A solid solution
Fibermørtel

Pudse- og opmuringsmørtel

Fibermørtel

Universal letvægt, fiberforstærket mørtel

Produktbeskrivelse

Marlon Fibermørtel er en fabriksfremstillet specielklæber, der på byggepladsen kun skal tilsættes vand. Marlon Fibermørtel består af cement, fibre, klæbeforbedrende additiver, kvartssand samt et mineralsk let tilslag som forøger rækkeevnen og forbedrer produktets bearbejdelighed. Produktets høje indhold af fibre og tilsætning af polymerer, bevirker en særdeles god sammenhængsstyrke og et bredt anvendelsesområde. Marlon Fibermørtel rækker op til 30% længere end traditionelle hæfte/pudsemørtler. Kan anvendes ude- og indendørs.

Fordele
  • God bearbejdelighed
  • Fiberforstærket
  • Letvægtsmørtel
  • Lavt forbrug
  • Klæbemørtel
  • Pumpbar
  • Skal kun tilsættes vand
Anvendelsesområder

Marlon Fibermørtel anvendes typisk på underlag der kan være kritiske og hvor traditionelle mørteltyper ikke hæfter. Marlon Fibermørtel er velegnet på underlag af tegl, puds, træ- og porebeton. På særlig kritiske underlag som gammelt eller revnet puds kan pudslaget med fordel forstærkes med et centralt placeret armeringsnet. Marlon Fibermørtel kan ligeledes anvendes som klæbemørtel på polystyren, mineraluldsplader og lign.

Forarbejde

Overflader skal være rengjorte og støvfrie. Underlaget skal have den rette fugtighed. Højt fugtindhold kan resulterer i at mørtlen ikke hæfter optimalt. I varme og tørre perioder bør underlaget fugtes med vand for at forhindre en hurtig udtørring.

Blanding

Marlon Fibermørtel tilsættes rent vand (ca. 18-22 vægtprocent). Tørpulveret og ca. 80% af blandevandet hældes i en egnet tvangsblander. Under en effektiv blanding tilsættes/efterjusteres der med den resterende vandmængde, til der opnås en bearbejdelig og homogen mørtel uden klumper. Manuel blanding kan foretages med langsomtgående boremaskine med et kraftigt omrøringsværktøj. Blandetiden skal være min 5 min. og der bør ikke blandes mere mørtel end der kan bruges inden for 2 timer. Efterfølgende tilsætning af vand må ikke forekomme

Udførelse

Den færdigblandede mørtel påføres/fordeles med stålbræt eller en grov tandspartel afhængig af underlag, lagtykkelse og opgave. På større opgaver kan der med fordel anvendes en automatisk blandepumpe eller sprøjtemaskine. Lagtykkelsen er retningsgivende mellem 2 og 8 mm. Finish kan foretages med filtsebræt. Som armeringspuds trækkes/påføres 3-4 mm Marlon Fibermørtel og der ilægges Marlon Fiberarmeringsnet GF05 (se seperat datablad) med et efterfølgende dæklag på 2 mm. I alle tvivlstilfælde anbefales en prøveblanding.

Efterbehandling

For at minimere risikoen for revnedannelse der kan opstå ved for hurtig udtørring, skal pudslaget i varme perioder holdes fugtigt i 1 til 2 uger efter udførelse. Befugtning kan udføres med vandforstøvning. Ligeledes er det vigtigt, at behandlingen beskyttes mod nedbør og frost. Marlon Fibermørtel kan efterbehandles med de fleste puds- og malingsprodukter.

Begrænsninger

Marlon Fibermørtel må ikke påføres ved temperaturer under +5°C. Tåler ikke frost i hærde- og afbindingsperioden.

Rengøring

Udstyr, maskiner og værktøj rengøres straks efter brug med vand. Afhærdet Fibermørtel kan kun fjernes mekanisk.

Kontrol

Produktet er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Teknisk information

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Kalk/cementbaseret letvægts klæbemørtel.

Tilslagsmateriale
Sorteret og ovntørret kvartssand, (Dmaks) 1 mm.

Tilsætningsstoffer
Klæbeforbedrende additiver.

Miljø
Moderat

Farve
Hvid.

Vandtilsætning
3,2-3,9 l pr. 18 kg.

Åbningstid
Ca. 60 minutter, afhængigt af temperatur.

Lagtykkelse
Ca. 2-8 mm. Retningsgivende.

Forbrug
Ca. 2 kg tørprodukt pr. m2/mm lagtykkelse.

Lagringstid
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage
18 kg plastsæk.

Egenskaber Værdi Metode
Densitet (våd) 1320 kg/m3 DS/EN 1015-7
Kromatindhold < 2 mg/kg cement  
Kloridindhold 0,005 vægt% DS/EN 1015-17

 


 

Information    
Varenr. 1000660  
Pr nr. 4298044  
Version 08.15 erst. -  

 


 

 

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 15
DoP 1000660
DS/EN 998-1
171-03
Funktionsmørtel type GP: Pudsemørtel til udvendig brug

 


 

Brandbarhed Klasse A1
Vandabsorption W0 (ikke specificeret)
Dampdiffusions koefficient μ < 7
Varmeledningsevne NPD

 


Fibermørtel