A solid solution
RepMix VS

Kloakrenovering
Vandtætning

RepMix VS

Ekstremt hurtighærdende stop- og reparationsmørtel

Produktbeskrivelse

Marlon RepMix VS er en cementbaseret 1-komponent, ekstremt hurtighærdende reparationsmørtel, der kun skal tilsættes vand.

Fordele
  • Ekstrem hurtig afbinding
  • Stopper utætheder hurtigt
  • God vedhæftning, selv ved rindende vand
  • Brugervenlig emballage
  • Skal kun tilsættes vand
Anvendelsesområder

Marlon RepMix VS anvendes til hurtige reparationer af utætheder, hvor der er rindende eller sivende vand. Ideel til små reparationer, lukning af revner og huller hvor der skal efterbehandles umiddelbart efter en reparation. Marlon RepMix VS håndudsættes i området, der ønskes udstøbt. Marlon RepMix VS opnår en relativ høj styrke allerede i løbet af få minutter. Anvendes ud- som indvendigt.

Forarbejde

Før et reparationsarbejde påbegyndes, skal man sikre et velegnet og fast underlag, hvor løstsiddende partikler er fjernet, og der er rengjort for cementslam, olie og anden forurening. Underlaget skal være svagt sugende og befugtes efter behov således at størst mulig vedhæftning opnås.

Blanding

Afmålt blandevand hældes op i en plastikspand, hvorefter pulveret tilsættes under omrøring. Blanding foretages manuelt med mureske eller der håndblandes. Grundet produktets meget korte bearbejdningstid, opblandes kun den mængde mørtel, som kan anvendes inden begyndende afbinding indtræffer typisk fra 1-2 min.

Udførelse

Marlon RepMix VS påføres med egnet murerværktøj eller formes i hånden og udsættes direkte i reparationen, hvor mørtlen fastholdes indtil fornøden afbinding er opnået. Marlon RepMix VS skal anvendes umiddelbart efter blandingen, da afbindingsprocessen er særdeles hurtig. Anvendes retningsgivende i lagtykkelser på 20-100 mm. Lavere temperaturer forlænger, og højere temperaturer vil forkorte åbnings- og hærdetiden.

Efterbehandling

Marlon RepMix VS kan med fordel behandles med egnet reparationsmørtel eller spartelmasse.

Begrænsninger

Støbninger bør ikke foretages ved temperaturer under +1°C. Tåler ikke frost i afbindings- og hærdetiden.

Rengøring

Udstyr, maskiner og værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Afhærdet RepMix VS kan kun fjernes mekanisk.

Kontrol

Marlon RepMix VS er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Teknisk information

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Hurtighærdende, cementbaseret reparationsmørtel.

Tilslagsmateriale
Ovntørret og sorteret kvartssand, kl. E.

Tilsætningsstoffer
Plastificerende og stabiliserende additiver.

Vandtilsætning
Ca. 1,8-1,9 l pr. 8 kg/spand.

Blandingsforhold
1 del rent vand til 4 dele pulver (volumen).

Åbningstid
+10°C - 6-8 min +20°C - 1-2 min

Udbytte
1 kg flydemørtel svarer ca. til 0,5 l vådmørtel.

Lagtykkelse
Ca. 20-100 mm.

Cementtype
Portland- og aluminatcement.

Lagringstid
Min. 6 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage
1 og 8 kg plastspand.

Egenskaber Værdi Metode
Trykstyrke, 28 døgn > 10 MPa DS/EN 12190
Bøjningstrækstyrke, 28 døgn > 6 MPa DS/EN 12190
Densitet Ca. 2050 kg/m³ DS/EN 12190
Kromatindhold < 2 mg/kg cement  

 


 

Information    
Varenr. 1000562  
Pr nr. 2481224  
DB-nr. 1939619  
Version 04.22 erst. 05.16  

 


 

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 15
DoP 1000562

EN 1504-3
1073
Cementbaseret reparationsbeton til metode 3.1 Manuel påføring

 


 

Trykstyrke > 10 MPa Class R1
Kloridindhold ≤ 0,05%
Vedhæftning ≥ 0,8 MPa
Brandbarhed Klasse A1
Termisk kompatibilitet Del 1 Gennemsnitlige revner ≤ 0,05 mm,
Ingen revner ≥ 0,1 mm,
ingen delaminering
Farlige stoffer I overensstemmelse med afsnit 5.4