A solid solution
Fugtstop KS1000/KS2000

Kloakrenovering
Vandtætning

Fugtstop KS1000/KS2000

Kapillaraktiv svummemørtel

Produktbeskrivelse

Marlon Fugtstop er en fabriksfremstillet svummemørtel, designet til effektivt at tætne beton og murværk mod fugt og vandindtrængen. Marlon Fugtstop virker ved hjælp af katalytiske kemikalier, der trækker ind i betonens og cementmørtlers kapillære porre og mikrorevner.

Fordele
  • Brugervenligt
  • Kun tilsætning af vand
  • Diffusionsåben og vandtæt
  • Yderligere fugtpåvirkninger forstærker tætheden
Anvendelse

Marlon Fugtstop er en unik kemisk behandling, til at beskytte beton, cementholdige mørtler og murværk mod vandgennemtrængning. Reaktionen er kontinuerligt tilstede, og vil genaktivere og stoppe fremtidig indtrængen af vand. Marlon Fugtstop er ligeledes anvendelig til vandtætning af støbeskel mellem gammel og ny beton og cementholdige mørtler. Typiske anvendelsesområder er til tætning af kælderydervægge, støbeskel, svømmebassiner, marinekonstruktioner, vandreservoirer, rensningsanlæg, altaner, betondæk osv. Marlon Fugtstop KS1000 anvendes typisk til fugtige områder hvor der ikke stilles særlige krav til vandtryk eller modtryk. Marlon Fugtstop KS2000 anvendes til mere krævedne vandtætningsopgaver, hvor der stilles særlige krav til vandtryk, modtryk, katalytisk penetration osv. De to produkter kan med fordel anvendes sammen.

Forarbejde

For at opnå det bedste resultat, er det meget vigtigt, at underlaget er velegnet og fremstår afrenset og åben. Blokerede kapillære porer og revner vil bevirke at det aktive stof ikke kan trænge ind i overfladen, og dermed ikke virke efter hensigten. Overfladen afrenses for alle forurenende stoffer såsom olie, maling, lim og tapetrester, epoxy, fedt, bitumen, cementslam m.v. Der findes flere former for mekaniske afrensningsmetoder, der kan med fordel anvendes højtryksafrensning med vand, sandblæsning, fræsning eller slibning. Hvis overfladen er ekstremt glat og tæt, skal overfladen åbnes, evt. ved at ruhugge eller ved slibning. Det kan ikke anbefales at anvende nogen form for syrebehandling. Reparationer af huller og større revner foretages med Marlon RepMix (se seperat datablad). Før der svummes, er det vigtigt at den forberedte overflade gennemvædes med rent vand. Marlon anbefaler at overfladen fremstår vandmættet, men stadig let sugende.

Blanding

Marlon Fugtstop blandes med rent vand til en cremet konsistens, der kan børstes eller kostes på overfladen. Blandingsforholdet er 5 dele pulver til 2 dele vand. Marlon Fugtstop kan også sprøjtes på med tryksluftsprøjte, blandingsforhold: 5 dele pulver til 3 dele vand.

Udførelse

Marlon Fugtstop svummes på med kost eller pensel. Det er vigtig at Marlon Fugtstop bliver fordelt jævnt og kostet godt ind i overfladen. Anvendes der trykluftsprøjte, er det vigtigt at gå efter med en kost eller pensel for at sikre at Marlon Fugtstop får godt fat i underlaget. Ved en evt. anden behandling, skal første lag være tilstrækkeligt tør og bæredygtig, hvorefter man gentager behandlingen med et nyt tilsvarende lag. Andvendes begge produkter, starter man typisk med Marlon Fugtstop KS2000 for at opnå den bedste indtrængning, efterfulgt af KS1000 som afsluttende lag.

Curing

Den behandlede overflade skal så vidt muligt, holdes fugtig med rent vand, i hele afhærdningsperioden.

Begrænsninger

Svummeopgaver bør ikke foretages ved temperaturer under +5°C. Marlon Fugtstop tåler ikke frost i afbindings- og hærdetiden.

Rengøring

Udstyr, maskiner og værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Kontrol

Marlon Fugtstop er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Teknisk information

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Vandtættende aktiv svumme.

Farve
Lys grå

Tørstof
100 %

PH-værdi
13

Forbrug
Ved et lags løsning: 1 kg pulver pr m2.
Ved to lags løsning:
Første lag: 0,8 kg pulver pr m2.
Andet lag: 0,8 kg pulver pr m2.

Blandingsforhold
Som svumme: 5 dele pulver til 2 dele vand (40% vand pr. 1 kg. pulver)
Som sprøjte: 5 dele pulver til 3 dele vand (60% vand pr. 1 kg. pulver)

Lagringstid
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage
10 kg plastspand.

Egenskaber KS1000 KS2000
Forventet penetration pr. uge 1 mm 2-3 mm
Vandtræk ved 2 lags løsning 5 m 175 m
Drikkevandsgodkendelse Jf. BS 6920: 2000  

 


 

Information    
Varenr. KS1000 1000565  
Varenr. KS2000 1000566  
Pr nr. KS1000 2476556  
Pr nr. KS2000 2476572  
Version 06.15 erst. -  

 


 

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 15
DoP 1000565
EN 1504-3
1073
Betonreparationsprodukt til ikkebærende konstruktioner CC-mørtel (baseret på hydraulisk cement).

 


 

Trykstyrke ≥ 10 MPa Class R1
Kloridindhold ≤ 0,05 %
Vedhæftning ≥ 0,8 MPa
Brandbarhed Euroklasse A1
Termisk kompatibilitet (frost/tø) NPD
Farlige stoffer I overensstemmelse med afsnit 5.4