A solid solution
Offermørtel

Kloakrenovering

Offermørtel

Alkalisk sprøjtemørtel til vedligeholdelse af spildevandsrør

Produktbeskrivelse

Marlon Offermørtel er en cementbaseret specialmørtel, der anvendes til vedligeholdelse af spildevands- og afløbsrør. Ændringen i mørtlens alkalinitet reducerer korrosion forårsaget af svovlsyre, og medfører derfor en betydelig levetidsforlængelse af et betonrør. Marlon Offermørtel påføres som et tæringslag på indersiden af eksisterende spildevandsrør ved hjælp af en speciel sprøjteteknologi. Når mørtlen er påført, kræver det ikke yderligere vedligeholdelse af afløbssystemet ift. korrosion. Når det påførte tæringslag er korroderet helt væk, vil afløbssystemet kræve et nyt tæringslag, som igen bevarer beskyttelsen af den strukturelle beton.

Fordele

•    Skal kun tilsættes vand
•    Pumpbar
•    Hurtighærdende
•    Ingen skadelige stoffer, skader ikke miljø
•    Nedbryder svolbrinte
•    Betydelig levetidsforlængelse - op til 25 år
•    Billigt alternativ

Anvendelsesområder

Marlon Offermørtel anvendes til reparation, vedligeholdelse og levetidsforlængelse af spildevands- og afløbsrør forårsaget af korrosion i forbindelse med svovlsyre. Marlon Offermørtel påføres med sprøjteudstyr, der er speciel udviklet til påføring af rørlinjeføringer, der oftest ligger i jorden.

Forarbejde

For at opnå tilstrækkelig vedhæftning mellem den eksisterende betonoverflade og det nye tæringslag er det vigtigt, at afløbsrøret afrenses grundigt. Afrensning udføres ved højtryksrensning, så slam, løse par-tikler eller lignende forurening fjernes inden udførsel. Evt. reparation af samlinger og større huller i rørene, kan udføres med Marlon Offermørtel inden det nye tæringslag påføres.

Blanding

Marlon Offermørtel tilsættes rent, koldt vand efterfulgt af en effektiv blanding i egnet blandemaskine. Blandetiden er ca. 5 min. afhængig af blanderens effektivitet. Det er vigtigt, at produktet tilsættes korrekt vandmængde, så blandingen har den rette konsistens, inden den pumpes. Mindre portioner kan håndblandes. Afmålt blandevand hældes op i en spand/balje, hvorefter pulveret tilsættes under omrøring. Blanding foretages manuelt med egnet værktøj. På grund af produktets korte bearbejdningstid opblandes kun den mængde mørtel, som kan anvendes inden for ca. 45 min. Højere temperaturer vil forkorte, og lavere temperaturer vil forlænge både åbnings- og hærdetiden.

Udførelse

Sprøjtningen foregår med specialudstyr, hvor materialet slynges ud på betonunderlaget. Ved opbygning i lagtykkelser over 20 mm. skal påføring/sprøjtning ske ad to omgange. Anden sprøjtning foretages, når første lag har tilstrækkelig med styrke til at bære det næste og sidste lag (vådt i vådt). Sprøjtearbejdet skal udføres korrekt og kræver derfor specialuddannet mandskab, der kender teknikken. Maskiner og udstyr skal ligeledes være i driftsmæssig god stand.

Efterbehandling

Ny opsprøjtet Marlon Offermørtel må ikke udsættes for belastninger og skal hærde i min. 3 til 4 timer ved 20°C, før der langsomt kan åbnes op for rindende spildevand.

Begrænsninger

Marlon Offermørtel bør ikke anvendes ved temperaturer lavere end +5°C. Sprøjtede flader tåler ikke frost i hærde- og afbindingsperioden.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Hærdet Offermørtel kan kun fjernes mekanisk.

Kontrol

Marlon Offermørtel er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Teknisk information

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Produkttype CC. Cementbaseret tørbeton/mørtel.

Tilslagsmateriale
Sorteret og ovntørret kvartssand, kl. E.

Cementtype
Portland cement, CEM I 52,5 N (LA).

Tilsætningsstoffer
Plastificerende og klæbeforbedrende additiver.

Vandtilsætning
Ca 4,8 – 5,1 L pr. 25 kg sæk. 

Udbytte
1000 kg tørmørtel svarer ca. til 500 l vådmørtel.

Lagtykkelse
10-20 mm. Retningsgivende.

Lagringstid 
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet originalemballage.

Emballage
25 kg plastsæk.

Yderligere information
Se mere på marlon.dk, eller ring +45 7575 4300