A solid solution
Flydespartel H25

Udjævning af gulve

Flydespartel H25

Selvnivellerende, allround gulvspartel

Produktbeskrivelse

Marlon Flydespartel H25 er en fabriksfremstillet og selvnivellerende tørmørtel på basis af hurtighærdende cement, mineralske tilsætningsstoffer, polymer og ovntørret, finkornet kvartssand. Produktet er klar til brug efter tilsætning af rent, afmålt vand, efterfulgt af en effektiv blanding.

Fordele
  • Hurtighærdende
  • Allround 2-30 mm
  • Pumpbar
  • Selvnivellerende
  • Volumenstabil
  • Skal kun tilsættes vand
Anvendelsesområder

Marlon Flydespartel H25 er en allround selvnivellerende flydespartel beregnet til f.eks. opretning og spartling af betongulve, som underlag for tæpper, linoleum, vinyl, trægulve og fliser i boliger, kontorer, institutioner eller andre let belastede erhvervslokaler. Marlon Flydespartel H25 må ikke anvendes udendørs og skal på vedvarende vandbelastede områder være påført en MK-godkendt vandtætningsmembran. Marlon Flydespartel H25 er belægningsklar til fliser og klinker, (uden membran) afhængigt af lagtykkelse, efter ca. 1-5 døgn, ved optimale klimaforhold max. RF. 70 % og +20°C. Til tætte belægninger, som linoleum, vinyl, membraner og til fugefri belægning, ca. 1 til 2 døgn pr. mm lagtykkelse, ved optimale klimaforhold (ved trægulve følg altid leverandørens anvisninger). Hvis lagtykkelsen overstiger 5 mm eller i tvivlstilfælde, skal restfugt i materialet kontrolleres ved egnet målemetode.

Forarbejde

Underlaget skal være velegnet, fast og rengjort for løstsiddende partikler, cementslam, støv eller anden forurening, der kan forhindre tilstrækkelig vedhæftning til underlaget, som bør have en trækstyrke på min. 1 MPa i overfladen. Den rengjorte overflade primes 1-2 gange med Marlon Primer FL indtil overfladen er mættet, før arbejdet påbegyndes. Undgå, at der dannes primersøer (se separat datablad for Marlon Primer FL).

Blanding

Manuel blanding foretages med langsomtgående boremaskine påsat tobladet propelmixer. Marlon anbefaler, at ¾ af vandmængden først hældes i balje/blandekar. Derefter tilsættes tørpulveret, og der blandes grundigt, imens den resterende vandmængde gradvist tilsættes. Der blandes grundigt, indtil der opnås en klumpfri og letflydende masse. Ved større arbejdsopgaver kan der med fordel anvendes en blandingspumpe.

Udlægning

Flydespartlen hældes, eller pumpes ud gennem slange på gulvfladen. Man starter hvor tykkeste lag skal lægges. Lagtykkelsen er typisk mellem 2 og 30 mm, som kan udlægges i én arbejdsgang. Med fordel kan flydespartlen fordeles med svuppestang, pigrulle, afstandsspartel eller andet egnet materiel/redskab. Under normale forhold, ved ca. +20°C kan flydespartlen kan betrædes efter ca. 1-2 timers afbinding og klarer tungere trafik, efter ca. 1-3 døgn. Åbningstiden er ca. 15-20 min.

Efterbehandling

Nyudlagt flydespartel skal beskyttes mod for hurtig udtørring ved træk, høje rumtemperaturer, solbestråling m.m.

Begrænsninger

Må ikke anvendes udendørs. Tåler ikke frost under udstøbning og i hærde- og afbindingstiden. Byggepladsforhold, som nedkølede omgivelser i konstruktionen og/eller nedkølede produkter, vil nedsætte flydeevnen, samt produktets hærde- og tørreegenskaber. Modsat, kan høje temperaturer ligeledes påvirke produktets egenskaber, ved at forkorte bearbejdningstiden og give for hurtig udtørring.

Rengøring

Udstyr, maskiner og værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Afhærdet Flydespartel kan kun fjernes mekanisk.

Kontrol

Marlon Flydespartel H25 er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Teknisk information

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Hurtighærdende cementbaseret, flydespartel beregnet til indvendig brug.

Tilslagsmateriale
Sorteret og ovntørret kvartssand, (Dmaks) 1 mm.

Tilsætningsstoffer
Portland- og aluminatcement, polymer og mineralske tilsætningsstoffer.

Miljø
Fri for ammoniak og formaldehyd.

Vandtilsætning
19-20 % af tørpulvervægten
(4,7-5,0 l pr. 25 kg).

Udlægningstemperatur
Mellem +5°C og +25°C.

Åbningstid
15-20 minutter afhængigt af temperatur.

Lagtykkelse
Ca. 2-30 mm. Retningsgivende.

Forbrug
Ca. 1,6 kg tørprodukt pr. m2 ved 1 mm lagtykkelse.

Hærdningstid
1-3 timer for gangtrafik.
24 timer for let trafik.
1 uge for tung trafik.

Lagringstid
Min. 9 mdr. i uåbnet originalemballage.

Emballage
25 kg plastsæk, big bags samt løst.

Egenskaber Værdi Metode
Trykstyrke, 28 døgn > 25 MPa DS/EN 13892-2
Bøjningstrækstyrke, 28 døgn 6 MPa DS/EN 13892-2
Fyldemål 150-155 mm (Ring 50 x 22 mm) SS 923519
Svind 0,85‰ efter 28 døgn DS/EN 13872
Kromatindhold < 2 mg/kg cement  
Kloridindhold 0,05 vægt %  
pH-værdi Ca. 11,5  
Vandskadestabilitet Svældning under vand < fri krympning  

 


 

Information    
Varenr. 1000475  
Pr nr. 2179690  
DB nr. 5916481  
Version 06.14 erst. 09.11  

 


 

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 10
DoP 1000475
DS/EN 13813
CT-C25-F6
Cementbaseret afretningsmateriale til anvendelse indendørs i bygninger

 


 

Reaktion ved brand A1fl
Afgivelse af korroderende stoffer CT
Vandpermeabilitet NPD
Vanddamppermeabilitet NDP
Trykstyrke C25
Bøjningsstyrke F6
Overfladehårdhed NPD
Modstandsevne over for slidtage NPD
Lydisolering NPD
Lydabsorption NPD
Isolans NPD
Kemisk modstandsevne NPD