækstyrke, 7 døgn > 8 MPa DS/EN 12190
Bøjningstrækstyrke, 28 døgn > 10 MPa DS/EN 12190
Luftindhold 1-3% DS/EN 1015-7
Densitet 2111 kg/m3 DS/EN 1015-7
Kloridindhold < 0,01 vægt%  
Kromatindhold < 2 mg/kg cement DS/EN 1015-17

 


 

Information    
Varenr. 1000539  
Pr nr. 4298183  
DB-nr. 2163510  
Version 07.18 erst. -  

 


 

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 18
DoP 1000539
EN 1504-3
1073-CPR-171-01
Betonreparationsprodukt til konstruktiv reparation. CC mørtel, baseret på hydraulisk cement.

Trykstyrke > 45 MPa class R4
Kloridindhold ≤ 0,05%
Vedhæftning ≥ 2,0 MPa
Karbonatisering Bestået
Elasticitetsmodul ≥ 20 GPa
Termisk kompatibilitet Del 1 ≥ 2,0 MPa
Kapillær absorption ≤ 0,5 kg x m-2 x h-0,5
Farlige stoffer I overenstemmelse med afsnit 5.4
Brandmodstandsevne Klasse A1

 


 

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 18
DoP 1000539
EN 1504-6
1073-CPR-171-03
Betonreparationsprodukt til forankring af armeringsstænger

Udtrækningsstyrke Flytning < 0,6 mm ved belastning på 75 MPa
Kloridindhold ≤ 0,05%