A solid solution
Receptmørtel KC 35/65/650 Farvet

Pudse- og opmuringsmørtel

Receptmørtel KC 35/65/650 Farvet

Opmuringsmørtel

Produktbeskrivelse

Marlon Receptmørtel KC 35/65/650 farvet er en indfarvet fabriksfremstillet tørmørtel, der på byggepladsen kun skal tilsættes vand. Produktet er sammensat af vægtdoseret hydratkalk, hvid eller grå cement, ovntørret kvartssand med en kontrolleret kornkurve, samt titan-, og jernoxyd farvpigmenter. Marlon Receptmørtel KC 35/65/650 farvet kan leveres i flere forskellige farvenuancer, der alle opfylder kravene til murværksnormen DS/EN 998-2 stiller til kalkcementmørtel.

Fordele
  • Flere farvevarianter
  • Ud- og indvendig brug
  • Skal kun tilsættes vand
Anvendelsesområde

Marlon Receptmørtel KC 35/65/650 farvet anvendes såvel ud- som indvendig i moderat miljø, til opmuring af kalksandsten, teglstensvægge og blokke i belastede bygningskonstruktioner. Marlon Receptmørtel KC 35/65/650 farvet tilsat rette vandmængde efterfulgt af en effektiv blanding, giver en homogen og let bearbejdelig mørtel.

Blanding

Marlon Receptmørtel KC 35/65/650, farvet tilsættes ca. 4 l rent vand pr. 25 kg tørmørtel efterfulgt af en effektiv blanding i ca. 10 minutter i lukket tvangsblander. Blandetiden må maksimalt være 15 min. Manuel blanding kan gøres med langsomtgående boremaskine påsat piskeris eller evt. håndblanding. Vandet hældes først i baljen, derefter tilsættes tørproduktet og der blandes grundigt. Hermed opnås optimale mørtelegenskaber. Efter udtømning fra blandemaskinen, må iblanding af bindemidler, tilslagsmaterialer, tilsætningsstoffer eller vand ikke finde sted. Der bør ikke opblandes mere mørtel, end der kan anvendes indenfor ca. 1 time.

Udførelse

Opmuring: Til opmuring, fuge- og pudseopgaver anvendes almindeligt mureværktøj af stål. Murværket opmures med fyldte fuger, så rent som muligt for at undgå afsyring. Fugemørtel trykkes godt ind i fugerne. Fugning: Til fugeopgaver skal den udkradsede fuge være ren og fri for mørtelrester. Selve fugningen udføres med fugeske 1 til 2 mm mindre end selve fugen. Vær opmærksom på, at visse mursten ikke tåler saltsyre. Tryk fugerne imens mørtlen stadig er plastisk. Som vinterforanstaltning kan der tilsættes op til +70°C varmt blandevand.

Puds: Som pudsemørtel påføres underlaget ved at kaste eller trække mørtlen på overfladen. Marlon anbefaler i alle tvivlstilfælde at kontakte den pågældende teglleverandør inden et arbejde påbegyndes.

Efterbehandling

Mørtlens lave vandindhold gør det unødvendigt at beskytte murfladen efter opmuring. Det er dog fortsat nødvendigt at beskytte murfladen mod slagregnspåvirkninger, frost og for hurtig udtørring. Murkronen skal altid tildækkes og evt. isoleres ved arbejdets ophør.

Vinterbyggeri

Til opmuring om vinteren kan mørtlen blandes med varmt vand op til +70°C. Der må ikke tilsættes midler der sænker frysepunktet. Det er vigtigt, at der kun anvendes sten med stor sugeevne. Brug evt. opvarmede sten.

Begrænsning

Murfladen skal beskyttes mod slagregnspåvirkninger. Uhærdet mørtel tåler ikke frost.

Rengøring

Udstyr, maskiner og værktøj bør rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Kontrol

Virksomhedens produktion af mørtel kontrolleres af Dancert. Marlon Receptmørtel farvet er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Teknisk information

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Receptmørtel type G, kalk/cementbaseret tørmørtel.

Tilslagsmateriale
Ovntørret kvartssand, 0-4 mm.

Miljø
Moderat

Forbrug
Opmuring: Ca. 1 kg pr. sten
Fugning: 8-10 kg/m² ved fugedybde på 10-15 mm
Pudsning: Ca. 20 kg/m² ved lagtykkelse på 1 cm
Udkast: Ca. 8 kg/m²

Vandtilsætning
Ca. 4 l pr. 25 kg.

Lagringstid
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage
25 kg plastsæk, big bags samt løst

Egenskaber Værdi Metode
Trykstyrke > 2 MPa DS/INF 167
Bøjningstrækstyrke > 0,6 MPa DS/INF 167
Vedhæftning > 0,15 MPa DS/INF 167
 

 
Information    
Varenr. 1000421 Hvid  
Varenr. 1000415 Grå/hvid  
Varenr. 1000401 Grå  
Varenr. 1000405 Antracit  
Varenr. 1000406 Sort  
Version 07.14 erst. 11.12  
 

 

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 05
DoP 1000401
EN 998-1
171-03
Receptmørtel type GP: Pudsemørtel til udvendig brug
 

 
Brandbarhed Klasse A1
Vandabsorption W0 (ikke specificeret)
Dampdiffusionskoefficient NPD
Vedhæftning NPD
Varmeledningsevne NPD
 

 

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 05
DoP 1000401
EN 998-2
1073-CPR-171-02
Receptmørtel type G: Muremørtel til udvendig brug i elementer der er underlagt statiske krav
 

 
Blandingsforhold 4,7 % kalk (Ca(OH)2)
8,7 % cement
86,6 % tilslag (vægt %)
Kloridindhold < 0,1 vægt %
Brandbarhed Klasse A1
Vandabsorption NPD
Dampdiffusions koefficient NPD
Varmeledningsevne NPD