A solid solution
Ekspanderende Beton Vinter

Montage- og elementmørtel

Ekspanderende Beton Vinter

Understøbningsbeton

Produktbeskrivelse

Marlon Ekspanderende Beton, Vinter er et fabriksfremstillet tørmørtelprodukt, der er fremstillet på basis af portlandcement, vandreducerende, frysepunktssænkende og ekspanderende additiver, samt ovntørret kvartssand med en kontrolleret kornkurve.

Marlon Ekspanderende Beton, Vinter findes i variationer af 45 MPa og 60 MPa. Marlon Ekspanderende Beton, Vinter skal kun tilsættes rent, afmålt vand på arbejdsstedet og hærder til en spændingsfattig, stabil, frostbestandig og vandtæt beton. Produktet overholder materialekravene til miljøklasse E, jf. DS/EN 206 DK NA:2020.

Fordele
  • Ekspanderende
  • Høj styrke
  • Understøbninger fra 5 mm op til 60 mm
  • Temperaturer ned til -5°C
  • Skal kun tilsættes vand
Anvendelsesområder

Marlon Ekspanderende Beton, Vinter er velegnet til understøbning og fugning af bl.a. beton, Leca- og letbetonelementer, understøbning af maskinfundamenter, fastgørelse af master, stolper og lignende opgaver, hvor der stilles krav til større styrker, samt til diverse reparationsarbejde.

Forarbejde

For at sikre størst mulig vedhæftning til gammel beton skal underlaget være rengjort for cementslam, olie, fedt og andre løstsiddende urenheder ved f.eks. ruhugning, sandblæsning eller højtryksrensning, ligesom armeringsjern skal være rengjorte for rust og klorider. Underlaget skal ligeledes være isfrit ved udstøbningen.

Blanding

Marlon Ekspanderende Beton, Vinter tilsættes retningsgivende 3 l koldt/lunkent vand pr. 25 kg. tørpulver, efterfulgt af effektiv blanding i en egnet tvangsblander. Manuel blanding kan gøres med langsomtgående boremaskine påsat tobladetmixer eller evt. ved håndblanding. Vandet hældes først i baljen, derefter tilsættes tørproduktet, og der blandes grundigt, indtil der opnås en letbearbejdelig konsistens. Blandetiden er min. 5 minutter. Åbningstiden er ca. 30 min ved +5°C. Højere temperaturer vil forkorte, og lavere temperaturer vil forlænge, både åbnings- og hærdetiden.

Udførelse

Marlon Ekspanderende Beton, Vinter kan retningsgivende udlægges (afhængigt af type) i lagtykkelser fra 5 mm op til ca. 60 mm. Afhængigt af underlagets karakter kan for store variationer i underlaget medføre svindrevner.

Efterbehandling

Nyudstøbt Ekspanderende Beton, Vinter skal beskyttes mod stærk nattefrost, hård vind m.m.

Begrænsninger

Marlon Ekspanderende Beton, Vinter tåler ikke temperaturer under -5°C i de første hærdedøgn. Der må ikke indblandes tilsætningsstoffer.

Rengøring

Udstyr, maskiner og værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Afhærdet Ekspanderende Beton, Vinter kan kun fjernes mekanisk.

Kontrol

Marlon Ekspanderende Beton, Vinter er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Svanemærket byggeri

Marlon Ekspanderende Beton Vinter er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

Teknisk information

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Cementbaseret, ekspanderende beton.

Tilslagsmateriale
Ovntørret og sorteret kvartssand, kl. E.

Tilsætningsstoffer
Plastificerende og ekspanderende additiver.

Miljø
Ekspanderende Beton 45: Aggressivt.
Ekspanderende Beton 60: Ekstra aggressivt.

Vandtilsætning
Ca. 11-12 % af tørpulvervægten (3 l pr. 25 kg).

Udlægningstemperatur
-5°C til ca. +5°C. Begyndende afbinding Ca. 1-2 timer ved +20°C

Udbytte
Ca. 12 l pr. 25 kg.

Lagtykkelse
5-60 mm, retningsgivende.

Cementtype
Portlandcement CEM I 52,5 N (LA).

Lagringstid
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet originalemballage.

Emballage
25 kg plastsæk samt big bags

Egenskaber 45 MPa 60 MPa Metode
Typiske interne værdier jf. EN 196-1 / EN 1015-11 (40x40/160 mm prismer)
Trykstyrke, 1 døgn > 17 MPa > 20 MPa DS/EN 1015-11
Trykstyrke, 3 døgn > 30 MPa > 45 MPa DS/EN 1015-11
Trykstyrke, 28 døgn > 42 MPa > 60 MPa DS/EN 1015-11
Bøjningstrækstyrke, 28 døgn > 7,0 MPa (+20°C)   DS/EN 1015-11
Ekspansion af frisk mørtel 0,5 %    
Densitet (våd) Ca. 2150 kg/m3   DS/EN 1015-6
Luftindhold Ca. 5 %   DS/EN 1015-7
Kromatindhold < 2 mg/kg cement    
Kloridindhold 0,003 vægt %   DS/EN 1015-17

 


 

Information    
Varenr. 45 MPa 1000265  
DB-nr. 1529744  
Varenr. 60 MPa 1000286  
Pr nr. 2172376  
Version 04.14 erst. 11.12  

 


 

Trykstyrker jf. Bulletin no. 5  
Ydeevne i henhold til DS/EN 206 DK NA:2020 & EN 206-1 Målt på 150 x 300 mm cylindre:
Ekspanderende Beton 45 Vinter  
Trykstyrke 28 døgn fck > 35 MPa
Korrektion byggepladsusikkerhed fck > 30 MPa
Ekspanderende Beton 60 Vinter  
Trykstyrke 28 døgn fck > 55 MPa
Korrektion byggepladsusikkerhed fck > 50 MPa
  03.2017