A solid solution
Funktionsmørtel M3/M5/M10

Pudse- og opmuringsmørtel

Funktionsmørtel M3/M5/M10

Fabriksfremstillet tørmørtel

Produktbeskrivelse

Marlon Funktionsmørtel M3/M5/M10 er et fabriksfremstillet tørmørtelprodukt, der kun skal tilsættes vand. Produktet er fremstillet af portlandcement, kalkfiller, additiver samt ovntørret og sorteret kvartssand med en kontrolleret kornkurve. Marlon Funktionsmørtel M3/M5/M10 har ved sin sammensætning optimal bearbejdelighed og vedhæftning til underlaget. Ligeledes kræver mørtlen en væsentlig kortere blandetid end traditionelle mørtler, og er dermed anvendelig i en automatisk horisontalblander.

Fordele
  • Ud- og indvendige mureropgaver
  • Kort blandetid, kan anvendes i automatiske horisontalblandere
  • Kun tilsætning af vand
Anvendelsesområde

Marlon Funktionsmørtel M3/M5/M10 anvendes såvel udvendig som indvendig, som mure- og fugemørtel af kalksandsten, teglsten og letklinkeblokke.

Blanding

Marlon Funktionsmørtel blandes i en automatisk horisontalblander eller en egnet tvangsblander. Blandetiden i tvangsblander bør ligge mellem 5-7 min. Vær opmærksom på, at længere blandetid kan indvirke negativt på mørtlens egenskaber. Til mindre opgaver kan manuel blanding udføres i balje/spand med en boremaskine påsat piskeris. Ved blanding med boremaskine hældes vandet først i baljen, hvorefter tørpulveret tilsættes under blanding. Der blandes indtil der opnås en god bearbejdelig og plastisk murekonsistens.

Udførelse

Til opmuring, fuge- og pudseopgaver anvendes almindeligt mureværktøj af stål. Murværket opmures med fyldte fuger, så rent som muligt for at undgå afsyring. Tryk fugerne imens mørtlen stadig er plastisk. Som vinterforanstaltning kan tilsættes op til +60°C varmt blandevand. Som pudsemørtel påføres underlaget ved at kaste, eller trække mørtlen på overfladen. Til fugeopgaver skal den udkradsede fuge være ren og fri for mørtelrester. Selve fugningen udføres med fugeske 1 til 2 mm mindre end selve fugen. Fugemørtel trykkes godt ind i fugerne. Vær opmærksom på, at visse mursten ikke tåler saltsyre. Marlon anbefaler i alle tvivlstilfælde at kontakte den pågældende teglleverandør, inden et arbejde påbegyndes.

Efterbehandling

Mørtlens lave vandindhold gør det unødvendigt at beskytte murfladen efter opmuring. Det er dog fortsat nødvendigt at beskytte murfladen mod slagregnspåvirkninger, frost og for hurtig udtørring. Murkronen skal altid tildækkes og evt. isoleres ved arbejdets ophør.

Begrænsninger

Der må ikke tilsættes midler, der sænker frysepunktet. Forlænges blandetiden væsentligt, kan det resultere uheldigt på mørtlens brugs- og styrkeegenskaber. Efter udtømning fra blandemaskinen, må senere iblanding af bindemidler, tilslagsmaterialer, tilsætningsstoffer eller vand ikke finde sted. Murfladen skal beskyttes mod slagregnspåvirkninger. Ikke hærdet mørtel tåler ikke frost.

Rengøring

Udstyr, maskiner og værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Kontrol

Marlon Funktionsmørtel M3/M5/M10 er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen. Marlon Funktionsmørtel M3/M5/M10 er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgår i Svanemærket byggeri.

Teknisk information

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Funktionsmørtel type G.

Tilslagsmateriale
Ovntørret og sorteret kvartssand, 0-4 mm.

Tilsætningsstoffer
Luftindblandende og konsistens forbedrende additiv.

Miljø
M3: Moderat.
M5/M10: Aggressivt.

Vandtilsætning
13-14 % af tørpulvervægten.
(3,2-3,5 l pr. 25 kg).

Udlægningstemperatur
Fra +5oC til +30°C.

Åbningstid
Ca. 60 min. ved +20°C.

Forbrug
Opmuring: Ca. 1 kg pr. sten
Fugning: 8-10 kg/m2 ved fugedybde på 10-15 mm
Pudsning: Ca. 20 kg/m2 ved lagtykkelse på 1 cm
Udkast: Ca. 8 kg/m2

Udbytte
Ca. 15 l pr. 25 kg.

Lagringstid
Holdbarheden er min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage
25 kg plastsæk, big bags samt løst.

Egenskaber M3 M5 M10 Metode
Trykstyrke, 28 døgn > 3 MPa > 5 MPa > 10 MPa EN 1015-11
Bøjningstrækstyrke, 28 døgn > 1,5 MPa > 2 MPa > 2 MPa EN 1015-11
Densitet (våd) 1800 kg/m3 1800 kg/m3 1800 kg/m3 EN 1015-10
Vedhæftningsstyrke 0,15 MPa 0,15 MPa 0,15 MPa Tabelværdi i hht. DS/EN 998-2:2010 anneks C
Kromatindhold < 2 mg/kg cement < 2 mg/kg cement < 2 mg/kg cement  
Kloridindhold < 0,003 vægt % < 0,003 vægt % < 0,003 vægt % EN 1015-17

 


 

Information    
Varenr. M3 1000610  
Varenr. M5 1000630  
Varenr. M10 1000615  
Pr nr. 2377785  
DB-nr. M3 1617140  
DB-nr. M5 1617138  
Version 07.18 erst. 04.14  

 


 

 

 

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 10
M3: DoP 10610
M5: DoP 10630
M10: DoP 10615
EN 998-1
1073-CPR-171-02
Funktionsmørtel type GP:
Pudsemørtel til udvendig brug

Brandbarhed
Klasse A1
Vandabsorption
NPD
Dampdiffusions koefficient
NPD
Varmeledningsevne
NPD
Frostfasthed
Aggressivt miljø

 


1073

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 10
DoP 10630
EN 998-2
1073-CPR-171-02
Funktionsmørtel type G:
Muremørtel til udvendig brug i elementer der er underlagt statiske krav

Trykstyrke klasse
M5
Vedhæftningsstyrke
0,15 N/mm3(tabelværdi i hht DS/EN 998-2:2010 anneks C)
Kloridindhold
< 0,003 vægt %
Brandbarhed
Klasse A1
Vandabsorption
NPD
Dampdiffusions koefficient
NPD
Varmeledningsevne
NPD
Frostfasthed
Aggressivt miljø