A solid solution
Offermørtel

Specialbeton

Offermørtel

Alkalisk sprøjtbar mørtel til reparation af kloakrør

Produktbeskrivelse

Marlon Offermørtel er et pumpbart, cementbaseret, færdigblandet tørmørtelprodukt, der anvendes i specialpumpe. Produktet består af Portland cement, pozzolaner, kalkholdigt delmateriale, plastificerende og klæbeforbedrende additiver samt ovntørret kvartssand. Produktet indeholder ingen korrosionsfremmende bestanddele og er i afbunden tilstand vand- og frostbestandigt.

Fordele
  • Nedbryder svovlbrinte kemisk
  • Særdeles holdbar
  • Kan påføres i op til 20 mm i én arbejdsgang
  • Pumpbar
  • Klæbeforbedrende additiver
  • Skal kun tilsættes vand
Anvendelsesområder

Marlon Offermørtel anvendes typisk på betonoverflader, som udsættes for aggressivt spildevand såsom spildevandsledninger og betonkonstruktioner i forbindelse med renseanlæg. Marlon Offermørtel kan anvendes til steder, der er vanskeligt tilgængeligt og til konstruktioner, hvor der anvendes specialudstyr til reparation af hele rørlinjeføringer.

Forarbejde

Underlaget skal være velegnet og rengjort for olie, fedt, cementslam og andre løse partikler ved sandblæsning eller lignende. betonoverfladen forvandes således overfladen fremstår letsugende. Eventuelle reparationer af samlinger i rørene eller større huller, kan med fordel udføres med Elementfugemørtel 45 inden offermørtlen påføres. (se separat datablad). Marlon anbefaler, at underlaget godkendes af rådgiver eller tilsyn, før opsprøjtningen påbegyndes.

Blanding

Marlon Offermørtel tilsættes ca. 3,2-3,5 l rent, koldt vand pr. 25 kg tørprodukt. Marlon Offermørtel kræver en effektiv blanding i egnet blandemaskine i min. 5 min., før den pumpes, alternativt kan der anvendes en automatisk blandingspumpe. Det er vigtigt, at den rigtige vandmængde anvendes, så blandingen får den rette konsistens. Den må hverken være for tynd eller for tør ved sprøjtningen, da det kan føre til ringe komprimering, der vil reducere styrken og give mangelfuld vedhæftning.

Udførelse

Sprøjtningen foregår med specialudstyr, hvor materialet slynges ud på betonunderlaget. Ved evt. opbygning i større lagtykkelse, skal anden sprøjtning foretages, før det første lag er helt afbundet, men ikke før første lag har sat sig tilstrækkeligt til at bære det næste lag. Sprøjtearbejdet skal udføres korrekt og kræver derfor specialuddannet mandskab, der kender teknikken. Maskiner og udstyr skal ligeledes være i driftsmæssig god stand.

Efterbehandling

Den nyopsprøjtede Offermørtel må ikke udsættes for belastninger og skal sidde i minimum 3 til 4 timer ved 20°C før der langsomt kan åbnes op for rindende spildevand.

Begrænsninger

Marlon Offermørtel bør ikke anvendes ved temperaturer lavere end +5°C. Opsprøjtede flader tåler ikke frost i hærde- og afbindingsperioden.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Afhærdet Offermørtel kan kun fjernes mekanisk.

Kontrol

Marlon Marlon Offermørtel er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af .

Teknisk information

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Produkttype CC. Cementbaseret tørbeton/mørtel, beregnet til vådsprøjtning med speciludstyr.

Tilslagsmateriale
Sorteret og ovntørret kvartssand, kl. E.

Cementtype
Portland cement, CEM I 52,5 N (LA).

Tilsætningsstoffer
Plastificerende og klæbeforbedrende additiver. Kalkholdige delmaterialer

Vandtilsætning
Ca. 3,2-3,6 l pr. 25 kg sæk. v/c < 0,40.

Udbytte
1000 kg tørmørtel svarer ca. til 500 l vådmørtel.

Lagtykkelse
10-20 mm. Retningsgivende.

Holdbarhed
Min. 12 mdr. ved korrekt lagring under tørre og velegnede forhold i uåbnet originalemballage.

Emballage
25 kg plastsæk.