A solid solution
Vandskuringsmørtel Grå

Pudse- og opmuringsmørtel

Vandskuringsmørtel Grå

Tyndpudse- og vandskuringsmørtel

Produktbeskrivelse

Marlon Vandskuringsmørtel er en fabriksfremstillet tørmørtel, der på byggepladsen kun skal tilsættes vand. Produktet er sammensat af vægtdoseret hydratkalk, cement, klæbeforbedrende additiv samt ovntørret kvartssand under 1 mm med en kontrolleret kornkurve.

Fordele
  • Ud- og indvendig brug
  • Hæfteforbedrende additiver
  • Skal kun tilsættes vand
Anvendelsesområder

Marlon Vandskuringsmørtel kan anvendes til overfladebehandling af tegl- og letbetonvægge, hvor man ønsker at bevare underlagets karakter. Overfladebehandlingen kan udføres som berapning, filtsning, vand- eller sækkeskuring, eller som tynd/slutpuds på middelsvære påvirkede vægge. Kan anvendes såvel udvendig som indvendig i moderat miljø. Vandskuring på maskinsten frarådes, da der kan forekomme afskalninger. På glatte og ikke sugende overflader, kan det anbefales at bruge Marlon Hæftemørtel TC.

Forarbejde

Før et arbejde påbegyndes, skal underlaget være fri for mørtelrester, støv og andre løse partikler. Overfladen skal være svagt sugende. Det kan være nødvendigt at opfugte murværket med en vandslange, påsat vandforstøver eller lignende metode, inden mørtlen påføres. Ved tilbagetrukne fuger anbefales det, at fuge/fylde disse med Marlon Universalmørtel 0-2 mm. For store overgange kan resultere i svindrevner.

Blanding

Marlon Vandskuringsmørtel tilsættes rent vand til ønsket konsistens (ca. 18 vægtprocent) efterfulgt af effektivt blanding i en egnet tvangsblander. Manuel blanding kan gøres med langsomtgående boremaskine påsat piskeris eller ved håndblanding. Vandet hældes først i baljen, derefter tilsættes tørproduktet og der blandes grundigt, til der opnås en homogen mørtel. Der bør ikke blandes mere mørtel, end der kan bruges inden for ca. 60 min. Der må ikke genoprøres med mere vand.

Udførelse

Marlon Vandskuringsmørtel trækkes på overfladen i et jævnt lag på ca. 1 mm med et stål/glittebræt. Efterfølgende arbejde fortages normalt med svamp eller filtsebræt, alt afhængig af metode og ønsket udseende. Vandskuringen foretages bedst oppe fra og ned efter, således man undgår at få vand og vandskuringsmateriale på de områder, hvor man allerede har opnået den ønskede finish. På større områder der skal vandskures, er det vigtigt ikke at arbejde i for store områder af gangen, da mørtlen kan bliver for tør og dermed kan det være vanskeligt at opnå den ønskede finish. I alle tvivlstilfælde anbefales det at udføre en prøveudlægning.

Efterbehandling

For at minimere risikoen for revnedannelse, der kan opstå ved for hurtig udtørring, skal pudslaget i varme perioder, holdes fugtigt i 1 til 2 uger efter udførelsen. Befugtning kan udføres med vandforstøvning. Ligeledes er det vigtigt, at behandlingen beskyttes mod nedbør og evt. frost. Eventuel efterfølgende malebehandling, må først foretages efter at afbinding og udtørring af hele den vandskurede flade er tilstrækkelig, typisk efter et til to år. Det anbefales, at der anvendes diffusionsåbne malingstyper, således murværket kan ånde frit.

Begrænsninger

Uhærdet mørtel tåler ikke frost. Temperaturen bør ligge mellem +5°C og +20°C i hele hærdeperioden.

Rengøring

Udstyr, maskiner og værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Kontrol

Marlon Vandskuringsmørtel er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Teknisk information

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Kalk/cementbaseret tørmørtel.

Tilslagsmateriale
Sorteret og ovntørret kvartssand, 0-1 mm.

Miljø
Moderat.

Vandtilsætning
Ca. 4,5-5,0 l pr. 25 kg.

Forbrug
Ca. 2-3 kg pr. m².

Lagringstid
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage
25 kg plastsæk samt big bags.

Information    
Varenr. 1000460  
Pr nr. 1741450  
DB-nr. 5916476  
Version 04.14 erst. 11.12  

 


 

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 11
DoP 1000460

DS/EN 998-1
Pudsemørtel type GP anvendes til pudsning ind- og udvendigt.

 


 

Brandbarhed Klasse A1
Vandabsorption NPD
Dampdiffusionskoefficient NPD
Varmeledningsevne NPD
Holdbarhed (frost/tø) NPD
Farlige stoffer NPD