A solid solution
Byggespartel

Lim og håndspartel

Byggespartel

Hurtighærdende universalspartel til indvendig brug

Produktbeskrivelse

Marlon Byggespartel er et hurtighærdende, cementbaseret færdigblandet tørmørtelprodukt, der består af aluminatcement, klæbestoffer, mineralske fyldstoffer samt fint ovntørret kvartssand, der ved sin sammensætning gør produktet særdeles velegnet til de fleste reparations- og spartelopgaver. Marlon Byggespartel får efter korrekt blanding med vand, en tixotropisk konsistens der kan varieres med vandmængden.

Fordele
  • Hurtighærdende
  • Standfast
  • Reparationer og spartelopgaver op til 50 mm
  • Hurtigudtørrende
  • Klæbeforbedrende additiver
  • Skal kun tilsættes vand
Anvendelsesområder

Marlon Byggespartel anvendes til spartling og reparationsopgaver m.m., samt til almindeligt udbedrings- og opretningsarbejde på bl.a. gulve, vægge og loftflader på underlag af beton, letbeton, gasbeton, træ, gips, klinkebelægninger m.m., i lagtykkelser op til 50 mm. Marlon Byggespartel er særdeles velegnet som underlag for vinyl- og tapetbeklædninger, fliser og de fleste malingssystemer. Marlon Byggespartel må ikke anvendes udendørs, og skal på vedvarende vandbelastede områder være påført en MK-godkendt vandtætningsmembran.

Forarbejde

Underlaget rengøres for løst materiale, støv, cementhud, olie, pudsrester eller anden forurening, som kan forhindre vedhæftning. Mørtlen kan påføres faste, tørre og fugtige underlag. Glatte underlag skal slibes let ru for at sikre spartlen får tilstrækkelig kontakt. Inden et arbejde påbegyndes, anbefaler Marlon at prime underlaget med Marlon Primer FL (se separat datablad).

Blanding

Marlon Byggespartel tilsættes ca. 0,2 l rent koldt vand pr. 1 kg tørprodukt (4 l pr. 20 kg) afhængigt af ønsket konsistens. Der blandes og omrøres kraftigt i mindst 2 min. Blandingen kan foretages med boremaskine påsat piskeris eller evt. ved håndblanding, indtil der opnås en smidig, klumpfri, pastalignende konsistens. Der bør ikke blandes mere mørtel, end der kan bruges inden for ca. 15-20 min. Der må ikke genoprøres med mere vand.

Udlægning

Den færdigblandede spartelmasse fordeles på den vand- eller lodrette flade med egnet værktøj som f.eks. en glat stålspartel. Forarbejdningstiden er 15-20 min. ved +20°C. Lavere temperaturer forlænger og højere temperaturer vil forkorte åbnings- og hærdetiden.Under normale forhold ved ca. +20°C kan byggespartlen betrædes efter ca. 2 timers afbinding.

Efterbehandling

Det anbefales at sikre det nyspartlede lag hurtigst muligt efter udlægningen, mod for hurtig udtørring ved træk, høje rumtemperaturer, solbestråling m.m. Afhærdet byggespartel kan efterbehandles med de fleste puds- og malingsprodukter. Efterspartling og slibning foretages efter spartlen er afhærdet.

Begrænsninger

Marlon Byggespartel bør ikke anvendes ved temperaturer lavere end +5°C eller over +25°C. Tåler ikke frost i hærde- og afbindingsperioden.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Afhærdet Byggespartel kan kun fjernes mekanisk.

Kontrol

Marlon Betonspartel er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Teknisk information

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Cementbaseret spartel.

Tilslagsmateriale
Sorteret og ovntørret kvartssand, < 0,5 mm. kl. E

Tilsætningsstoffer
Polymer, plastificerende og klæbeforbedrende additiver.

Vandtilsætning
18-20 % af tørpulvervægten. (4,5-5 l pr. 25 kg)

Åbningstid
Ca. 15-20 afhængigt af temperatur.

Lagtykkelse
Ca. 0-50 mm. Retningsgivende.

Forbrug
Ca. 1,5 kg tørprodukt pr. m2 pr. mm lagtykkelse.

Hærdningstid
Gangbar efter ca. 2 time ved +20°C.

Lagringstid
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage
20 kg plastsæk.

Egenskaber Værdi Metode
Trykstyrke, 28 døgn > 25 MPa EN 196-1
Bøjningstrækstyrke, 28 døgn > 4 MPa EN 196-1
Densitet (våd) 2005 kg/m3 DS 423.12
Kromatindhold < 2 mg/kg cement  
Kloridindhold < 0,003 vægt % TI-B 9
Konsistens 130 mm DS 423.12

 


 

Information    
Varenr. 10470  
Pr nr. 1586331  
DB-nr. 1461167  
Version 07.14 erst. 11.12  

 


 

1073

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 14
DoP 10470
EN 998-1
1073-CPR-171-02
Funktionsmørtel type GP: Hurtighærdende cementspartel til indvendig brug.

 


 

Brandbarhed Klasse A1
Vandabsorption W0 (ikke specificeret)
Dampdiffusionskoefficient NPD
Varmeledningsevne/densitet NPD
Frostfasthed Moderat miljø