A solid solution
Flydemørtel EKF 802LM/804LM Vinter

Flydemørtel

Flydemørtel EKF 802LM/804LM Vinter

Ekspanderende flydemørtel til understøbning

Produktbeskrivelse

Marlon Flydemørtel EKF 802LM/804LM Vinter er en fabriksfremstillet, ekspanderende flydemørtel, sammensat af portlandcement, mineralske bindemidler, additiver, latex-polymer og ovntørret kvartssand med en kontrolleret kornkurve. Produktets høje indhold af latex-polymer bevirker, at mørtlen har særdeles gode flyde- og vedhæftningsegenskaber.

Marlon Flydemørtel EKF 802LM/804LM Vinter skal kun tilsættes vand og fremtræder i blandet tilstand som en letflydende, pumpbar mørtel. Mørtlen kan ved større opgaver med fordel udlægges ved hjælp af en velegnet snekke- eller stempelpumpe. Produktet overholder materialekravene til den ekstra aggressive miljøklasse E jf. DS/EN 206 DK NA:2020.

Fordele
  • Pumpbar
  • Ekspanderende
  • Latex-modificeret
  • Svindkompenseret
  • Hurtig styrkeudvikling
  • Kan anvendes ned til -5°C
  • Skal kun tilsættes vand
Anvendelsesområder

Marlon Flydemørtel EKF 802LM/804 Vinter anvendes til støbeopgaver hvor temperaturen er under frysepunktet. Anvendelsestemperaturen ligger retningsgivende mellem +5°C og ned til -5°C. Marlon Flydemørtel EKF 802LM/804LM Vinter anvendes bl.a. til understøbningsopgaver af maskinfundamenter og indstøbning af forankringer. Marlon Flydemørtel EKF 802LM/804LM Vinter er ligeledes velegnet til fugning under og mellem præfabrikerede søjler og betonelementer, til udstøbning af korrugerede rør i betonelementbyggeri eller til opgaver som er svært tilgængelige med traditionelle støbemetoder.

Forbehandling

For at sikre størst mulig vedhæftning til eksisterende beton, skal underlaget være rengjort for is, sne, cementslam, olie, fedt og andre løstsiddende urenheder ved f.eks. ruhugning, sandblæsning eller højtryksrensning, ligesom armeringsjern skal være rengjorte for rust og klorider. Metaloverflader skal afrenses for fedt, rust m.m.

Blanding

Tørpulveret og ca. 80% af blandevandet (rent vand) tilsættes i en egnet tvangsblander. Under effektiv blanding tilsættes/efterjusteres der med den resterende vandmængde, indtil der opnås en letflydende mørtel uden klumper. Manuel blanding kan udføres i balje/spand med en boremaskine påsat tobladet propelmixer. Ved blanding med boremaskine hældes vandet først i baljen, hvorefter pulveret tilsættes under omrøring. Der blandes indtil der opnås en let flydende konsistens. Blandetiden skal være mindst 3 min. Ved blanding og udlægning kontrolleres det, at massen holder godt sammen uden separation. Anvendes der en automatisk blandepumpe, er det blandepumpen der afgør blandetiden. Vandtilsætningen indstilles på blandepumpen hvorefter det blandede produkt fremføres til brugsstedet igennem slange.

Udførelse

Marlon Flydemørtel EKF 802LM Vinter kan retningsgivende udlægges i lagtykkelser fra ca. 5-60 mm og ca. 10-100 mm ved brug af Marlon Flydemørtel EKF 804LM Vinter. Ved større lagtykkelser kan tilslag af større stenfraktioner på 20-25% indblandes. Erfaringsmæssigt kan Marlon Flydemørtel EKF 804LM Vinter udstøbes i op til 500 mm. Afhængigt af underlagets karakter kan for store variationer i underlaget medføre svindrevner. For at opnå optimal udnyttelse af ekspansionen bør der ikke blandes mere mørtel end der kan bruges inden for ca. 15 min.

Efterbehandling

Betonen beskyttes hurtigst muligt (evt. med vintermåtter), i de første hærdedøgn mod stærk nattefrost, hård vind m.m.

Begrænsninger

Marlon Flydemørtel EKF 802LM/804LM Vinter bør ikke anvendes ved temperaturer lavere end -5°C eller over +5°C.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Afhærdet Flydemørtel EKF 802LM/804LM Vinter kan kun fjernes mekanisk.

Kontrol

Marlon Flydemørtel EKF 802LM/804LM Vinter er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Teknisk information

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Cementbaseret, ekspanderende flydemørtel.

Tilslagsmateriale
Ovntørret og sorteret kvartssand, kl. E.

Tilsætningsstoffer
Plastificerende, ekspanderende og stabiliserende additiver.

Miljø
Ekstra aggressiv.

Vandtilsætning
14-15% af tørpulvervægten. (3,5 -3,7 l pr. 25 kg) v/c < 0,40.

Udlægningstemperatur
Fra -5°C til +5°C.

Åbningstid
Ca. 20-25 min., afhængigt af temperatur.

Udbytte
Ca. 13 l pr. 25 kg.

Lagtykkelse
802: Ca. 5-60 mm. Retningsgivende.
804: Ca. 10-100 mm. Retningsgivende. Erfaringsmæssigt op til 500 mm evt. tilsat større tilslag.

Bindemiddel
Portlandcement. CEM I 52,5 N (LA).

Lagringstid
Holdbarheden er min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage
25 kg plastsæk samt big bags.

Egenskaber +20ºC Metode
Trykstyrke, 28 døgn 70 MPa DS/EN 12190
Bøjningstrækstyrke, 28 døgn 8 MPa DS/EN 12190
Kromatindhold < 2 mg/kg cement  

 


 

Information    
Varenr. 802 1000520  
Varenr. 805 1000522  
Pr nr. 2377734  
Version 07.14 erst. 11.12  

 


 

 

 

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 12
802: DoP 1000520
804: DoP 1000522

EN 1504-3
1073-CPR-171-01
Betonreparationsprodukt til konstruktiv reparation. CC mørtel, baseret på hydraulisk cement.


Trykstyrke > 45 MPa class R4
Kloridindhold ≤ 0,05%
Vedhæftning ≥ 2,0 MPa
Frost/tø ≥ 2,0 MPa
Karbonatisering Bestået
Elasticitetsmodul ≥ 20 GPa
Termisk kompatibilitet Del 1 ≥ 2,0 MPa
Kapillær absorption ≤ 0,5 kg x m-2 x h-5
Farlige stoffer I overenstemmelse med afsnit 5.4
Brandmodstandsevne Klasse A1

 


 

 

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 24
802: DoP 1000520
804: DoP 1000522
EN 1504-6
1073
Betonreparationsprodukt til forankring af armeringsstænger

Udtrækningsstyrke Flytning < 0,6 mm ved belastning på 75 MPa
Kloridindhold ≤ 0,05%
Brandmodstandsevne Klasse A1