A solid solution
Spaltebeton F60

Specialbeton

Spaltebeton F60

Letflydende højstyrkebeton

Produktbeskrivelse

Marlon Spaltebeton F60 er et færdigblandet tørmørtelprodukt, der på byggepladsen kun skal tilsættes vand. Produktet er fremstillet af portlandcement, mineralske bindemidler, fibre, additiver og ovntørret kvartssand. Marlon Spaltebeton F60 fremtræder i blandet tilstand som en letflydende beton.

Fordele
  • Fiberforstærket
  • Høj styrke
  • Letflydende, nem at arbejde med
  • Pumpbar
  • Skal kun tilsættes vand
Anvendelsesområde

Marlon Spaltebeton F60 anvendes til udfyldning og reparation af betonspalter, udsatte områder omkring fodersteder i stalde, faststøbning af staldinventar og andre reparationer hvor der stilles krav til en stærk og tæt beton.

Forarbejde

Underlaget skal være velegnet og rengjort for snavs, fedt, cementslam og andre løse partikler. Spalterne kan med fordel højtryksrenses og derefter påføres grovrens med børste eller sprøjte - enten som en 15% saltsyreopløsning eller et alkalisk groft rensemiddel. Lad det virke og skyl efter med rent vand. Spalterne skal forvandes og have en tilpas svagtsugende overflade. Der monteres bagstop, fugebånd eller PU fugeskum imellem de rengjorte spalter, ca. 30 mm fra overkant spalte. Reparationer omkring foderpladser og andre nedbrudte overflader, afrenses efter samme fremgangsmåde som beskrevet ovenfor. Det er vigtigt at fjerne løst og nedbrudt beton, således der opnås bedst mulig vedhæftning.

Blanding

Marlon Spaltebeton F60 blandes i en egnet blandemaskine i mindst 5 min. Manuel blanding kan udføres i balje/spand med en boremaskine påsat piskeris. Ved blanding med boremaskine, tilsættes vandet først i baljen, hvorefter tørpulveret tilsættes under blanding. Der blandes til der opnås en god plastisk/letflydende konsistens. Der bør ikke blandes mere beton, end der kan bruges inden for max. 45 min.

Udførelse

Marlon Spaltebeton F60 hældes ned i spaltefugen fra en kande med egnet tud, der passer ned i spaltefugen. Marlon Spaltebeton F60 hældes i og overfyldes med ca. 5 mm afrundet overhøjde, således væsker fra produktionen kan løbe fra de nu lukkede spalteåbninger. Reparationer omkring foderpladser og andre nedbrudte overflader svummes med Marlon Hæftesvumme CP (se separat datablad) hvorefter Marlon Spaltebeton F60 støbes ”vådt i vådt”. Reparationen efterglittes med egnet stålspartel eller pigrulle. Marlon Spaltebeton F60 kan også kostes let i overfladen for at opnå en skridsikker finish.

Efterbehandling

Den ny støbte beton må ikke udsættes for belastninger de første hærdedøgn, og skal hurtigst muligt efter udlægningen beskyttes mod for hurtig udtørring ved træk, høje rumtemperaturer, solbestråling m.m.

Begrænsninger

Støbeopgaver bør ikke foretages ved temperaturer under +5°C. Marlon Spaltebeton F60 tåler ikke frost i afbindings- og hærdeperioden.

Rengøring

Udstyr, maskiner og værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Afhærdet Spaltebeton kan kun fjernes mekanisk.

Kontrol

Marlon Spaltebeton F60 er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Teknisk information

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Fiberforstærket, cementbaseret letflydende højstyrkebeton.

Tilslagsmateriale
Ovntørret kvartssand.

Tilsætningsstoffer
Plastificerende og stabiliserende additiver.

Bindemiddel
Portlandcement CEM I 52,5 N (LA).

Vandtilsætning
16-17% af tørpulvervægten. (4-4,3 l pr. 25 kg).

Udlægningstemperatur
Mellem +5°C og +30°C.

Udbytte
Ca. 13 l pr 25 kg.

Konsistens
Plastisk/flyendende.

Holdbarhed
Min. 12 mdr. ved korrekt lagring under tørre og velegnede forhold i uåbnet original emballage.

Emballage
25 kg plastsæk samt big bags.

Egenskaber Værdi Metode
Trykstyrke, 28 døgn > 60 MPa DS 1015-1
Densitet (våd) Ca. 2100 kg/m³ DS 1015-7
Bøjningstrækstyrke, 28 døgn > 8,0 MPa DS 1015-11
Konsistens Let flydende TI-B18(86)
Kromatindhold < 2 mg/kg cement  
Kloridindhold 0,02 mas % af mørtel DS 423.28

 


 

Information    
Varenr. 1000373  
Pr nr. 2481275  
Version 06.15 erst. -  

 


 

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 15
DoP 1000373
DS/EN 13813
CT-C60-F6
Cementbaseret afretningsmateriale til anvendelse indendørs i bygninger.

 


 

Reaktion ved brand A1fl
Afgivelse af korroderende stoffer CT
Vandpermeabilitet NPD
Vanddamppermeabilitet NDP
Trykstyrke C60
Bøjningsstyrke F6
Modstandsevne over for slidtage NPD
Lydisolering NPD
Lydabsorption NPD
Isolans NPD
Kemisk modstandsevne NPD