A solid solution
TurboFlow 20

Flydemørtel

TurboFlow 20

Cementbaseret hurtighærdende flydemørtel

Produktbeskrivelse

Marlon TurboFlow 20 er en cementbaseret, hurtighærdende flydemørtel til støbeopgaver, hvor der ønskes en kort afbindingstid og hurtig styrkeudvikling. Marlon TurboFlow 20 er sammensat af specielt hurtighærdende cement, svindreducerende tilsætningsstoffer og ovntørret kvartssand med en kontrolleret kornkurve. Klar til brug efter tilsætning af rent, afmålt vand, efterfulgt af en effektiv blanding.

Fordele
  • Hurtig afbinding
  • Hurtig styrkeudvikling
  • Gode flydeegenskaber
  • Svindkompenseret
  • Skal kun tilsættes vand
Anvendelsesområder

Marlon TurboFlow 20 anvendes typisk til udfyldningsopgaver, hvor der ønskes en hurtighærdende letbearbejdelig flydemørtel.

Egenskaber

Ved oprøring med den anførte vandmængde fås en flydemørtel med en god flyde- og bearbejdingsevne. Marlon TurboFlow 20 kan hældes direkte ud i det område eller den form der ønskes udstøbt. Marlon TurboFlow 20 opnår en relativ høj styrke allerede i løbet af få timer.

Forarbejde

Før et reparations- eller støbearbejde påbegyndes, skal man sikre et velegnet og fast underlag, hvor løstsiddende partikler er fjernet, og der er rengjort for cementslam, olie og anden forurening. Er underlaget sugende, skal der forvandes, så der opnås en tilpas svagtsugende overflade, således at størst mulig vedhæftning opnås.

Blanding

Blandevandet hældes i et egnet blandekar, hvorefter pulveret tilsættes under oprøring. Der blandes, indtil mørtlen fremstår ensartet, uden klumper og i en letflydende konsistens.

Udførelse

Marlon TurboFlow 20 skal anvendes umiddelbart efter blandingen, da afbindingsprocessen er væsentlig hurtigere end ved traditionelle mørtler. Åbningstiden er ca. 10-15 min. ved +20°C. Højere temperaturer forkorter, og lavere temperaturer forlænger, både åbnings- og hærdetiden. Ved større udstøbninger skal der tages hensyn til svind- og dilatationsfuger efter samme retningslinjer som ved almindelig betonstøbning. Tilsættes der mere vand end beskrevet, vil dette nedsætte styrken og hærdetiden samt øge tendensen til svindrevner. Marlon TurboFlow 20 anvendes retningsgivende i lagtykkelser på 10-150 mm.

Efterbehandling

Nyudlagt flydemørtel skal beskyttes mod for hurtig udtørring de første 12-15 timer ved hjælp af tætsluttende plastfolie, sealer eller anden velegnet og godkendt metode.

Begrænsninger

Støbninger bør ikke foretages ved temperaturer under +5°C. Marlon TurboFlow 20 tåler ikke frost i afbindings- og hærdetiden.

Rengøring

Udstyr, maskiner og værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Afhærdet TurboFlow 20 kan kun fjernes mekanisk.

Kontrol

Marlon TurboFlow 20 er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Teknisk information

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Hurtighærdende, cementbaseret flydemørtel.

Tilslagsmateriale
Ovntørret og sorteret kvartssand, kl. E.

Vandtilsætning
Ca. 3,6 til 3,8 l pr. 25 kg.

Åbningstid
Ca. 10-15 minutter, afhængigt af temperatur.

Udbytte
1 kg flydemørtel svarer ca. til 0,5 l vådmørtel.

Lagtykkelse
Ca. 10-150 mm. Retningsgivende.

Cementtype
Portland- aluminatcement.

Forbrug
Ca. 2,0 kg pr. m² ved en lagtykkelse på 1 mm.

Lagringstid
Min. 9 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage
25 kg plastsæk samt big bags.

Egenskaber Værdi Metode
Trykstyrke, 1 time > 5 MPa DS/EN 12190
Trykstyrke, 4 timer > 10 MPa DS/EN 12190
Trykstyrke, 7 døgn > 40 MPa DS/EN 12190
Trykstyrke, 28 døgn > 60 MPa DS/EN 12190
Bøjningstrækstyrke, 28 døgn > 7,5 MPa DS/EN 12190
Densitet (våd) Ca. 2200 kg/m³ DS/EN 1015-6
Kromatindhold < 2 mg/kg cement  
Kloridindhold ≤ 0,01 vægt % DS/EN 1015-7

 


 

Information    
Varenr. 1000309  
Pr nr. 4342068  
Version 04.14 erst. -  

 


 

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 15
DoP 1000309
EN 1504-3
1073
Betonreparationsprodukt til konstruktiv reparation. CC mørtel, baseret på hydraulisk cement.

 


 

Trykstyrke > 45 MPa Class R4
Kloridindhold ≤ 0,05 %
Vedhæftning ≥ 2,0 MPa
Kontrolleret svind/expansion ≥ 2,0 MPa
Karbonatisering Bestået
Elaticitetsmodul ≥ 20 GPa
Termisk kompabilitet Del 1 ≥ 2,0 MPa
Farlige stoffer I overensstemmelse med afsnit 5.4
Brandmodstandsevne Klasse A1