A solid solution
Elementpuds KC-7H

Pudse- og opmuringsmørtel

Elementpuds KC-7H

Klæbeforbedret pudsemørtel

Produktbeskrivelse

Marlon Elementpuds KC-7H er et cementbaseret, fabriksfremstillet tørmørtel, der kun skal tilsættes vand. Produktet er sammensat af vægtdoseret hydratkalk, cement, ovntørret kvartssand under 1 mm med en kontrolleret kornkurve samt additiver, der giver mørtlen en klæbe- og vandafvisende egenskab.

Fordele
  • Mange farver
  • Ud- og indvendig brug
  • Klæbe- og vandafvisende additiver
  • Skal kun tilsættes vand
Anvendelsesområder

Marlon Elementpuds KC-7H anvendes typisk som strukturpuds på overflader af beton, tegl, lette klinkebetonvægge og lignende steder. Marlon Elementpuds KC-7H klæber bedre end traditionelle mørtler og giver en mørtelflade, der yder god beskyttelse for det underliggende betonlag med et minimum af fugtoptagelse. Marlon Elementpuds KC-7H er vejrbestandig og anvendes såvel ud- som indvendig.

Forarbejde

Underlaget rengøres for løst materiale, støv, cementhud, olie, pudsrester eller anden forurening, der kan forhindre god vedhæftning. Mørtlen kan påføres faste og tørre underlag. Elementer der nystøbes, kan med fordel retarderes i overfladen, så hæftefladen fremstår ru i overfladen.

Blanding

Marlon Elementpuds KC-7H tilsættes retningsgivende ca. 21 vægtprocent vand, svarende til ca. 5,25 l pr. sæk, efterfulgt af effektiv blanding i en egnet tvangsblander. Manuel blanding foretages med langsomtgående boremaskine påsat piskeris. Hæld 3/4 af blandevandet i en egnet spand/balje, derefter tilsæt tørproduktet, og bland grundigt samtidig med, at der tilsættes/efterjusteres med den resterende vandmængde, indtil der opnås en bearbejdelig, homogen mørtel. For at undgå farvenuancer, skal vandtilsætning og blandetiden være ens fra blanding til blanding. Der bør ikke blandes mere mørtel, end der kan bruges inden for ca. 60 min. Mørtlen må ikke genoprøres med mere vand.

Udførelse

Den færdigblandede mørtel påføres/fordeles med stålbræt eller grov tandspartel, afhængigt af underlag, lagtykkelse og opgave. Lagtykkelsen er retningsgivende mellem 2 og 5 mm. Finish foretages med egnet værktøj. I tvivlstilfælde anbefales en prøveblanding.

Efterbehandling

For at minimere risikoen for revnedannelse der kan opstå ved for hurtig udtørring, skal pudslaget i varme perioder holdes fugtigt i 1-2 uger efter udførelse. Befugtning udføres ved vandforstøvning. Ligeledes er det vigtigt, at behandlingen beskyttes mod nedbør og frost.

Begrænsninger

Uhærdet mørtel tåler ikke frost. Temperaturen bør ligge mellem +5°C og +20°C i hele hærdeperioden.

Rengøring

Udstyr, maskiner og værktøj rengøres straks efter brug med vand. Hærdet Elementpuds KC-7H kan kun fjernes mekanisk.

Kontrol

Produktet er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Teknisk information

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Kalk/cementbaseret klæbemørtel.

Tilslagsmateriale
Ovntørret kvartssand.

Tilsætningsstoffer
Vandafvisende og klæbeforbedrende additiver.

Miljø
Moderat

Vandtilsætning
21 vægtprocent af tørpulvervægt. (5,25 l pr. 25 kg).

Åbningstid
Ca. 60 minutter, afhængigt af temperatur.

Lagtykkelse
Ca. 2-5 mm. Retningsgivende.

Forbrug
Ca. 2 kg tørprodukt pr. m2/mm lagtykkelse.

Lagringstid
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage
25 kg plastsæk.

Information    
Varenr. 1000546  
Pr nr. 2481195  
Version 04.14 -  

 


 

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 14
DoP 1000546
DS/EN 998-1
171-03
Funktionsmørtel type GP: Pudsemørtel til udvendig brug

 


 

Brandbarhed Klasse A1
Vandabsorption W0 (ikke specificeret)
Dampdiffusionskoefficient NPD
Varmeledningsevne NPD