A solid solution
Sprøjtepuds KC

Pudse- og opmuringsmørtel

Sprøjtepuds KC

Færdigblandet sprøjtepuds

Produktbeskrivelse

Marlon Sprøjtepuds er en fabriksfremstillet pumpbar tørmørtel, der på byggepladsen kun skal tilsættes vand. Produktet er sammensat af vægtdoseret hydratkalk, cement, klæbe- og pumpeforbedrende additiver, samt ovntørret kvartssand under 2 mm., med en kontrolleret kornkurve.

Fordele
  • Ud- og indvendig brug
  • Egnet til blandepumpe eller pudsemaskine
  • Kan anvendes i moderat miljø
  • Skal kun tilsættes vand
Anvendelsesområde

Marlon Sprøjtepuds kan anvendes til pudseopgaver på mineralske underlag både ud- og indvendig i moderat miljø. På beton og andre glatte/ikkesugende underlag, påføres en hæftebro af Marlon Hæftemørtel TC (se seperat datablad).

Forarbejde

Inden et arbejde påbegyndes skal underlaget være fri for mørtelrester, støv og andre løse partikler. Overfladen skal være svagtsugende. Det kan være nødvendigt at opfugte murværket med en vandslange påsat vandforstøver eller lignende metode, inden mørtlen påføres. For store overgange kan resultere i svindrevner.

Blanding

Marlon Sprøjtepuds blandes med fordel i en egnet pudsemaskine eller automatisk blandepumpe, hvorefter mørtlen sprøjtes på overfladen. Manuel blanding kan gøres med langsomtgående boremaskine påsat piskeris eller evt. håndblanding. Vandet hældes først i baljen, derefter tilsættes tørproduktet, og der blandes grundigt, til der opnås en homogen mørtel. Der bør ikke blandes mere mørtel, end der kan bruges inden for ca. 60 min. Der må ikke genoprøres med mere vand.

Udførelse

Marlon Sprøjtepuds sprøjtes eller trækkes manuelt på underlaget med et stål/glittebræt i et jævnt lag på ca. 5-10 mm. Opsprøjtet mørtel afrettes med kardæske, og kan efter tilstrækkelig hærdetid, afhængigt af temperatur og omstændigheder på brugsstedet, pudses efter med pudsebræt til den ønskede overflade er opnået. Ønskes der en glat overflade, efterlades pudslaget med en ru overflade, som efterfølgende kan filtes med Marlon finpuds, Marlon Vandskuringsmørtel eller Marlon Tyndspudsmørtel (se separate datablade.

Efterbehandling

For at minimere risikoen for revnedannelse, som kan opstå ved for hurtig udtørring, skal pudslaget i varme perioder holdes fugtigt i 1-2 uger efter udførelsen. Befugtning kan udføres med vandforstøvning. Ligeledes er det vigtigt at pudslaget beskyttes mod nedbør og evt. frost.

Begrænsning

Lagtykkelser over 10 mm pr. arbejdsgang kan medføre risiko for svind- og skridrevner. Uhærdet mørtel tåler ikke frost. Temperaturen bør ligge mellem +5°C og +20°C i hele hærdeperioden.Pudsning bør ikke udføres om vinteren og ved temperaturer under +5°C. Der må ikke tilsættes stoffer, der sænker frysepunktet.

Rengøring

Udstyr, maskiner og værktøj bør rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Kontrol

Virksomhedens produktion af mørtel kontrolleres af Dancert. Marlon Sprøjtepuds er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Teknisk information

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Kalk/cementbaseret tørmørtel.

Tilslagsmateriale
Ovntørret kvartssand, 0-2 mm.

Miljø
Moderat

Forbrug
Pudsning: Ca. 20 kg/m² ved lagtykkelse på 1 cm
Udkast: Ca. 8 kg/m²

Vandtilsætning
Ca. 4,5-5,0 l pr. 25 kg.

Udbytte
1 kg tørmørtel svarer ca. til 0,5 l vådmørtel.

Lagtykkelse
Ca. 5-10 mm.

Lagringstid
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage
25 kg plastsæk samt big bags.

Information    
Varenr. 1000445  
Pr nr. 2179682  
Version 07.14 erst. 11.12  

 


 

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 05
DoP 1000445
EN 998-1
Pudsemørtel type GP anvendes til pudsning ind- og udvendtigt.

 


 

Brandbarhed Klasse A1
Vandabsorption NPD
Dampdiffusionskoefficient NPD
Vedhæftning NPD
Varmeledningsevne NPD