A solid solution
Betonspartel

Lim og håndspartel

Betonspartel

Standfast spartelmasse til betonoverflader

Produktbeskrivelse

Marlon Betonspartel er en cementbaseret spartelmasse, der kun skal tilsættes vand. Produktet består af portlandcement, klæbestoffer, mineralske fyldstoffer samt fint ovntørret kvartssand, der ved sin sammensætning gør produktet særdeles velegnet til de fleste reparations- og spartelopgaver, hvor overfladen er af beton. Marlon Betonspartel har efter korrekt blanding en standfast konsistens, som kan justeres med vandmængden. Marlon Betonspartel indeholder ingen korrosionsfremmende bestanddele og er i afbunden tilstand vand- og vejrbestandig.

Fordele
  • Ud- og indvendig brug
  • Reparation og spartelopgaver op til 10 mm
  • Klæbeforbedrende additiver
  • Skal kun tilsættes vand
Anvendelsesområder

Marlon Betonspartel anvendes typisk til spartling og reparationsopgaver på væg- og loftflader, hvor overfladen er af beton. Er særdeles velegnet til spartling af samlinger, revner og fuger m.m., samt til slutfinish, filtsning, udfyldning af mindre huller og til almindelige udbedrings- og opretningsarbejde i lagtykkelser op til ca. 10 mm. Marlon Betonspartel indeholder ingen korrosionsfremmende bestanddele, og er i afbunden tilstand vand- og vejrbestandig.

Forbehandling

Underlaget rengøres for løst materiale, støv, cementhud, olie, pudsrester eller anden forurening, som kan forhindre vedhæftning. Spartlen kan påføres faste, tørre og fugtige underlag. Glatte underlag skal slibes let ru for at sikre spartlen tilstrækkelig kontakt. Stærkt sugende underlag kan med fordel primes med Marlon Primer FL (se separat datablad).

Blanding

Marlon Betonspartel tilsættes retningsgivende 0,20 l rent koldt vand pr. 1 kg tørprodukt (4,0 l pr. 20 kg) afhængigt af den ønskede konsistens. Tørpulveret og ca. 80 % af blandevandet tilsættes i egnet blandekar/ balje. Under kraftig omrøring og blanding, tilsættes/efterjusteres der med den resterende vandmængde, til der opnås en homogen og letbeabejdelig mørtel uden klumper. Blandingen kan foretages med boremaskine påsat piskeris eller evt. ved håndblanding. Der bør ikke blandes mere mørtel, end der kan bruges inden for ca. 1 time. Der må ikke genoprøres med mere vand.

Udlægning

Den færdigblandede spartelmasse fordeles/ påføres på den vand- eller lodrette flade med egnet værktøj, som f.eks. en glat stålspartel. Forarbejdningstiden er ca. 1 time ved +20°C. Lavere temperaturer forlænger og højere temperaturer vil forkorte åbnings- og hærdetiden. Ønskes der en glat overflade, kan spartlen efter at den har sat sig, typisk efter ca. 2 timer, afhængig af temperatur og underlag, trækkes over med en glat stålspartel.

Efterbehandling

Det anbefales at sikre det nyspartlede lag hurtigst muligt efter udlægningen, mod for hurtig udtørring ved træk, høje rumtemperaturer, solbestråling m.m. Afhærdet Betonspartel kan efterbehandles med de fleste puds- og malingsprodukter. Efterspartling og slibning foretages efter at spartlen er afhærdet.

Begrænsninger

Arbejde med Marlon Betonspartel bør ikke anvendes ved temperaturer lavere end +5 °C eller over +25°C. Tåler ikke frost i hærde- og afbindingsperioden.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Afhærdet Betonspartel kan kun fjernes mekanisk.

Kontrol

Marlon Betonspartel er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Teknisk information

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Cementbaseret finspartel.

Tilslagsmateriale
Sorteret og ovntørret kvartssand, < 0,5 mm. kl. E

Tilsætningsstoffer
Polymer, plastificerende og klæbeforbedrende additiver.

Miljø
Aggressivt

Vandtilsætning
18-20 % af tørpulvervægten (3,6-4,0 l pr. 20 kg)

Åbningstid
Ca. 1 timer afhængigt af temperatur.

Lagtykkelse
Ca. 0-10 mm. Retningsgivende.

Forbrug
Ca. 1 kg tørprodukt pr. m2 pr. mm lagtykkelse.

Lagringstid
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage
20 kg plastsække.

 

Information    
Varenr. 1000355  
Pr nr. 2172333  
DB-nr. 1529734  
Version 08.14 erst. 11.12  

 


 

 

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 14
DoP 1000355

DS/EN 998-1
1073-CPR-171-02
Pudsemørtel type GP: Spartelmasse til væg og loft.

 


 

Brandbarhed
Klasse A1
Vandabsorption
NPD
Dampdiffusions koefficient
NPD
Vedhæftning NPD
Varmeledningsevne/densitet
NPD