Beregn materialeforbrug

Mængdeberegner

Udregn hvor meget du skal bruge af et given produkt

Angiv arealet i m²

Angiv tykkelsen i mm

Angiv antal sten

Angiv arealet i m²

Produkter Udjævning af gulve Flydespartel SF3 Rapid
Byggespartel

Byggespartel

Flydespartel H25

Flydespartel H25

Produkter Udjævning af gulve Flydespartel SF3 Rapid
Udjævning af gulve

Flydespartel SF3 Rapid

Varenummer: 100047420

Selvnivellerende, hurtigudtørrende til manuel brug

Ikke på lager

/ Øger leveringstiden med: 6 hverdage

Choose worksite

Marlon Flydespartel SF3 Rapid er en cementbaseret selvnivellerende, hurtighærdende og udtørrende finspartel specielt egnet til manuelle nivelleringsopgaver af undergulve. Produktet er baseret på finkornet kvartssand, cement, polymere og en række mineralske additiver, der tilsammen giver fremragende flydeegenskaber. Produktet hærder hurtigt og er belægningsklar inden for relativt få timer. Klar til brug efter tilsætning af rent, afmålt vand efterfulgt af en effektiv blanding.

Specifikationer
Rengøring

Værktøj rengøres med rent vand umiddelbart efter brug. Hærdet Flydespartel SF3 Rapid kan kun fjernes mekanisk.

Kontrol

Marlon Flydespartel SF3 Rapid er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyring. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Blanding

Koldt/lunkent blandevand tilsættes i blandekar/spand, hvorefter pulveret tilsættes under omrøring. Der blandes grundigt i min. 3 min., indtil der opnås en klumpfri letflydende konsistens.

Efterbehandling

Nyudlagt Marlon Flydespartel SF3 Rapid skal beskyttes mod for hurtig udtørring ved træk, høje rumtemperaturer, solstråling m.m. Slibearbejde udføres inden for de første 24 hærdetimer.

Forarbejde

Underlaget skal være velegnet, fast og rengjort for løstsiddende partikler, cementslam, støv eller anden forurening, som kan forhindre tilstrækkelig vedhæftning til underlaget, som bør have en trækstyrke på min. 1 MPa i overfladen. Afhængig af underlagets karakter, anbefales det at prime underlaget med Marlon Primer FL (se separat datablad) til overfladen er mættet, inden et arbejde påbegyndes. Undgå at der dannes primer søer.

Anvendelsesområder

Marlon Flydespartel SF3 Rapid anvendes primært til manuelle opretningsopgaver i lagtykkelser fra 1-15 mm. Underlaget er typisk betongulve, cementpuds, træ, flise- og klinkebelægninger, som underlag for de fleste gulvbelægninger, tæpper, linoleum, vinyl, trægulve og fliser i boliger, kontorer, institutioner og erhvervslokaler. Til tætte belægninger som linoleum, vinyl, membraner o.lign. er det vigtigt, at flydespartlen er tilstrækkeligt udtørret, før den tætte belægning udføres. Ved optimale klimaforhold max. RF. 70 % og +20°C er spartelmassen belægningsklar efter 3-4 timer (ved trægulve, følg altid leverandørens anvisninger). Kun til indvendige opgaver, tåler ikke vedvarende vandbelastning.

Skriv din egen anmeldelse
Du anmelder:Flydespartel SF3 Rapid

No Related Posts

Produktbeskrivelse

Marlon Flydespartel SF3 Rapid er en cementbaseret selvnivellerende, hurtighærdende og udtørrende finspartel specielt egnet til manuelle nivelleringsopgaver af undergulve. Produktet er baseret på finkornet kvartssand, cement, polymere og en række mineralske additiver, der tilsammen giver fremragende flydeegenskaber. Produktet hærder hurtigt og er belægningsklar inden for relativt få timer. Klar til brug efter tilsætning af rent, afmålt vand efterfulgt af en effektiv blanding.

  • Særdeles gode flydeegenskaber
  • Hurtig belægningsklar
  • Støvreduceret
  • Lagtykkelser fra 1-15 mm
  • Volumenstabil, revner ikke
  • Tåler rullehjulstrafik
  • Pumpbar
  • Skal kun tilsættes vand

Marlon Flydespartel SF3 Rapid anvendes primært til manuelle opretningsopgaver i lagtykkelser fra 1-15 mm. Underlaget er typisk betongulve, cementpuds, træ, flise- og klinkebelægninger, som underlag for de fleste gulvbelægninger, tæpper, linoleum, vinyl, trægulve og fliser i boliger, kontorer, institutioner og erhvervslokaler. Til tætte belægninger som linoleum, vinyl, membraner o.lign. er det vigtigt, at flydespartlen er tilstrækkeligt udtørret, før den tætte belægning udføres. Ved optimale klimaforhold max. RF. 70 % og +20°C er spartelmassen belægningsklar efter 3-4 timer (ved trægulve, følg altid leverandørens anvisninger). Kun til indvendige opgaver, tåler ikke vedvarende vandbelastning.

Underlaget skal være velegnet, fast og rengjort for løstsiddende partikler, cementslam, støv eller anden forurening, som kan forhindre tilstrækkelig vedhæftning til underlaget, som bør have en trækstyrke på min. 1 MPa i overfladen. Afhængig af underlagets karakter, anbefales det at prime underlaget med Marlon Primer FL (se separat datablad) til overfladen er mættet, inden et arbejde påbegyndes. Undgå at der dannes primer søer.

Koldt/lunkent blandevand tilsættes i blandekar/spand, hvorefter pulveret tilsættes under omrøring. Der blandes grundigt i min. 3 min., indtil der opnås en klumpfri letflydende konsistens.

Nyudlagt Marlon Flydespartel SF3 Rapid skal beskyttes mod for hurtig udtørring ved træk, høje rumtemperaturer, solstråling m.m. Slibearbejde udføres inden for de første 24 hærdetimer.

Må ikke anvendes udendørs. Tåler ikke frost under udførslen og i hærde- og afbindingsperioden. Byggepladsforhold, som nedkølede omgivelser i konstruktionen og/eller nedkølede produkter, vil nedsætte flydeevnen, samt produktets hærde- og tørreegenskaber. Modsat, kan høje temperaturer ligeledes påvirke produktets egenskaber ved at forkorte bearbejdningstiden og give for hurtig udtørring.

Værktøj rengøres med rent vand umiddelbart efter brug. Hærdet Flydespartel SF3 Rapid kan kun fjernes mekanisk.

Marlon Flydespartel SF3 Rapid er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyring. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Selvnivellerende selvudtørrende spartelmasse.

Tilslagsmateriale
Sorteret og ovntørret kvartssand, (Dmaks) 0,5 mm.

Miljø
Fri for ammoniak og formaldehyd.

Vandtilsætning
22-23 % af tørpulvervægten
(4,4-4,6 l pr. 20 kg).

Udlægningstemperatur
Mellem +10°C og +25°C.

Åbningstid
10-15 minutter afhængigt af temperatur.

Lagtykkelse
1-15 mm. Retningsgivende.

Forbrug
Ca. 1,6 kg tørprodukt pr. m2 ved 1 mm lagtykkelse.

Hærdningstid
1-2 timer for gangtrafik.
24 timer for let trafik.
1 uge for tung trafik.

Lagringstid
Min. 9 mdr. i uåbnet originalemballage.

Emballage
20 kg plastsæk.

Egenskaber Værdi Metode
Trykstyrke, 1 døgn 20 MPa DS/EN 13892-2
Trykstyrke, 3 døgn 25 MPa DS/EN 13892-2
Trykstyrke, 7 døgn 30 MPa DS/EN 13892-2
Trykstyrke, 28 døgn > 35 MPa DS/EN 13892-2
Bøjningstrækstyrke, 28 døgn > 8 MPa DS/EN 13892-2
Vedhæftningsstyrke ved højstyrkebeton 2 MPa  
Flydemål 160-170 mm (Ring 50 x 22 mm)
170-180 mm (30 x 50 mm)
SS 923519
EN 12706/ASTM C1708
Svind, 28 døgn - 0,35 mm/m (Prismer 40x40x160)  
Kromatindhold < 2 mg/kg cement  
Kloridindhold 0,002 vægt %  
pH-værdi Ca. 11,5  
Vandskadestabilitet Svældning under vand < fri krympning  
Rullende hjul på gulvbelægning RWFC 550 DS/EN 13897-7
Rullende hjul RWA 20 DS/EN 13892-5

 


 

Information    
Varenr. 1000474  
Pr nr. 4298204  
DB nr. 2164490  
Version 05.19  
 

 
{ce} Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 18
DoP 1000474
DS/EN 13813
CT-C35-F7
Cementbaseret afretningsmateriale
 

 
Reaktion ved brand A1fl
Afgivelse af korroderende stoffer CT
Vandpermeabilitet NPD
Vanddamppermeabilitet NDP
Trykstyrke C35
Bøjningsstyrke F7
Vedhæftning B2,0
Overfladehårdhed NPD
Modstandsevne over for slidtage RWA 20
E-Modul E-15
Lydisolering NPD
Lydabsorption NPD
Isolans NPD
Kemisk modstandsevne NPD

 

Specialdesignede produkter

Vi laver også skræddersyet tørmørtel af høj kvalitet, så hvis du ikke finder, hvad du søger, er du velkommen til at kontakte os direkte med din forespørgsel.