A solid solution
TurboFlow 10 HS

Flydemørtel

TurboFlow 10 HS

Cementbaseret hurtighærdende flydemørtel

Produktbeskrivelse

Marlon TurboFlow 10 HS er en cementbaseret, hurtighærdende flydemørtel til støbeopgaver hvor der ønskes en særdeles kort afbindingstid og hurtig styrkeudvikling. Marlon TurboFlow 10 HS er sammensat af specielt hurtighærdende cement, svindreducerende tilsætningsstoffer og 0-4 mm ovntørret kvartssand med en kontrolleret kornkurve, som opfylder materialekravene til aggressiv miljøklasse jf. DS/EN 206 DK NA:2020. Er klar til brug efter tilsætning af rent, afmålt vand efterfulgt af en effektiv blanding.

Fordele
  • Særdeles hurtig afbinding
  • Hurtig styrkeudvikling
  • Svindkompenseret
  • Tilsættes kun vand
Anvendelsesområde

Marlon TurboFlow 10 HS anvendes til ind og udvendige reparationer, udfyldning og regulering af brøndkarme. Kan anvendes som vandstop og til mindre støbeopgaver af ikke bærende og belastede bygningsdele. Begyndende afbinding efter ca. 10 min. og opnår ca. 20 MPa efter kun 1 times hærdetid.

Egenskaber

Ved oprøring med den anførte vandmængde fås en flydemørtel, med god flyde- og bearbejdningsevne. Marlon TurboFlow 10 HS kan hældes direkte ud i det område eller den form der ønskes udstøbt. Marlon TurboFlow 10 HS vil have begyndende afbinding efter 10 minutter, og opnår en høj styrke allerede i løbet af få timer.

Forarbejde

Inden der påbegyndes et reparations- eller støbearbejde, skal man sikre et velegnet og fast underlag, hvor løstsiddende partikler er fjernet og rengjort for cementslam, olie og anden forurening. Er underlaget sugende, skal der forvandes, til en tilpas svagt sugende overflade, således der opnås størst mulig vedhæftning.

Blanding

Marlon TurboFlow 10 HS tilsættes ca. 3,3 l rent vand pr. 25 kg flydemørtel. Blandevandet hældes først op i et egnet blandekar, hvorefter pulveret tilsættes under oprøring. Der blandes indtil mørtlen fremstår ensartet uden klumper og i en letflydende konsistens.

Udførelse

Marlon TurboFlow 10 HS skal anvendes umiddelbart efter blandingen, da afbindingsprocessen er væsentligt hurtigere end traditionelle mørtler. Åbningstiden er ca. 10- 15 min. ved +20°C, højere temperaturer vil forkorte og lavere temperaturer vil forlænge, både åbnings- og hærdetiden. Ved større lagtykkelser kan et tilslag af større stenfraktioner på 10-15 % iblandes. Afhængigt af underlagets karakter kan for store variationer i underlaget medføre svindrevner.

Efterbehandling

Ny udlagt flydemørtel skal beskyttes mod for hurtig udtørring de første 12-15 timer ved hjælp af tætsluttende plastfolie, sealer eller anden velegnet og godkendt metode.

Begrænsninger

Støbninger bør ikke foretages ved temperaturer under +5°C. Marlon TurboFlow 10 HS tåler ikke frost i afbindings- og hærdetiden.

Rengøring

Udstyr, maskiner og værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Kontrol

Marlon TurboFlow 10 HS er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Teknisk information

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Hurtighærdende cementbaseret flydemørtel.

Tilslagsmateriale
Ovntørret og sorteret kvartssand, kl. E. (Dmaks) 4 mm.

Vandtilsætning
Ca. 3,3 l pr. 25 kg.

Åbningstid
Ca. 10-15 min. afhængigt af temperatur.

Udbytte
1 kg flydemørtel svarer ca. til 0,5 l vådmørtel.

Lagtykkelse
Ca. 20-200 mm. Retningsgivende.

Lagringstid
Min. 9 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage
25 kg plastsæk.

Egenskaber Værdi Metode
Trykstyrke, 28 døgn > 50 MPa DS/EN 12190
Bøjningstrækstyrke, 28 døgn > 8 MPa DS/EN 12190

 


 

Information    
Varenr. 1000290  
Pr nr. 4342025  
Version 07.14 erst. 11.12  

 


 

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 15
DoP 1000290
DS/EN 13813
CT-C50-F8
Cementbaseret afretningsmateriale til anvendelse i ikke belastede bygninger

 


 

Reaktion ved brand A1fl
Afgivelse af korroderende stoffer CT
Vandpermeabilitet NPD
Vanddamppermeabilitet NDP
Trykstyrke C50
Bøjningsstyrke F8
Overfladehårdhed NPD
Modstandsevne over for slidtage NPD
Lydisolering NPD
Lydabsorption NPD
Isolans NPD
Kemisk modstandsevne NPD