A solid solution
Receptmørtel KC 35/65/650

Pudse- og opmuringsmørtel

Receptmørtel KC 35/65/650

Opmuringsmørtel

Produktbeskrivelse

Marlon Receptmørtel KC 35/65/650 er et tørmørtelprodukt, der på byggepladsen kun skal tilsættes vand. Produktet opfylder murværksnormen DS/EN 998-2 stiller til kalkcementmørtel. Receptmørtel er sammensat af vægtdoseret hydratkalk, cement og ovntørret sand med en kontrolleret kornkurve.

Anvendelsesområde

Marlon Receptmørtel KC 35/65/650 anvendes såvel ud- som indvendig i moderat miljø, til opmuring af kalksandsten, teglstensvægge og blokke i belastede bygningskonstruktioner.

Marlon Receptmørtel KC 35/65/650 tilsat rette vandmængde efterfulgt af en effektiv blanding, giver en homogen og let bearbejdelig mørtel.

Blanding

Marlon Receptmørtel KC 35/65/650 tilsættes ca. 4 l rent vand pr. 25 kg tørmørtel efterfulgt af effektiv blanding i ca. 10 min. i lukket tvangsblander. Blandetiden må maksimalt være 15 min. iht. til DS 414. Manuel blanding kan gøres med langsomtgående boremaskine påsat piskeris eller evt. håndblanding. Vandet hældes først i baljen, derefter tilsættes tørproduktet og der blandes grundigt. Hermed opnås optimale mørtelegenskaber. Efter udtømning fra blandemaskinen må iblanding af bindemidler, tilslagsmaterialer, tilsætningsstoffer eller vand ikke finde sted. Der bør ikke opblandes mere mørtel, end der kan anvendes indenfor ca. 1 time.

Udførelse

Opmuring: Til opmuring, fuge- og pudseopgaver anvendes almindeligt mureværktøj af stål. Murværket opmures med fyldte fuger, så rent som muligt for at undgå afsyring. Fugemørtel trykkes godt ind i fugerne.

Fugning: Til fugeopgaver skal den udkradsede fuge være ren og fri for mørtelrester. Selve fugningen udføres med fugeske 1 til 2 mm mindre end selve fugen. Vær opmærksom på, at visse mursten ikke tåler saltsyre. Tryk fugerne imens mørtlen stadig er plastisk. Som vinterforanstaltning kan der tilsættes op til +70°C varmt blandevand.

Puds: Som pudsemørtel påføres underlaget ved at kaste eller trække mørtlen på overfladen. Marlon anbefaler i alle tvivlstilfælde at kontakte den pågældende teglleverandør inden et arbejde påbegyndes.

Efterbehandling

Mørtlens lave vandindhold gør det unødvendigt at beskytte murfladen efter opmuring. Det er dog fortsat nødvendigt at beskytte murfladen mod slagregnspåvirkninger, frost og for hurtig udtørring. Murkronen skal altid tildækkes og evt. isoleres ved arbejdets ophør.

Vinterbyggeri

Til opmuring om vinteren kan mørtlen blandes med varmt vand op til +70°C. Der må ikke tilsættes midler der sænker frysepunktet. Det er vigtigt, at der kun anvendes sten med stor sugeevne. Brug evt. opvarmede sten.

Begrænsning

Murfladen skal beskyttes mod slagregnspåvirkninger. Uhærdet mørtel tåler ikke frost.

Rengøring

Udstyr, maskiner og værktøj bør rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Kontrol

Virksomhedens produktion af mørtel kontrolleres af Dancert. Marlon Receptmørtel KC 35/65/650 er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Teknisk information

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Receptmørtel type G, kalk/cementbaseret tørmørtel.

Tilslagsmateriale
Ovntørret kvartssand, 0-4 mm.

Miljø
Moderat

Vandtilsætning
Ca. 4 l pr. 25 kg.

Lagringstid
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage
25 kg plastsæk, big bags samt løst.

 

Egenskaber Værdi Metode
Trykstyrke > 2 MPa DS/INF 167
Bøjningstrækstyrke > 0,5 MPa DS/INF 167
Vedhæftning > 0,15 MPa DS/INF 167

 


 

Information    
Varenr. 1000400  
Pr nr. 1740909  
Version 07.14 erst. 11.12  

 


 

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 05
DoP 1000400
EN 998-1
171-03
Receptmørtel type GP: Pudsemørtel til udvendig brug

 


 

Brandbarhed Klasse A1
Vandabsorption W0 (ikke specificeret)
Dampdiffusionskoefficient NPD
Vedhæftning NPD
Varmeledningsevne NPD

 


 

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 05
DoP 1000400
EN 998-2
1073-CPR-171-02
Receptmørtel type G: Muremørtel til udvendig brug i elementer der er underlagt statiske krav

 


 

Blandingsforhold 6,3 % kalk (Ca(OH)2)
6,3 % cement
87,5 % tilslag (vægt %)
Kloridindhold < 0,1 vægt %
Brandbarhed Klasse A1
Vandabsorption NPD
Dampdiffusions koefficient NPD
Varmeledningsevne NPD