A solid solution
Understopningsbeton EPF

Specialbeton

Understopningsbeton EPF

Ekspanderende- og fiberforstærket understopningsbeton

Produktbeskrivelse

Marlon Understopningsbeton EPF er et fiberforstærket, cementbaseret, færdigblandet tørmørtelprodukt, der kun skal tilsættes vand. Produktet er kunststofmodificeret og indeholder ovntørret kvartssand og tilsætningsstoffer, der med sin sammensætning giver optimale produktegenskaber og et lavt svin karakteristika. Produktet opfylder kravene til klass-R4 iht. EN 1504-3 og indeholder ingen korrosionsfremmende bestanddele. Er i afbunden tilstand vand- og vejrbestandig.

Fordele

• Hurtig styrkeudvikling
• Fiberbaseret
• Svindkompenseret
• Ekspanderende
• God bearbejdelighed
• Stand fast
• Vand- og vejrbestandig
• Skal kun tilsættes vand

Anvendelsesområder

Marlon Understopningsbeton EPF anvendes til de mere krævende understopningsopgaver, der typisk kan være elementer, maskinfundamenter, scepter, autoværn, lydværn betonkonstruktioner på broer, dragere, dæk og søjler. Velegnet til reparationer og renovering af altaner, facader, trappetrin, opfyldning af revner og lignende steder med en overflade af beton.

Forarbejde

Underlaget skal være velegnet og rengjort for olie, fedt, cementslam og andre løse partikler. Det afrensede betonunderlag skal fugtes til en ensartet, mat og svagtsugende overflade. Armeringsjern skal være rengjorte for rust og klorider. Metaloverflader skal afrenses for fedt, rust m.m. For at sikre bedst mulig vedhæftning til underlaget anbefales det at svumme underlaget med Marlon Hæftesvumme CP (se separat datablad)

Blanding

Marlon Understopningsbeton EPF tilsættes koldt vand, efterfulgt af effektiv blanding i en egnet tvangsblander. Der blandes grundigt i minimum 5 min., indtil der opnås en klumpefri plastisk konsistens. Mindre blandinger kan udføres i balje/spand med en langsomtgående boremaskine påsat to-bladet propelmixer. Ved blanding med boremaskine hældes vandet først i baljen, hvorefter pulveret tilsættes under omrøring.

Udførelse

Den færdigblandede understopningsbeton udsættes og komprimeres grundigt. Udsætningen kan foretages med hånden (husk handsker) eller med egnet værktøj. Hvis der anvendes en vedhæftningssvumme (Marlon Hæftesvumme CP), skal det sikres, at der arbejdes ”våd i vådt”. Lagtykkelsen er retningsgivende fra 10 til 150 mm. Efterfølgende finish kan foretages med pudse- eller stålglittebræt. Forarbejdningstiden er ca. 30 min. ved +20°C. Lavere temperaturer forlænger, og højere temperaturer forkorter forarbejdnings- og hærdetiden.

Efterbehandling

I varme perioder skal nystøbt Understopningsbeton EPF beskyttes mod for hurtig udtørring ved træk, høje temperaturer og solbestråling med Marlon Curing B75. I vinterperioder beskyttes betonen (evt. med vintermåtter) mod stærk nattefrost, hård vind m.m. i de første hærdedøgn.  

Begrænsninger

Reparation/støbeopgaver bør ikke udføres ved temperaturer lavere end +5°C.
Tåler ikke frost i hærde- og afbindingsperioden.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Hærdet Understopningsbeton EPF kan kun fjernes mekanisk.

Kontrol

Marlon Understopningsbeton EPF er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringsstem.
Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Teknisk information

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Cementbaseret, fiberbaseret ekspanderende understopningsbeton.

Bindemiddel
Portland cement, CEM I 52,5 N (LA).

Farve
Grå.

Tilslagsmateriale
Ovntørret og sorteret kvartssand kl. E.
(Dmaks) 2 mm.

Tilsætningsstoffer
Polymer, polypropylenfibre, plastificerende og klæbeforberedende additiver.

Miljø
Ekstra aggressiv

Vandtilsætning:
11-13 % af tør pulvervægten.
(2,2-2,6 l pr. 20 kg)

Anvendelsestemperatur
+5°C til +30°C.

Begyndende afbinding
Ca. 30 min, afhængigt af temperatur.

Lagtykkelse
Retningsgivende 10-150 mm.

Forbrug
Ca. 2,0 kg tørprodukt pr. m²/mm lagtykkelse.

Opbevaring
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet originalemballage.

Emballage
20 kg plastsæk.

Yderligere information
Se mere på marlon.dk, eller ring +45 7575 4300

Egenskaber Værdi Metode
Trykstyrke, 28 døgn > 45 MPa DS/EN 12190
Bøjningstrækstyrke, 28 døgn > 8 MPa DS/EN 12190
Ekspansion 0,8 %  
Vedhæftningsstyrke > 2 MPa DS/EN 1542
Densitet Ca. 2100 kg/m³ DS/EN 1015 – 6
Luftindhold 6-8 %  
Svind, 28 døgn < 1 ‰  
Kloridindhold < 0,003 vægt % EN 1015 - 17
Kromatindhold < 2 mg/kg cement DS/EN 1015-17

 


 

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 21
DoP 1000298

DS/EN 1504-3
1073-CPR-171-01
Ekspanderende- og fiberforstærket understopningsbeton