A solid solution
Flydespartel HGF25

Udjævning af gulve

Flydespartel HGF25

Selvnivellerende, hurtighærdende, grov fibergulvspartel

Produktbeskrivelse

Marlon Flydespartel HGF25 er en fabriksfremstillet og selvnivellerende tørmørtel på basis af hurtighærdende cement, mineralske tilsætningsstoffer, polymer og ovntørret kvartssand. Ved korrekt tilsat vandmængde fremtræder Marlon Flydespartel HGF25 som en tyktflydende masse med en lidt grovere overfladestruktur end traditionelle flydemørtler, er klar til brug efter tilsætning af rent, afmålt vand, efterfulgt af en effektiv blanding.

Fordele
  • Fiberforstærket
  • Lagtykkelse op til 80 mm
  • Pumpbar
  • Selvnivellerende
  • Volumenstabil
  • Hurtighærdende
  • Skal kun tilsættes vand
Anvendelsesområder

Marlon Flydespartel HGF25 er en selvnivellerende flydespartel beregnet til færdigt gulv eller til opretning af gulvkonstruktioner, hvor bæreevne kan være tvivlsom. Flydespartel HGF25 anvendes som underlag for bl.a. fliser, trægulve, tæpper, vinyl og epoxybelægninger i boliger, kontorer, institutioner, forretnings- og erhvervslokaler samt andre lettere belastede lokaler, hvor større lagtykkelse og hurtig udtørring kræves. Flydespartel HGF25 udlægges typisk i lagtykkelser fra 10-80 mm. Ønskes der en helt glat overflade, kan det i nogen tilfælde være nødvendig at slibe overfladen. Flydespartel HGF25 må ikke anvendes udendørs, og skal på vedvarende vandbelastede områder være påført en MK-godkendt vandtætningsmembran. Til tætte belægninger, som linoleum, vinyl, membraner og til fugefri belægning er det vigtigt, at flydespartlen har opnået fornøden udtørring.

Forarbejde

Underlaget skal være velegnet, fast og rengjort for løstsiddende partikler, cementslam, støv eller anden forurening, der kan forhindre tilstrækkelig vedhæftning til underlaget, som bør have en trækstyrke på min. 1 MPa i overfladen. Den rengjorte overflade primes 1-2 gange med Marlon Primer FL indtil overfladen er mættet, før arbejdet påbegyndes. Undgå, at der dannes primersøer (se separat datablad for Marlon Primer FL).

Blanding

Manuel blanding foretages med langsomtgående boremaskine påsat tobladet propelmixer. Marlon anbefaler, at ¾ af vandmængden først hældes i balje/blandekar. Derefter tilsættes tørpulveret, og der blandes grundigt, imens den resterende vandmængde gradvis tilsættes. Der blandes grundigt, indtil der opnås en klumpfri og letflydende masse. Ved større arbejdsopgaver kan der med fordel anvendes en blandingspumpe.

Udlægning

Flydespartlen hældes eller pumpes ud gennem slange på gulvfladen. Man starter hvor tykkeste lag skal lægges. Lagtykkelsen er typisk mellem 10 og 80 mm, som kan udlægges i én arbejdsgang. På lyddyg skal lagtykkelsen være min. 40 mm. Med fordel kan flydespartlen fordeles med svuppestang, pigrulle, afstandsspartel eller andet egnet materiel/redskab. Åbningstiden er ca. 10-15 min.

Efterbehandling

Nyudlagt flydespartel skal beskyttes mod for hurtig udtørring ved træk, høje rumtemperaturer, solbestråling m.m.

Begrænsninger

Må ikke anvendes udendørs. Tåler ikke frost under udstøbning, og i hærde- og afbindingstiden. Byggepladsforhold, som nedkølede omgivelser i konstruktionen og/eller nedkølede produkter, vil nedsætte flydeevnen, samt produktets hærde- og tørreegenskaber. Modsat, kan høje temperaturer ligeledes påvirke produktets egenskaber, ved at forkorte bearbejdningstiden og give for hurtig udtørring

Rengøring

Udstyr, maskiner og værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Afhærdet Flydespartel kan kun fjernes mekanisk.

Kontrol

Marlon Flydespartel HGF25 er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Teknisk information

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Hurtighærdende cementbaseret, flydespartel beregnet til indvendig brug.

Tilslagsmateriale
Sorteret og ovntørret kvartssand, (Dmaks) 2 mm.

Tilsætningsstoffer
Portland- og aluminatcement, fibre, polymer og mineralske tilsætningsstoffer.

Miljø
Fri for ammoniak og formaldehyd.

Vandtilsætning
16 % af tørpulvervægten (3,8 l pr. 25 kg).

Udlægningstemperatur
Mellem +5°C og +25°C.

Åbningstid
15-20 minutter afhængigt af temperatur.

Lagtykkelse
Ca. 10-80 mm. Retningsgivende.

Forbrug
Ca. 1,7 kg tørprodukt pr. m2 ved 1 mm lagtykkelse.

Hærdningstid
1-3 timer for gangtrafik.
24 timer for let trafik.
1 uge for tung trafik.

Lagringstid
Min. 9 mdr. i uåbnet originalemballage.

Emballage
25 kg plastsæk, big bags samt løst.

 

Egenskaber Værdi Metode
Trykstyrke, 28 døgn > 25 MPa DS/EN 13892-2
Bøjningstrækstyrke, 28 døgn 5 MPa DS/EN 13892-2
Flydemål 140-145 mm (Ring 50 x 22 mm) SS 923519
Svind, 28 døgn 0,25 ‰ DS/EN 13872
Kromatindhold < 2 mg/kg cement  
Kloridindhold 0,002 vægt %  
pH-værdi Ca. 11,5  
Vandskadestabilitet Svældning under vand < fri krympning  

 


 

Information    
Varenr. 1000482  
Pr nr. 2179690  
Version 07.14 -  

 


 

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 10
DoP 1000482
DS/EN 13813
CT-C25-F5
Cementbaseret afretningsmateriale til anvendelse indendørs i bygninger

 


 

Reaktion ved brand Aifl
Afgivelse af korroderende stoffer CT
Vandpermeabilitet NPD
Vanddamppermeabilitet NDP
Trykstyrke C25
Bøjningsstyrke F5
Overfladehårdhed NPD
Modstandsevne over for slidtage NPD
Lydisolering NPD
Lydabsorption NPD
Isolans NPD
Kemisk modstandsevne NPD