A solid solution
Elementbeton PP35

Montage- og elementmørtel

Elementbeton PP35

Pumpbar vibreringsfri beton

Produktbeskrivelse

Marlon Elementbeton PP35 er et fabriksfremstillet tørbetonprodukt, der efter tilsætning af vand og en effektiv blanding er klar til brug. Produktet er fremstillet af portlandcement, additiver samt ovntørret og sorteret kvartssand med en kontrolleret kornkurve. Marlon Elementbeton PP35 er i blandet tilstand en ekspanderende, plastisk og pumpbar vibreringsfri beton, som kan anvendes til forskellige støbeopgaver. Marlon Elementbeton PP35 afrettes efter udstøbning, og kan udføres med fald. Produktet overholder materialekravene til aggressivt miljø jf. DS/EN 206 DK NA:2020.

Fordele
  • Pumpbar
  • Plastisk konsistens
  • Selvkompakterende
  • Ekspanderende
  • Lagtykkelser op til 150 mm
  • Skal kun tilsættes vand
Anvendelsesområde

Marlon Elementbeton PP35 kan med fordel anvendes i forbindelse med udstøbninger af samlinger i elementbyggeri. Marlon Elementbeton PP35 kan anvendes i større lagtykkelser, til f.eks. pumpestøbning mellem dækelementer, eller på steder hvor traditionel betonstøbning kan være svært tilgængelig.

Forarbejde

Marlon Elementbeton PP35 kan med fordel anvendes i forbindelse med udstøbninger af samlinger i elementbyggeri. Marlon Elementbeton PP35 kan anvendes i større lagtykkelser, til f.eks. pumpestøbning mellem dækelementer, eller på steder hvor traditionel betonstøbning kan være svært tilgængelig.
Underlaget skal være velegnet, fast og rengjort for løstsiddende partikler, cementslam, støv eller anden forurening, som kan forhindre tilstrækkelig vedhæftning til underlaget. Det er vigtigt, at betonen er svagtsugende, derfor kan forvanding være nødvendig i varme og tørre perioder.

Blanding

Marlon Elementbeton PP35 tilsættes 2,8-3,2 l koldt vand pr. sæk, efterfulgt af effektivt blanding i en egnet tvangsblander, og der blandes grundigt, indtil der opnås en letbearbejdelig konsistens. Blandetiden er min. 5 min. Alternativt kan der anvendes en automatisk blandepumpe.

Udstøbning generelt

Marlon Elementbeton PP35 anvendes til forskellige opgaver, og kan retningsgivende udstøbes i lagtykkelsen fra 10-150 mm. Under normale forhold ved +20°C er forarbejdningstiden ca. 30 min. Lavere temperaturer vil forlænge, og højere temperaturer vil forkorte forarbejdnings- og hærdetiden. Afhængigt af underlagets karakter kan for store variationer i underlaget medføre svindrevner. Der skal tages hensyn til svind- og dilatationsfuger efter samme retningslinjer, som ved almindelig betonstøbning. Tilsættes der mere vand end beskrevet, vil dette nedsætte styrken og øge tendensen til svindrevner.

Udstøbning af dækelementer

Den færdigblandede beton pumpes via slange direkte ind i den udsparede samling, i lagtykkelser svarende til elementtykkelsen og til ca. 150 mm bredde. Erfaringsmæssigt kan Marlon Elementbeton PP35 anvendes til udstøbninger i op til 350 mm. Overfladen rettes let af, og kan med fordel kostes for at opnå en ru og vedhæftningsforbedret overflade.

Efterbehandling

Nyudlagt beton skal hurtigst muligt sikres mod for hurtig udtørring, ved hjælp af tætsluttende plastfolie, sealer eller anden velegnet og godkendt materiale, som sikrer mod for hurtig udtørring.

Begrænsninger

Arbejde med Marlon Elementbeton PP35 bør ikke anvendes ved temperaturer lavere end +5°C eller over +30°C. Tåler ikke frost i hærde- og afbindingsperioden.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Afhærdet Elementbeton PP35 kan kun fjernes mekanisk.

Teknisk information

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Cementbaseret tørbeton.

Tilslagsmateriale
Ovntørret og sorteret kvartssand, (Dmaks) 4 mm.

Tilsætningsstoffer
Plastificerende og stabiliserende additiver.

Vandtilsætning
Ca. 12 % af tørpulvervægten
(2,8-3,2 l pr. 25 kg).

Blandetid
Min. 5 min.

Udlægningstemperatur
+5°C til +30°C.

Begyndende afbinding
Ca. 2 timer afhængigt af temperatur.

Udbytte
Ca. 13 l pr. 25 kg.

Lagtykkelse
Ca. 10-150 mm. Retningsgivende. Erfaringsmæssigt op til 350 mm.

Lagringstid
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet originalemballage.

Emballage
25 kg plastsæk samt big bags.

Egenskaber Værdi Metode
Trykstyrke, 2 døgn 20 MPa DS/EN 12190
Trykstyrke, 7 døgn 30 MPa DS/EN 12190
Trykstyrke, 28 døgn > 45 MPa DS/EN 12190
Bøjningstrækstyrke, 28 døgn > 6 MPa DS/EN 12190
Densitet, våd Ca. 2200 Kg/m³ DS/EN 1015-6
Vedhæftningsstyrke > 2 MPa DS/EN 1542
E-modul > 20 GPa DS/EN 13412
Resistivitet ≤ 6,7 k0hm cm APM 219
Kromatindhold < 2 mg/kg cement  
Kloridindhold < 0,003 vægt % DS/EN 1015-17
 

 
Information    
Varenr. 1000740  
Pr nr. 2481259  
DB-nr. 1939650  
Version 07.18 erst. 07.14  
 

 
Trykstyrker jf. Bulletin no. 5  
Ydeevne i henhold til DS/EN 206 DK NA:2020 Målt på 150 x 300 mm cylindre:
Elementbeton PP35  
Trykstyrke 28 døgn fck > 40 MPa
Korrektion byggepladsusikkerhed fck > 35 MPa
  03.2017
 

 

 

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 12
DoP 1000740
EN 1504-3
1073
Betonreparationsprodukt til konstruktiv reparation. CC mørtel, baseret på hydraulisk cement.
 

 
Trykstyrke > 45 MPa Class R4
Vedhæftning ≥ 2,0 MPa
Kloridindhold ≤ 0,05 vægt %
Brandmodstandsevne Klasse A1
Karbonatisering Bestået
Elasticitetsmodul ≥ 20 GPa
Termisk kompatibilitet Del 1 ≥ 2,0 MPa
Kapillær absorption ≤ 0,5 kg x m-2 x h-5
Farlige stoffer I overensstemmelse med afsnit 5.4