A solid solution
Funktionsmørtel M5 Farvet

Pudse- og opmuringsmørtel

Funktionsmørtel M5 Farvet

Indfarvet fabriksfremstillet tørmørtel

Produktbeskrivelse

Marlon Funktionsmørtel M5 Farvet er en indfarvet, fabriksfremstillet tørmørtel, der kun skal tilsættes vand. Produktet er fremstillet af portlandcement, kalkfiller, additiver samt ovntørret og sorteret kvartssand med en kontrolleret kornkurve. Marlon Funktionsmørtel M5 Farvet er tilsat titan eller jernoxyd farvepigment, og har med sin sammensætning optimal bearbejdelighed og vedhæftning til underlaget. Marlon Funktionsmørtel M5 Farvet kræver en væsentlig kortere blandetid end traditionelle mørtler, og er dermed særdeles anvendelig i en automatisk horisontalblander.

Fordele
  • Ud- og indvendige mureropgaver
  • Indfarvet i mange standardfarver
  • Kort blandetid, kan anvendes i automatiske horisontalblandere
  • Skal kun tilsættes vand
Anvendelsesområde

Marlon Funktionsmørtel M5 Farvet anvendes såvel udvendig som indvendig i moderat og aggressivt miljø, som mure- og fugemørtel af kalksandsten, teglsten og letklinkeblokke.

Blanding

Marlon Funktionsmørtel blandes i en automatisk horisontalblander eller en egnet tvangsblander. Blandetiden i tvangsblander bør ligge mellem 5-7 min. Vær opmærksom på, at længere blandetid kan indvirke negativt på mørtlens egenskaber. Til mindre opgaver kan manuel blanding, udføres i balje/spand med en boremaskine påsat piskeris. Ved blanding med boremaskine hældes vandet først i baljen, hvorefter tørpulveret tilsættes under blanding. Der blandes indtil der opnås en god bearbejdelig og plastisk murekonsistens.

Udførelse

Til opmuring og fugeopgaver anvendes almindeligt mureværktøj af stål. Murværket opmures med fyldte fuger, så rent som muligt for at undgå afsyring. Tryk fugerne imens mørtlen stadig er plastisk. Som vinterforanstaltning kan tilsættes op til +60°C varmt blandevand. Som pudsemørtel påføres underlaget ved at kaste eller trække mørtlen på overfladen. Til fugeopgaver skal den udkradsede fuge være ren og fri for mørtelrester. Selve fugningen udføres med fugeske 1 til 2 mm mindre end selve fugen. Fugemørtel trykkes godt ind i fugerne. Vær opmærksom på, at visse mursten ikke tåler saltsyre. Marlon anbefaler i alle tvivlstilfælde at kontakte den pågældende teglleverandør, inden et arbejde påbegyndes.

Efterbehandling

Mørtlens lave vandindhold gør det unødvendigt at beskytte murfladen efter opmuring. Det er dog fortsat nødvendig at beskytte murfladen mod slagregnspåvirkninger, frost og for hurtig udtørring. Murkronen skal altid tildækkes og evt. isoleres ved arbejdets ophør.

Begrænsning

Der må ikke tilsættes midler, der sænker frysepunktet. Forlænges blandetiden væsentligt, kan det resultere uheldigt på mørtlens brugs- og styrkeegenskaber. Efter udtømning fra blandemaskinen, må senere iblanding af bindemidler, tilslagsmaterialer, tilsætningsstoffer eller vand ikke finde sted. Murfladen skal beskyttes mod slagregnspåvirkninger. Ikke hærdet mørtel tåler ikke frost.

Rengøring

Udstyr, maskiner og værktøj bør rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Kontrol

Marlon Funktionsmørtel M5 er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Teknisk information

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Funktionsmørtel type G.

Tilslagsmateriale
Ovntørret og sorteret kvartssand, 0-4 mm.

Tilsætningsstoffer
Luftindblandende og konsistens forbedrende additiv.

Miljø
Aggressiv.

Vandtilsætning
13-14% af tørpulvervægten (3,2-3,5 l pr. 25 kg)

Udlægningstemperatur
Fra +5°C til +30°C.

Åbningstid
Ca. 60 min. ved +20°C.

Forbrug
Opmuring: Ca. 1 kg pr. sten
Fugning: 8-10 kg/m2 ved fugedybde på 10-15 mm
Pudsning: Ca. 20 kg/m2 ved lagtykkelse på 1 cm
Udkast: Ca. 8 kg/m2

Udbytte
Ca. 15 l pr. 25 kg.

Lagringstid
Holdbarheden er min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage
25 kg plastsæk, big bags samt løst.

 

Egenskaber M5 Metode
Trykstyrke, 28 døgn ≥ 5 MPa EN 1015-11
Bøjningstrækstyrke, 28 døgn > 2 MPa EN 1015-11
Densitet (tør) 1750 kg/m3 EN 1015-10
Kromatindhold < 2 mg/kg cement  
Kloridindhold ≤ 0,003 vægt % EN 1015-17

 


 

Information  
Varenr. S105 Hvid 1000636
Varenr. S200 Gråhvid 1000640
Varenr. S625 Sort 1000637
Varenr. S302 Gul 1000641
Varenr. S638 Grå 1000638
Varenr. S517 Brun 1000642
Varenr. S607 Antracit 1000639
Varenr. S406 Beige 1000643
Pr nr. 2377785
 
Version 04.14 erst. 01.14
 

 


 

 

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 10
DoP 1000636
EN 998-1
Pudsemørtel type GP:
Pudsemørtel til ind- og udvendig brug

Brandbarhed Klasse A1
Vandabsorption NPD
Dampdiffusions koefficient NPD
Varmeledningsevne NPD

 


Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 10
DoP 1000636
EN 998-2
1073
Funktionsmørtel type G:
Muremørtel til udvendig brug i elementer der er underlagt statiske krav

Trykstyrke M5
Brandbarhed Klasse A1
Vedhæftningsstyrke NPD
Vandabsorption NPD
Dampdiffusions koefficient NPD
Varmeledningsevne/densitet NPD