A solid solution
Vandskuringsmørtel Hvid

Pudse- og opmuringsmørtel

Vandskuringsmørtel Hvid

Indfarvet tyndpudse- og vandskuringsmørtel

Produktbeskrivelse

Marlon Vandskuringsmørtel Hvid er en indfarvet fabriksfremstillet tørmørtel, der på byggepladsen kun skal tilsættes vand. Produktet er sammensat af vægtdoseret hydratkalk, cement, klæbeforbedrende additiv, ovntørret kvartssand under 1 mm med en kontrolleret kornkurve samt titanoxyd farvepigment.

Fordele
  • Indfarvet
  • Ud- og indvendig brug
  • Hæfteforbedrende additiver
  • Skal kun tilsættes vand
Anvendelsesområder

Marlon Vandskuringsmørtel kan anvendes til overfladebehandling af tegl- og letbetonvægge, hvor man ønsker at bevare underlagets karakter. Overfladebehandlingen kan udføres som berapning, filtsning, vand-, eller sækkeskuring, som tynd- eller slutpuds på middelsvære påvirkede vægge. Kan anvendes såvel ud- som indvendig i moderat miljø. Vandskuring på maskinsten frarådes, da der kan forekomme afskalninger.

Forarbejde

Før et arbejde påbegyndes, skal underlaget være fri for mørtelrester, støv og andre løse partikler. Overfladen skal være svagt sugende, det kan være nødvendigt at opfugte murværket med en vandslange påsat vandforstøver eller lignende metode, inden mørtlen påføres. Ved tilbagetrukne fuger anbefales det, at fuge/fylde disse med Marlon Universalmørtel 0-2 mm. For store overgange kan resultere i svindrevner.

Blanding

Marlon Vandskuringsmørtel tilsættes rent vand til ønsket konsistens, (ca. 18 vægtprocent) efterfulgt af effektiv blanding i en egnet tvangsblander. Manuel blanding kan gøres med langsomtgående boremaskine, påsat piskeris eller evt. ved håndblanding. Vandet hældes først i baljen, derefter tilsættes tørproduktet, og der blandes grundigt, indtil der opnås en homogen mørtel. For at undgå farvenuancer, skal vandtilsætning og blandetiden være ens fra blanding til blanding. Ensartet vandtilsætning og blandetid af mørtlen, er en forudsætning for et vellykket resultat. Der bør ikke blandes mere mørtel, end der kan bruges inden for ca. 60 min. Der må ikke genoprøres med mere vand.

Udførelse

Marlon Vandskuringsmørtel trækkes på overfladen i et jævnt lag på ca. 1 mm med et stål/ glittebræt. Efterfølgende arbejde foretages normalt med svamp eller filtsebræt, alt afhængig af metode og ønsket udseende. For at minimere risikoen for farvenuancer, skal der tages de fornødne hensyn til bl.a. ens vandtilsætning, blandetider, og murværket tilpasses ens sugeevne. Det er vigtigt, at der anvendes samme arbejdsteknik, vandmængde på filtsebrættet, og lagtykkelsen er ensartet. For at undgå overgangsskel bør hele murflader færdiggøres i en arbejdsgang. Vær opmærksom på at ikke alle typer mursten er lige anvendelige til indfarvet mørtel. Visse typer kan give anledning til salt udtrækninger. Sten af rødler er normalt de bedst egnede. I alle tvivlstilfælde anbefales det at udføre en prøveudlægning.

Efterbehandling

For at minimere risikoen for revnedannelse, der kan opstå ved for hurtig udtørring, skal pudslaget i varme perioder holdes fugtigt i 1 til 2 uger efter udførelsen. Befugtning kan udføres med vandforstøvning. Ligeledes er det vigtigt at behandlingen beskyttes mod nedbør og evt. frost. Eventuel efterfølgende malebehandling, må først foretages efter, at afbinding og udtørring af hele den behandlede overflade er tilstrækkelig, typisk efter et til to år. Det anbefales, at der anvendes diffusionsåbne malingstyper, således murværket kan ånde frit.

Begrænsninger

Uhærdet mørtel tåler ikke frost. Temperaturen bør ligge mellem +5ºC og +20ºC i hele hærdeperioden.

Rengøring

Udstyr, maskiner og værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Kontrol

Marlon Vandskuringsmørtel er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Teknisk information

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Kalk/cementbaseret tørmørtel.

Tilslagsmateriale
Sorteret og ovntørret kvartssand, 0-1 mm kontrolleret.

Miljø
Moderat.

Vandtilsætning
Ca. 4,5-5,0 l pr. 25 kg.

Forbrug
Ca. 2-3 kg pr. m2.

Lagringstid
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage
25 kg plastsæk samt big bags.

Information    
Varenr. 1000455  
Pr nr. 2481187  
DB-nr. 5212783  
Version 04.14 erst. 11.12  

 


 

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 11
DoP 1000455
DS/EN 998-1
Pudsemørtel type GP anvendes til pudsning ind- og udvendigt. 

 


 

Brandbarhed Klasse A1
Vandabsorption W0 (ikke specificeret)
Dampdiffusionskoefficient NPD
Varmeledningsevne NPD