A solid solution

Produktbeskrivelse

Marlon KC Pumpefuge er et tørmørtelprodukt der kun skal tilsættes vand. Sammensætningen af vægtdoseret hydratkalk, cement og klæbe- og pumpeforbedrende additiver samt ovntørret kvartssand sikrer et homogent produkt med et konstant blandingsforhold.

Fordele
  • Ud- og indvendig brug
  • Pumpbar
  • Egnet til fugepistol
  • Skal kun tilsættes vand
Anvendelsesområde

Marlon KC Pumpefuge anvendes til manuel- og maskinelle fugeopgaver af de fleste typer teglsten eller teglskaller, både ud- og indvendig. Anvendes også til forskellige reparations- og monteringsopgaver.

Forarbejde

Fuger udkradses i en fugedybde på min. 25 mm. Den udkradsede mørtelfuge rengøres for mørtelrester, støv og andre løse partikler. Den klargjorte fuge skal være svagt sugende. Det kan være nødvendigt at fugte mørtelfugen/murværket med en vandslange påsat vandforstøver eller lignende metode, inden fugemørtlen påføres.

Blanding

Marlon KC Pumpefuge tilsættes rent vand og blandes effektivt. Blandetiden er ca. 10 min i en egnet tvangsblander. Manuel blanding kan gøres med langsomtgående boremaskine påsat piskeris eller evt. håndblanding. Vandet hældes først i baljen, derefter tilsættes tørproduktet, og der blandes grundigt, til der opnås en plastisk og homogen mørtel. Den opblandede mørtel er nu klar til fugepumpen. Der bør ikke blandes mere mørtel, end der kan bruges inden for ca. 60 min. Der må ikke genoprøres med mere vand.

Udførelse

Marlon KC Pumpefuge sprøjtes med fugepistol ind i fugen. Mørtelfugen trykkes godt ind i fugerne - mørtelfuge og studsene skal være helt fyldte. Kan efterfølgende glittes med egnet værktøj.

Efterbehandling

Murværket kan med fordel afrenses efterfølgende med Marlon Kalkrens (se separat datablad). Det er vigtigt, at murværket beskyttes mod nedbør og evt. frost i afhærdningsperioden.

Begrænsninger

Fugeopgaver bør ikke udføres om vinteren og ved temperaturer under +5°C. Der må ikke tilsættes stoffer, der sænker frysepunktet.

Egenskaber

Ved oprøring med den anførte vandmængde fås en mørtel/beton med god bearbejdningsevne og hurtig afbinding. Marlon KC Pumpefuge fremtræder med en naturgrå farve, som fremkommer ved blanding med portlandcement. Ved korrekt udført blanding vil farven altid fremtræde ens.

Rengøring

Maskiner og værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Kontrol

Produktet er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Teknisk information

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Funktionsmørtel type G, kalk/cementbaseret tørmørtel.

Tilslagsmateriale
Ovntørret kvartssand, 0-2 mm.

Forbrug
Ca.Fugning: 10-18 kg/m² ved fugedybde på 15-25 mm

Vandtilsætning
Ca. 3,3-3,8 l pr. 25 kg.

Udbytte
1 kg tørmørtel svarer ca. til 0,65 l vådmørtel.

Miljø
Moderat.

Lagringstid
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage
25 kg plastsæk samt big bags.

Information    
Varenr.
1000448
 
Pr nr. 1740845  
Version 07.14 erst. 01.12  

 


 


Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 23
DoP 1000448
EN 998-2
1073
Fugemørtel til manuel og maskinel fugning ind- og udvendigt.

 


 

Trykstyrke M5
Brandbarhed Klasse A1