A solid solution
Elementbeton PP35 Vinter

Montage- og elementmørtel

Elementbeton PP35 Vinter

Pumpbar vibreringsfri beton

Produktbeskrivelse

Marlon Elementbeton PP35 Vinter er en fabriksfremstillet tørbeton, der efter tilsætning af vand og en effektiv blanding er klar til brug. Produktet er fremstillet af portlandcement, additiver samt ovntørret og sorteret kvartssand med en kontrolleret kornkurve.

Marlon Elementbeton PP35 Vinter fremtræder i blandet tilstand som en plastisk vibreringsfri beton, som kan anvendes til forskellige støbeopgaver ved lave temperaturer. Produktet overholder materialekravene til ekstra aggressivt miljø jf. DS/EN 206 DK NA:2020.

Fordele
  • Pumpbar
  • Ekspanderende
  • Selvkompakterende
  • Lagtykkelser op til 150 mm
  • Anvendelsestemperaturer ned til -5°C
  • Skal kun tilsættes vand
Anvendelsesområde

Marlon Elementbeton PP35 Vinter anvendes til støbeopgaver, hvor temperaturen er under frysepunktet. Marlon Elementbeton PP35 Vinter kan anvendes til vidt forskellige støbe- og reparationsopgaver som f.eks. pumpestøbning mellem dækelementer i elementbyggeri, i forbindelse med udstøbninger af korrugerende rør eller på steder, hvor traditionel betonstøbning kan være svært tilgængelig. Marlon Elementbeton PP35 Vinter skal kun tilsættes vand og fremtræder i blandet tilstand som en plastisk og vibreringsfri beton.

Forarbejde

Underlaget skal være rengjort for is og sne samt cementslam, olie, fedt og andre løstsiddende urenheder ved f.eks. ruhugning, sandblæsning eller højtryksrensning. Armeringsjern skal være rengjorte for rust og klorider. Metal overflader skal afrenses for fedt, rust m.m.

Blanding

Marlon Elementbeton PP35 Vinter tilsættes koldt/lunkent vand, efterfulgt af en effektiv blanding i en egnet tvangsblander. Der blandes grundigt i minimum 5 min., indtil der opnås en klumpfri plastisk konsistens. Manuel blanding kan udføres i balje/spand med en boremaskine påsat tobladet propelmixer. Ved blanding med boremaskine hældes vandet først i baljen, hvorefter pulveret tilsættes under omrøring. Alternativt kan der anvendes en automatisk blandepumpe.

Støbning generelt

Marlon Elementbeton PP35 Vinter anvendes til forskellige opgaver og kan retningsgivende anvendes i lagtykkelsen fra 10-150 mm. Erfaringsmæssigt kan Marlon Elementbeton PP35 Vinter anvendes til udstøbninger i op til 350 mm. Der skal tages hensyn til svindog dilatationsfuger efter samme retningslinjer, som ved almindelig betonstøbning. Tilsættes der mere vand end beskrevet, vil dette nedsætte styrken og øge tendensen til svindrevner. For at opnå optimal udnyttelse af ekspansionen bør der ikke blandes mere mørtel, end der kan bruges inden for ca. 30 min. ved +5°C. Lavere temperaturer vil forlænge, og højere temperaturer vil forkorte forarbejdnings- og hærdetiden.

Sammenstøbning af dækelementer

Den færdigblandede beton pumpes og fyldes direkte i den udsparede samling, i lagtykkelser svarende til elementtykkelsen og til ca. 150 mm bredde. Overfladen rettes let af, og kan med fordel kostes for at opnå en ru og vedhæftningsforbedret overflade.

Efterbehandling

Marlon Elementbeton PP35 Vinter skal beskyttes mod stærk nattefrost, hård vind m.m.

Begrænsninger

Arbejde med Marlon Elementbeton PP35 Vinter bør ikke anvendes ved temperaturer lavere end -5°C eller over +10°C. Marlon Elementbeton PP35 Vinter tåler ikke temperaturer under -5°C i de første hærdedøgn. Der må ikke indblandes tilsætningsstoffer.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Afhærdet Elementbeton PP35 Vinter kan kun fjernes mekanisk.

Teknisk information

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Cementbaseret tørbeton.

Tilslagsmateriale
Sorteret og ovntørret kvartssand kl. E. (Dmaks) 4 mm.

Tilsætningsstoffer
Frysepunktsænkende, plastificerende og stabiliserende additiver.

Vandtilsætning
Ca. 12% af tør pulvervægten (2,8-3,2 l pr. 25 kg).

Udlægningstemperatur
-5°C til ca. +10°C. Begyndende afbinding 60-80 min. ved +10°C.

Udbytte
Ca. 13 l pr. 25 kg.

Lagtykkelse
10-150 mm. Retningsgivende. Erfaringsmæssigt op til 350 mm.

Cementtype
Portlandcement CEM I 52,5 N (LA).

Lagringstid
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage
25 kg plastsæk samt big bags.

Egenskaber Værdi Metode
Typiske interne værdier jf. EN 196-1 / EN 1015-11 (40x40/160 mm prismer)
Trykstyrke, 28 døgn > 45 MPa DS/EN 12190
Bøjningstrækstyrke, 28 døgn > 6 MPa DS/EN 12190
Densitet Ca. 2100 Kg/m³ DS/EN 1015-6
Vedhæftningsstyrke > 2 MPa DS/EN 1542
Ekspansion af frisk mørtel 0,3-0,5%  
E-modul Esec 20 GPa DS/EN 13412
Resistivitet ≤ 6,9 k0hm cm APM 219
Kromatindhold < 2 mg/kg cement  
Kloridindhold < 0,003 vægt % DS/EN 1015-17

 


 

Information    
Varenr. 1000735  
Pr nr. 4298028  
DB-nr. 1941450  
Version 07.14 erst. -  

 


 

Trykstyrker jf. Bulletin no. 5  
Ydeevne i henhold til DS/EN 206 DK NA:2020 Målt på 150 x 300 mm cylindre:
Elementbeton PP35 Vinter  
Trykstyrke 28 døgn fck > 38 MPa
Korrektion byggepladsusikkerhed fck > 33 MPa
  03.2017

 


 

 

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 12
DoP 1000740
EN 1504-3
1073-CPR-171-01
Betonreparationsprodukt til konstruktiv reparation. CC mørtel, baseret på hydraulisk cement.

 


 

Trykstyrke > 45 MPa Class R4
Vedhæftning ≥ 2,0 MPa
Kloridindhold ≤ 0,05 vægt %
Brandmodstandsevne Klasse A1
Karbonatisering Bestået
Elasticitetsmodul ≥ 20 GPa
Termisk kompatibilitet Del 1 ≥ 2,0 MPa
Kapillær absorption ≤ 0,5 kg x m-2 x h-5
Farlige stoffer I overensstemmelse med afsnit 5.4