A solid solution
Flydemørtel EKF 802LM/804LM

Flydemørtel

Flydemørtel EKF 802LM/804LM

Ekspanderende flydemørtel til understøbning

Produktbeskrivelse

Marlon Flydemørtel EKF 802LM/804LM er en fabriksfremstillet, ekspanderende flydemørtel, sammensat af portlandcement, mineralske bindemidler, additiver, latex-polymer og ovntørret kvartssand med en kontrolleret kornkurve. Produktets høje indhold af latex-polymer bevirker, at mørtlen har særdeles gode flyde- og vedhæftningsegenskaber. Marlon Flydemørtel EKF 802LM/804LM skal kun tilsættes vand og fremtræder i blandet tilstand som en letflydende, pumpbar mørtel. Mørtlen kan ved større opgaver med fordel udlægges ved hjælp af en velegnet snekkeeller stempelpumpe. Produktet overholder materialekravene til den ekstra aggressive miljøklasse E jf. DS/EN 206 DK NA:2020.

Fordele
  • Pumpbar
  • Ekspanderende
  • Svindkompenseret
  • Latex-modificeret
  • Hurtig styrkeudvikling
  • Gode flydeegenskaber
  • Skal kun tilsættes vand
Anvendelsesområder

Marlon Flydemørtel EKF 802LM/804LM anvendes bl.a. til understøbningsopgaver af maskinfundamenter og indstøbning af forankringer. Marlon Flydemørtel EKF 802LM/804LM er ligeledes velegnet til fugning under og mellem præfabrikerede søjler og betonelementer, til udstøbning af korrugerede rør i betonelementbyggeri eller til opgaver, der er svært tilgængelige med traditionelle støbemetoder.

Forbehandling

For at sikre størst mulig vedhæftning til eksisterende beton skal underlaget være rengjort for cementslam, olie, fedt og andre løstsiddende urenheder ved f.eks. ruhugning, sandblæsning eller højtryksrensning, ligesom armeringsjern skal være rengjorte for rust og klorider. Det afrensede underlag skal forvandes til en ensartet, mat og svagtsugende overflade. Metaloverflader skal afrenses for fedt, rust m.m.

Blanding

Tørpulveret og ca. 80% af blandevandet (rent vand) tilsættes i en egnet tvangsblander. Under effektiv blanding tilsættes/efterjusteres der med den resterende vandmængde, indtil der opnås en letflydende mørtel uden klumper. Manuel blanding kan udføres i balje/spand med en boremaskine påsat tobladet propelmixer. Ved blanding med boremaskine hældes vandet først i baljen, hvorefter pulveret tilsættes under omrøring. Der blandes indtil der opnås en let flydende konsistens. Blandetiden skal være mindst 3 min. Ved blanding og udlægning kontrolleres det, at massen holder godt sammen uden separation. Anvendes der en automatisk blandepumpe, er det blandepumpen der afgør blandetiden. Vandtilsætningen indstilles på blandepumpen hvorefter det blandede produkt fremføres til brugsstedet igennem slange.

Udførelse

Marlon Flydemørtel EKF 802LM kan retningsgivende udlægges i lagtykkelser fra ca. 5 til 80 mm og 10-100 mm ved brug af Marlon Flydemørtel EKF 804LM. Ved større lagtykkelser kan tilslag af større stenfraktioner på 20-25% indblandes. Erfaringsmæssigt kan Marlon Flydemørtel EKF 804LM udstøbes i op til 500 mm. Afhængigt af underlagets karakter kan for store variationer i underlaget medføre svindrevner. For at opnå optimal udnyttelse af ekspansionen bør der ikke blandes mere mørtel, end der kan bruges inden for ca. 20 min. ved +20°C. Højere temperaturer vil forkorte og lavere temperaturer vil forlænge både åbnings- og hærdetiden.

Efterbehandling

Den nystøbte mørtel må ikke udsættes for belastninger og skal hurtigst muligt efter udlægningen beskyttes mod for hurtig udtørring ved træk, høje rumtemperaturer, solbestråling m.m. Der anbefales tætlukkende plastik eller velegnet curing.

Begrænsninger

Arbejde med Marlon Flydemørtel EKF 802LM/804LM bør ikke anvendes ved temperaturer lavere end +5°C eller over +25°C. Tåler ikke frost i hærde- og afbindingsperioden.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Afhærdet Flydemørtel EKF 802LM/804LM kan kun fjernes mekanisk.

Kontrol

Marlon Flydemørtel EKF 802LM/804LM er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Teknisk information

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Cementbaseret, ekspanderende flydemørtel.

Tilslagsmateriale
Ovntørret og sorteret kvartssand, kl. E.

Tilsætningsstoffer
Plastificerende, ekspanderende og stabiliserende additiver.

Miljø
Ekstra aggressiv.

Vandtilsætning
13-14% af tørpulvervægten. (3,5 l pr. 25 kg) v/c < 0,40.

Åbningstid
Ca. 30 min., afhængigt af temperatur.

Udbytte
Ca. 13 l pr. 25 kg.

Lagtykkelse
802: Ca. 5-80 mm. Retningsgivende.
804: Ca. 10-100 mm. Retningsgivende. Erfaringsmæssigt op til 500 mm evt. tilsat større tilslag.

Bindemiddel
Portlandcement. CEM I 52,5 N (LA).

Forbrug
Ca. 2 kg tørprodukt pr. m2 pr. mm lagtykkelse.

Lagringstid
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage
25 kg plastsæk samt big bags.

Egenskaber Værdi Metode
Trykstyrke, 1 døgn > 35 MPa DS/EN 12190
Trykstyrke, 7 døgn > 60 MPa DS/EN 12190
Trykstyrke, 28 døgn > 80 MPa DS/EN 12190
Bøjningstrækstyrke, 28 døgn > 9 MPa DS/EN 12190
Luftindhold Ca. 1,5% DS/EN 1015-7
Konsistens
802
804

> 250 mm
> 250 mm

DS/EN 1015-3
DS/EN 1015-3
Ekspansion af frisk mørtel Ca. 0,7%  
pH-værdi Ca. 12,5 for frisk mørtel  
Kromatindhold < 2 mg/kg cement  

 


 

Information    
Varenr. 802 1000519  
Varenr. 804 1000521  
Pr nr 2377734  
Version 07.14 erst. 11.12  

 


 

 

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 12
802: DoP 1000519
804: DoP 1000521
EN 1504-3
1073
Betonreparationsprodukt til konstruktiv reparation. CC mørtel, baseret på hydraulisk cement.

 


 

Trykstyrke > 45 MPa class R4
Kloridindhold ≤ 0,05%
Vedhæftning ≥ 2,0 MPa
Frost/tø ≥ 2,0 MPa
Karbonatisering Bestået
Elasticitetsmodul ≥ 20 GPa
Termisk kompatibilitet Del 1 ≥ 2,0 MPa
Kapillær absorption ≤ 0,5 kg x m-2 x h-5
Farlige stoffer I overenstemmelse med afsnit 5.4
Brandmodstandsevne Klasse A1