A solid solution
Flydemørtel AF

Udjævning af gulve

Flydemørtel AF

Cementbaseret, svindreduceret flydemørtel

Produktbeskrivelse

Marlon Flydemørtel AF er et pumpebart fabriksblandet tørmørtelprodukt, der efter tilsætning af rent, afmålt vand og en effektiv blanding er klar til brug. Produktet fremtræder i blandet tilstand som en letflydende mørtel, der med sit høje indhold af polymer, sikrer en god vedhæftning til underlaget. Marlon Flydemørtel AF er fremstillet af portlandcement, plastificerende og svind- og vandreducerende tilsætningsstoffer samt ovntørret og sorteret kvartssand med en kontrolleret kornkurve. Produktet opfylder materialekravene til ekstra aggressiv miljøklasse jf. DS/EN 206 DK NA:2020 og er i afhærdet tilstand vand- og frostbestandig.

Fordele
  • Ud- og indvendig brug
  • Ekstra aggressivt miljø
  • Tåler konstant vandpåvirkning
  • Svindkompenseret
  • Skal kun tilsættes vand
Anvendelsesområder

Flydemørtel AF kan med fordel anvendes til opgaver som er svært tilgængelige med traditionelle støbemetoder samt til reparationer og opretningsopgaver, hvor der stilles større krav til trykstyrke, svind, vedhæftning m.m.

Forarbejde

Ved støbning på gammelt beton skal underlaget være rengjort for cementslam, olie, fedt og andre løstsiddende urenheder. Underlaget rengøres ved ruhugning efterfulgt af sandblæsning, eller højtryksrensning. Den afrensede overflade forvandes, så den har et ensartet, mat udseende og er svagt sugende. Alternativt kan der anvendes Marlon Primer FL eller der svummes med et egnet materiale, som giver den størst mulige vedhæftning (se separat datablad på Marlon Primer FL).

Blanding

Marlon Flydemørtel AF tilsættes ca. 3,5 l vand pr. 25 kg tørpulver og blandes i en egnet lukket blandemaskine i min. 5 min. Manuel blanding kan udføres i balje/spand med en boremaskine påsat tobladet propelmixer. Ved blanding med boremaskine hældes vandet først i baljen, hvorefter pulveret tilsættes under omrøring. Der blandes indtil der opnås en letflydende konsistens.

Udlægning

Flydemørtlen hældes eller pumpes ud gennem slange på gulvfladen. Man starter hvor det tykkeste lag skal lægges. Lagtykkelsen er typisk mellem 8-10 mm, som udlægges i én arbejdsgang. Med fordel kan flydemørtlen fordeles med svuppestang, pigrulle, afstandsspartel eller andet egnet materiel/redskab. Under normale forhold, ved ca. +20°C kan flydespartlen betrædes efter ca. 1 døgns afbinding og tungere trafik, efter ca. 2-3 døgn. Bearbejdningstiden er ca. 20 min.

Efterbehandling

Den nystøbte mørtel må ikke udsættes for belastninger, og skal hurtigst muligt efter udlægningen, beskyttes mod for hurtig udtørring ved træk, høje rumtemperaturer, solbestråling m.m. Der anbefales tætlukkende plastik eller Marlon Curing B75.

Begrænsninger

Marlon Flydemørtel AF bør ikke anvendes ved temperaturer lavere end +5°C eller over +25°C. Tåler ikke frost i hærde- og afbindingsperioden.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Afhærdet Flydemørtel AF kan kun fjernes mekanisk.

Kontrol

Marlon Flydemørtel AF er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Teknisk information

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Cementbaseret flydemørtel.

Tilslagsmateriale
Sorteret og ovntørret kvartssand med kontrolleret kurve, Kl. E

Tilsætningsstoffer
Polymer, plastificerende og svindreducerende additiver.

Miljø
Ekstra aggressivt.

Vandtilsætning
14-15 % af tørpulvervægten (3,6 l pr. 25 kg.)

Åbningstid
Ca. 30 min., afhængigt af temperatur.

Lagtykkelse
Ca. 8-10 mm. Retningsgivende.

Forbrug
Ca. 2 kg tørprodukt pr. m2 pr. mm lagtykkelse.

Bindemiddel
Portlandcement. CEM I 52,5 N (LA).

Lagringstid
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet originalemballage.

Emballage
25 kg plastsæk, big bags samt løst.

Egenskaber Værdi Metode
Trykstyrke, 28 døgn > 45 MPa DS/EN 12190
Vedhæftningsstyrke > 2 MPa DS/EN 1542
Luftindhold 5 % DS/EN 1015-7
Densitet (våd) 2150 kg/m3 DS/EN 1015-6
Kromatindhold < 2 mg/kg cement  
Udbredelsesmål < 250 mm DS/EN 13395-1

 


 

Information    
Varenr. 1000530  
Pr nr. 2179674  
DB nr. 1461132  
Version 04.14 erst. 11.12  

 


 

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 14
DoP 1000530
EN 1504-3
1073
Cementbaseret afretningslag til anvendelse ind- og udendørs.

 


 

Trykstyrke > 45 MPa Class R4
Kloridindhold ≤ 0,05 %
Vedhæftning ≥ 2,0 MPa
Frost tø ≥ 2,0 MPa
Karbonatisering Bestået
Elasticitetsmodul ≥ 20 GPa
Termisk kompatibilitet Del 1 ≥ 2,0 MPa
Kapillær absorption ≤ 0,5 kg x m-2 x h-0,5
Farlige stoffer I overensstemmelse med afsnit 5.4
Brandmodstandsevne Klasse A1